ContentElement.IsKeyboardFocused Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element ma fokus klawiatury.Gets a value that indicates whether this element has keyboard focus.

public:
 property bool IsKeyboardFocused { bool get(); };
public bool IsKeyboardFocused { get; }
member this.IsKeyboardFocused : bool
Public ReadOnly Property IsKeyboardFocused As Boolean

Wartość właściwości

true, jeśli ten element ma fokus klawiatury; w przeciwnym razie false.true if this element has keyboard focus; otherwise, false. Wartość domyślna to false.The default is false.

Implementuje

Uwagi

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field IsKeyboardFocusedProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true NoneNone

Dotyczy

Zobacz też