ContentElement.OnTouchEnter(TouchEventArgs) Metoda

Definicja

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia TouchEnter trasowanego, gdy nastąpi przejście z zewnątrz do wewnątrz granic tego elementu.Provides class handling for the TouchEnter routed event that occurs when a touch moves from outside to inside the bounds of this element.

protected public:
 virtual void OnTouchEnter(System::Windows::Input::TouchEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnTouchEnter (System.Windows.Input.TouchEventArgs e);
abstract member OnTouchEnter : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
override this.OnTouchEnter : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnTouchEnter (e As TouchEventArgs)

Parametry

e
TouchEventArgs

TouchEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A TouchEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Metoda OnTouchEnter nie ma domyślnej implementacji.The OnTouchEnter method has no default implementation. Przesłoń OnTouchEnter w klasie pochodnej, aby obsłużyć zdarzenie TouchEnter.Override OnTouchEnter in a derived class to handle the TouchEnter event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę OnTouchEnter klasy bazowej, tak aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the base class' OnTouchEnter method so that base classes receive the event.

Dotyczy