ContentElement.OnMouseRightButtonUp(MouseButtonEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływane, gdy nieobsłużone MouseRightButtonUp zdarzenie osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled MouseRightButtonUp routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected public:
 virtual void OnMouseRightButtonUp(System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnMouseRightButtonUp (System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e);
abstract member OnMouseRightButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
override this.OnMouseRightButtonUp : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnMouseRightButtonUp (e As MouseButtonEventArgs)

Parametry

e
MouseButtonEventArgs

MouseButtonEventArgsZawierający dane zdarzenia.The MouseButtonEventArgs that contains the event data. Dane zdarzenia są raportowane po wydaniu prawego przycisku myszy.The event data reports that the right mouse button was released.

Uwagi

MouseRightButtonUpZdarzenie wydaje się podróżować trasą propagacji, ale rzeczywiście podróżuje w sposób pośredni.The MouseRightButtonUp event appears to travel a bubbling route but actually travels in an indirect way. Mouse.MouseUp to podstawowe zdarzenie, które jest kierowane przez bąbelki, a każdy z nich jest ContentElement używany do wywołania bezpośredniego kierowanego zdarzenia do trasy zdarzeń MouseRightButtonUp .Mouse.MouseUp is the underlying event that is bubble routed, and each ContentElement along the event route uses identical handling to raise the direct routed event MouseRightButtonUp. Mimo że można oznaczyć MouseRightButtonUp zdarzenie jako obsługiwane dla celów tego elementu, przewidziany stan nie perpetuate się do innych elementów wzdłuż trasy zdarzenia.Although you can mark the MouseRightButtonUp event as handled for purposes of this element, the handled state does not perpetuate to other elements along the event route. Można jednak oznaczyć zdarzenie jako obsłużone w celu uniemożliwienia wywoływania ogólnych programów obsługi wystąpień (tych, które nie zostały określone handledEventsToo ).However, you might want to mark the event as handled in order to prevent general instance handlers (those that did not specify handledEventsToo) from being invoked.

Domyślna implementacja ogólnej obsługi zdarzeń myszy w programie ContentElement nasłuchuje Mouse.MouseUp i konwertuje ją na odpowiednie zdarzenie lokalne.The default implementation for general mouse event handling in ContentElement listens for Mouse.MouseUp and converts it to an appropriate local event. Jeśli chcesz przesłonić tę logikę, należy utworzyć klasę pochodną.If you want to override this logic, you must create a derived class. W konstruktorze statycznym klasy pochodnej Zarejestruj procedurę obsługi klasy alternatywnej dla Mouse.MouseUp .In the static constructor of your derived class, register an alternative class handler for Mouse.MouseUp. Nie można zmienić zachowania obsługi myszy ContentElement przez zastąpienie OnMouseRightButtonUp .You cannot change the mouse handling behavior of ContentElement by overriding OnMouseRightButtonUp.

Dotyczy