ContentElement.PreviewMouseWheel Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy użytkownik obraca kółko myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the user rotates the mouse wheel while the mouse pointer is over this element.

public:
 virtual event System::Windows::Input::MouseWheelEventHandler ^ PreviewMouseWheel;
public event System.Windows.Input.MouseWheelEventHandler PreviewMouseWheel;
member this.PreviewMouseWheel : System.Windows.Input.MouseWheelEventHandler 
Public Custom Event PreviewMouseWheel As MouseWheelEventHandler 

Implementuje

Uwagi

Przechwycenie fokusu lub myszy ma pierwszeństwo przed miejscem, gdzie wskaźnik myszy jest; w związku z tym, jeśli otrzymasz to zdarzenie z elementu skoncentrowanego lub przechwyconego, wskaźnik myszy może faktycznie znajdować się nad innym elementem.Focus or mouse capture take precedence over where the mouse pointer is; therefore, if you receive this event from a focused or captured element, the mouse pointer might actually be over another element.

To zdarzenie tworzy alias dla Mouse.PreviewMouseWheel dołączonego zdarzenia dla tej klasy, tak że PreviewMouseMove jest częścią listy składowych klasy, gdy ContentElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the Mouse.PreviewMouseWheel attached event for this class, so that PreviewMouseMove is part of the class members list when ContentElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do zdarzenia PreviewMouseMove są dołączone do bazowego Mouse.PreviewMouseWheel dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the PreviewMouseMove event are attached to the underlying Mouse.PreviewMouseWheel attached event and receive the same event data instance.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewMouseWheelEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowaniaTunneling
DelegateDelegate MouseWheelEventHandler
  • Odpowiednie zdarzenie propagacji jest MouseWheel.The corresponding bubbling event is MouseWheel.

  • Zastąp OnPreviewMouseWheel, aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnPreviewMouseWheel to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy