ContentElement.OnPreviewTouchUp(TouchEventArgs) Metoda

Definicja

Zapewnia obsługę klasy dla PreviewTouchUp zdarzenia trasowanego, gdy nastąpi wyprowadzenie dotyku wewnątrz tego elementu.Provides class handling for the PreviewTouchUp routed event that occurs when a touch is released inside this element.

protected public:
 virtual void OnPreviewTouchUp(System::Windows::Input::TouchEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnPreviewTouchUp (System.Windows.Input.TouchEventArgs e);
abstract member OnPreviewTouchUp : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
override this.OnPreviewTouchUp : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnPreviewTouchUp (e As TouchEventArgs)

Parametry

e
TouchEventArgs

A TouchEventArgs , który zawiera dane zdarzenia.A TouchEventArgs that contains the event data.

Uwagi

OnPreviewTouchUpMetoda nie ma domyślnej implementacji.The OnPreviewTouchUp method has no default implementation. Przesłoń OnPreviewTouchUp w klasie pochodnej, aby obsłużyć PreviewTouchUp zdarzenie.Override OnPreviewTouchUp in a derived class to handle the PreviewTouchUp event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę klasy bazowej, OnPreviewTouchUp tak aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the base class' OnPreviewTouchUp method so that base classes receive the event.

Dotyczy