ContentElement.MouseMove Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy wskaźnik myszy jest przesuwany nad tym elementem.Occurs when the mouse pointer moves while over this element.

public:
 virtual event System::Windows::Input::MouseEventHandler ^ MouseMove;
public event System.Windows.Input.MouseEventHandler MouseMove;
member this.MouseMove : System.Windows.Input.MouseEventHandler 
Public Custom Event MouseMove As MouseEventHandler 

Typ zdarzenia

MouseEventHandler

Implementuje

Uwagi

To zdarzenie tworzy alias dla Mouse.MouseMove dołączonego zdarzenia dla tej klasy, więc MouseMove jest częścią listy składowych klasy, gdy ContentElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the Mouse.MouseMove attached event for this class, so that MouseMove is part of the class members list when ContentElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do MouseMove zdarzenia są dołączone do powiązanego Mouse.MouseMove dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the MouseMove event are attached to the underlying Mouse.MouseMove attached event and receive the same event data instance.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field MouseMoveEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate MouseEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie tunelowania to PreviewMouseMove .The corresponding tunneling event is PreviewMouseMove.

  • Przesłoń OnMouseMove , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnMouseMove to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy

Zobacz też