ContentElement.OnMouseRightButtonDown(MouseButtonEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływane, gdy nieobsłużone zdarzenie MouseRightButtonDown trasowane osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled MouseRightButtonDown routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected public:
 virtual void OnMouseRightButtonDown(System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnMouseRightButtonDown (System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e);
abstract member OnMouseRightButtonDown : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
override this.OnMouseRightButtonDown : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnMouseRightButtonDown (e As MouseButtonEventArgs)

Parametry

e
MouseButtonEventArgs

MouseButtonEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.The MouseButtonEventArgs that contains the event data. Dane zdarzenia zgłaszają naciśnięcie prawego przycisku myszy.The event data reports that the right mouse button was pressed.

Uwagi

Zdarzenie MouseRightButtonDown wydaje się podróżować trasą propagacji, ale rzeczywiście podróżuje w sposób pośredni.The MouseRightButtonDown event appears to travel a bubbling route but actually travels in an indirect way. Mouse.MouseDown to podstawowe zdarzenie, które jest kierowane przez bąbelki, a każda ContentElement wzdłuż trasy zdarzenia używa identycznej obsługi w celu podniesienia MouseRightButtonDownbezpośredniego kierowanego zdarzenia.Mouse.MouseDown is the underlying event that is bubble routed, and each ContentElement along the event route uses identical handling to raise the direct routed event MouseRightButtonDown. Mimo że można oznaczyć zdarzenie MouseRightButtonDown jako obsługiwane dla celów tego elementu, przewidziany stan nie perpetuate się do innych elementów wzdłuż trasy zdarzenia.Although you can mark the MouseRightButtonDown event as handled for purposes of this element, the handled state does not perpetuate to other elements along the event route. Można jednak oznaczyć zdarzenie jako obsłużone w celu zapobiegania wywoływaniu ogólnych programów obsługi wystąpień (tych, które nie określają handledEventsToo).However, you might want to mark the event as handled in order to prevent general instance handlers (those that did not specify handledEventsToo) from being invoked.

Domyślna implementacja ogólnej obsługi zdarzeń myszy w programie ContentElement nasłuchuje Mouse.MouseDown i konwertuje ją na odpowiednie zdarzenie lokalne.The default implementation for general mouse event handling in ContentElement listens for Mouse.MouseDown and converts it to an appropriate local event. Jeśli chcesz przesłonić tę logikę, należy utworzyć klasę pochodną.If you want to override this logic, you must create a derived class. W konstruktorze statycznym klasy pochodnej Zarejestruj procedurę obsługi klasy alternatywnej dla Mouse.MouseDown.In the static constructor of your derived class, register an alternative class handler for Mouse.MouseDown. Nie można zmienić zachowania przez myszą ContentElement przez zastępowanie OnMouseRightButtonDown.You cannot change the mouse handling behavior of ContentElement by overriding OnMouseRightButtonDown.

Alternatywnie można zastąpić tę metodę, aby zmienić obsługę zdarzeń dla określonego stanu myszy.Alternatively, you can override this method in order to change event handling for a specific mouse state. Niezależnie od tego, czy chcesz wywołać implementację podstawową, zależy od danego scenariusza.Whether you choose to call the base implementation depends on your scenario. Niepowodzenie wywołania elementu Base powoduje wyłączenie domyślnej obsługi danych wejściowych dla tego zdarzenia myszy w klasach nadrzędnych, które również oczekują na wywołanie OnMouseRightButtonDown.Failing to call base disables default input handling for that mouse event on ancestor classes that also expect to invoke OnMouseRightButtonDown. Na przykład można utworzyć z Control i zastąpić OnMouseRightButtonDown w klasie pochodnej bez wywoływania Base; Jednak to zastąpienie powoduje wyłączenie usług menu kontekstowego w kontrolce, które są częścią zachowania domyślnego Control.For example, you can derive from Control and override OnMouseRightButtonDown in your derived class without calling base; however, this override disables the context menu services on your control, which are part of the Control default behavior.

Dotyczy