ContentElement.IsKeyboardFocusWithinChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości IsKeyboardFocusWithinChanged w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsKeyboardFocusWithinChanged property changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsKeyboardFocusWithinChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsKeyboardFocusWithinChanged;
member this.IsKeyboardFocusWithinChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsKeyboardFocusWithinChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Uwagi

Ten element członkowski jest zdarzeniem CLRCLR, a nie zdarzeniem kierowanym.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Dotyczy

Zobacz też