ContentElement.PreviewTouchUp Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy Finger zostanie wysunięty z ekranu, gdy palcem znajduje się nad tym elementem.Occurs when a finger is raised off of the screen while the finger is over this element.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ PreviewTouchUp;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> PreviewTouchUp;
member this.PreviewTouchUp : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event PreviewTouchUp As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<TouchEventArgs>

Uwagi

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field PreviewTouchUpEvent
Strategia routinguRouting strategy TunelowanieTunneling
DelegatDelegate EventHandler<TEventArgs> typu TouchEventArgs.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • Odpowiednie zdarzenie propagacji to TouchUp .The corresponding bubbling event is TouchUp.

  • Przesłoń OnPreviewTouchUp , aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnPreviewTouchUp to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy