ContentElement.PreviewDragLeave Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy system wejściowy zgłosi bazowe zdarzenie przeciągania przy użyciu tego elementu jako punktu początkowego przeciągania.Occurs when the input system reports an underlying drag event with this element as the drag origin.

public:
 event System::Windows::DragEventHandler ^ PreviewDragLeave;
public event System.Windows.DragEventHandler PreviewDragLeave;
member this.PreviewDragLeave : System.Windows.DragEventHandler 
Public Custom Event PreviewDragLeave As DragEventHandler 

Typ zdarzenia

DragEventHandler

Uwagi

To zdarzenie tworzy alias dla DragDrop.PreviewDragLeave dołączonego zdarzenia dla tej klasy, więc PreviewDragLeave jest częścią listy składowych klasy, gdy ContentElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the DragDrop.PreviewDragLeave attached event for this class, so that PreviewDragLeave is part of the class members list when ContentElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do PreviewDragLeave zdarzenia są dołączone do powiązanego DragDrop.PreviewDragLeave dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the PreviewDragLeave event are attached to the underlying DragDrop.PreviewDragLeave attached event and receive the same event data instance.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewDragLeaveEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate DragEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie propagacji to DragLeave .The corresponding bubbling event is DragLeave.

  • Przesłoń OnPreviewDragLeave , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnPreviewDragLeave to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy