ContentElement.LostMouseCapture Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy ten element utraci przechwytywanie myszy.Occurs when this element loses mouse capture.

public:
 virtual event System::Windows::Input::MouseEventHandler ^ LostMouseCapture;
public event System.Windows.Input.MouseEventHandler LostMouseCapture;
member this.LostMouseCapture : System.Windows.Input.MouseEventHandler 
Public Custom Event LostMouseCapture As MouseEventHandler 

Implementuje

Uwagi

Gdy element przechwytuje mysz, odbiera dane wejściowe za pomocą myszy, nawet jeśli wskaźnik znajduje się poza granicami.When an element captures the mouse, it receives mouse input even if the pointer is outside its bounds. Mysz jest zwykle przechwytywana tylko podczas operacji przeciągania i upuszczania.The mouse is typically captured only during drag-and-drop operations.

Ponieważ to zdarzenie używa routingu propagacji, element, który utraci przechwytywanie, może być elementem podrzędnym zamiast elementu, w którym program obsługi zdarzeń jest rzeczywiście dołączony.Because this event uses bubbling routing, the element that loses capture might be a child element instead of the element where the event handler is actually attached. Sprawdź Source w danych zdarzenia, aby określić rzeczywisty element, który utracił przechwytywanie.Check the Source in the event data to determine the actual element that lost capture.

To zdarzenie tworzy alias dla Mouse.LostMouseCapture dołączonego zdarzenia dla tej klasy, tak że LostMouseCapture jest częścią listy składowych klasy, gdy ContentElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the Mouse.LostMouseCapture attached event for this class, so that LostMouseCapture is part of the class members list when ContentElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do zdarzenia LostMouseCapture są dołączone do bazowego Mouse.LostMouseCapture dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the LostMouseCapture event are attached to the underlying Mouse.LostMouseCapture attached event and receive the same event data instance.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field LostMouseCaptureEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegateDelegate MouseEventHandler
  • Nie zdefiniowano odpowiedniego zdarzenia tunelowania.There is no defined corresponding tunneling event.

  • Zastąp OnLostMouseCapture, aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnLostMouseCapture to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy