ContentElement.IsFocused Właściwość

Definicja

Pobiera wartość określającą, czy ten element ma fokus logiczny.Gets a value that determines whether this element has logical focus.

public:
 property bool IsFocused { bool get(); };
public bool IsFocused { get; }
member this.IsFocused : bool
Public ReadOnly Property IsFocused As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli ten element ma fokus logiczny; w przeciwnym razie false.true if this element has logical focus; otherwise, false.

Przykłady

W poniższym przykładzie tworzony jest styl, który sprawia, że Paragraph jest domyślnie skoncentrowany i zapewnia wizualne zachowanie podczas odbierania fokusu.The following example creates a style that makes a Paragraph focusable by default and gives it a visual behavior when it receives focus.

<Style x:Key="FocusableParagraph" TargetType="{x:Type Paragraph}">
  <Setter Property="Focusable" Value="true"/>
  <Style.Triggers>
    <Trigger Property="IsFocused" Value="True">
      <Setter Property = "Background" Value="{StaticResource BlueGreenBrush}"/>
    </Trigger>
  </Style.Triggers>
</Style>

Uwagi

Fokus logiczny może różnić się od fokusu klawiatury, jeśli aplikacja ma wiele podziałów fokusu, na przykład między zawartością menu a pozostałą częścią aplikacji.Logical focus might differ from keyboard focus if an application has multiple focus divisions, such as between menu contents and the remainder of the application. W tym scenariuszu fokus klawiatury może znajdować się tylko w jednym elemencie interfejsu użytkownika aplikacji, jednak niektóre elementy w innych punktach widzenia mogą nadal utrzymywać fokus logiczny.In this scenario, keyboard focus can only be on one element of the application UI, however, certain elements in other focus divisions might still retain logical focus. Aby uzyskać więcej informacji o koncentracji logicznej, zobacz przegląd danych wejściowych i Omówienie koncentracji uwagi.For more information on logical focus, see Input Overview and Focus Overview.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field IsFocusedProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true NoneNone

Dotyczy

Zobacz też