ContentElement.IsStylusDirectlyOverChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wartość właściwości IsStylusDirectlyOver w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsStylusDirectlyOver property changes on this element.

public:
 event System::Windows::DependencyPropertyChangedEventHandler ^ IsStylusDirectlyOverChanged;
public event System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler IsStylusDirectlyOverChanged;
member this.IsStylusDirectlyOverChanged : System.Windows.DependencyPropertyChangedEventHandler 
Public Custom Event IsStylusDirectlyOverChanged As DependencyPropertyChangedEventHandler 

Uwagi

Ten element członkowski jest zdarzeniem CLRCLR, a nie zdarzeniem kierowanym.This member is a CLRCLR event, not a routed event.

Dotyczy