ContentElement.PreviewDragOver Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy system wejściowy zgłosi bazowe zdarzenie przeciągania z tym elementem jako potencjalną tarczą docelową.Occurs when the input system reports an underlying drag event with this element as the potential drop target.

public:
 event System::Windows::DragEventHandler ^ PreviewDragOver;
public event System.Windows.DragEventHandler PreviewDragOver;
member this.PreviewDragOver : System.Windows.DragEventHandler 
Public Custom Event PreviewDragOver As DragEventHandler 

Uwagi

To zdarzenie tworzy alias dla DragDrop.PreviewDragOver dołączonego zdarzenia dla tej klasy, tak że PreviewDragOver jest częścią listy składowych klasy, gdy ContentElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the DragDrop.PreviewDragOver attached event for this class, so that PreviewDragOver is part of the class members list when ContentElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do zdarzenia PreviewDragOver są dołączone do bazowego DragDrop.PreviewDragOver dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the PreviewDragOver event are attached to the underlying DragDrop.PreviewDragOver attached event and receive the same event data instance.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewDragOverEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowaniaTunneling
DelegateDelegate DragEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie propagacji jest DragOver.The corresponding bubbling event is DragOver.

  • Zastąp OnPreviewDragOver, aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnPreviewDragOver to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy