ContentElement.IsMouseCapturedChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości IsMouseCaptured w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsMouseCaptured property changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsMouseCapturedChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsMouseCapturedChanged;
member this.IsMouseCapturedChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsMouseCapturedChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Uwagi

Ten element członkowski jest zdarzeniem CLRCLR, a nie zdarzeniem kierowanym.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Dotyczy