ContentElement.OnTouchUp(TouchEventArgs) Metoda

Definicja

Zapewnia obsługę klasy dla zdarzenia trasowanego TouchUp, które występuje po wydaniu dotyku w tym elemencie.Provides class handling for the TouchUp routed event that occurs when a touch is released inside this element.

protected public:
 virtual void OnTouchUp(System::Windows::Input::TouchEventArgs ^ e);
protected internal virtual void OnTouchUp (System.Windows.Input.TouchEventArgs e);
abstract member OnTouchUp : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
override this.OnTouchUp : System.Windows.Input.TouchEventArgs -> unit
Protected Friend Overridable Sub OnTouchUp (e As TouchEventArgs)

Parametry

e
TouchEventArgs

TouchEventArgs, który zawiera dane zdarzenia.A TouchEventArgs that contains the event data.

Uwagi

Metoda OnTouchUp nie ma domyślnej implementacji.The OnTouchUp method has no default implementation. Przesłoń OnTouchUp w klasie pochodnej, aby obsłużyć zdarzenie TouchUp.Override OnTouchUp in a derived class to handle the TouchUp event. Należy pamiętać, aby wywołać metodę OnTouchUp klasy bazowej, tak aby klasy podstawowe otrzymywały zdarzenie.Be sure to call the base class' OnTouchUp method so that base classes receive the event.

Dotyczy