ContentElement.IsEnabledCore Właściwość

Definicja

Pobiera wartość, która staje się wartością zwracaną IsEnabled w klasach pochodnych.Gets a value that becomes the return value of IsEnabled in derived classes.

protected:
 virtual property bool IsEnabledCore { bool get(); };
protected virtual bool IsEnabledCore { get; }
member this.IsEnabledCore : bool
Protected Overridable ReadOnly Property IsEnabledCore As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli element jest włączony; w przeciwnym razie false.true if the element is enabled; otherwise, false.

Uwagi

Uwagi dotyczące dziedziczeniaNotes to inheritors

Domyślna implementacja tej właściwości buforuje wartość, a także oblicza, czy element nadrzędny tego elementu jest włączony.The default implementation of this property caches the value and also calculates whether the parent element of this element is enabled. Jeśli element nadrzędny nie jest włączony, nie można skutecznie włączyć elementu podrzędnego w praktycznym interfejsie użytkownika.If the parent is not enabled, the child element cannot be effectively enabled in practical user interface. Jeśli zdecydujesz się zastąpić tę implementację, należy wywołać podstawową implementację, aby zachować to zachowanie.If you choose to override this implementation, make certain that you call the base implementation to preserve this behavior.

Dotyczy