ContentElement.KeyUp Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy klucz zostanie wydzierżawiony, gdy fokus znajduje się na tym elemencie.Occurs when a key is released while focus is on this element.

public:
 virtual event System::Windows::Input::KeyEventHandler ^ KeyUp;
public event System.Windows.Input.KeyEventHandler KeyUp;
member this.KeyUp : System.Windows.Input.KeyEventHandler 
Public Custom Event KeyUp As KeyEventHandler 

Typ zdarzenia

KeyEventHandler

Implementuje

Uwagi

To zdarzenie tworzy alias dla Keyboard.KeyUp dołączonego zdarzenia dla tej klasy, tak, że KeyUp jest częścią listy składowych klasy, gdy ContentElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the Keyboard.KeyUp attached event for this class so that KeyUp is part of the class members list when ContentElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do KeyUp zdarzenia są dołączone do powiązanego Keyboard.KeyUp dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the KeyUp event are attached to the underlying Keyboard.KeyUp attached event and receive the same event data instance.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field KeyUpEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate KeyEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie tunelowania to PreviewKeyUp .The corresponding tunneling event is PreviewKeyUp.

  • Przesłoń OnKeyUp , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnKeyUp to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy

Zobacz też