ContentElement.OnGotMouseCapture(MouseEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływany, gdy nieobsłużone GotMouseCapture zdarzenie dołączono do elementu w trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled GotMouseCapture attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected public:
 virtual void OnGotMouseCapture(System::Windows::Input::MouseEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnGotMouseCapture (System.Windows.Input.MouseEventArgs e);
abstract member OnGotMouseCapture : System.Windows.Input.MouseEventArgs -> unit
override this.OnGotMouseCapture : System.Windows.Input.MouseEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnGotMouseCapture (e As MouseEventArgs)

Parametry

e
MouseEventArgs

MouseEventArgsZawierający dane zdarzenia.The MouseEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Ta metoda nie ma domyślnej implementacji.This method has no default implementation. Ponieważ Klasa pośrednicząca w dziedziczeniu może implementować tę metodę, zalecamy wywołanie podstawowej implementacji w implementacji.Because an intermediate class in the inheritance might implement this method, we recommend that you call the base implementation in your implementation.

Celem tej metody jest podobna do wzorca zdarzeń środowiska uruchomieniowego języka wspólnego (CLR) w * metodach: Ta metoda zapewnia metodę obsługi pasującego zdarzenia z klas pochodnych przez ustanowienie procedury obsługi klasy zamiast procedury obsługi wystąpienia.The purpose of this method is similar to the common language runtime (CLR) event pattern On* methods: this method provides the means to handle the matching event from derived classes by establishing a class handler instead of an instance handler. W takim przypadku zdarzenie dopasowywania jest zdarzeniem kierowanym.In this case the matching event is a routed event. Wzorzec implementacji * metod on jest różny dla zdarzeń kierowanych, ponieważ zdarzenie trasowane może zostać zgłoszone przez element podrzędny, który nie musi być elementem, który wywoła procedury obsługi.The implementation pattern of the On* methods is different for routed events because a routed event can be raised by a child element, which is not necessarily the element that will invoke handlers. W związku z tym implementacja musi przeanalizować właściwości źródłowe danych zdarzenia.Therefore, your implementation needs to examine the source properties of the event data. Nie należy próbować ponownie podnieść poziomu zdarzenia w większości przypadków.It should not try to reraise the event in most cases.

Przez zastąpienie tej metody lub przez zarejestrowanie obsługi klas z RegisterClassHandler , klasy pochodne ContentElement mogą wywołać metody obsługi klasy prywatnej, gdy zdarzenie jest odbierane wzdłuż trasy zdarzenia.Either by overriding this method or by registering class handlers with RegisterClassHandler, derived classes of ContentElement can call private class handler methods when the event is received along the event route. Jednym z scenariuszy, w których obsługiwana jest Klasa, jest manipulowanie danymi zdarzenia i oznaczenie zdarzenia kierowanego jako obsługiwanego.One scenario where class handling is appropriate is to manipulate the event data and mark the routed event as handled.

Dotyczy

Zobacz też