ContentElement.ShouldSerializeCommandBindings Metoda

Definicja

Zwraca czy procesy serializacji powinny serializować zawartość CommandBindings właściwości w wystąpieniach tej klasy.Returns whether serialization processes should serialize the contents of the CommandBindings property on instances of this class.

public:
 bool ShouldSerializeCommandBindings();
public bool ShouldSerializeCommandBindings ();
member this.ShouldSerializeCommandBindings : unit -> bool
Public Function ShouldSerializeCommandBindings () As Boolean

Zwraca

Boolean

true Jeśli CommandBindings wartość właściwości powinna być serializowana; w przeciwnym razie, false .true if the CommandBindings property value should be serialized; otherwise, false.

Uwagi

Spowoduje to zwrócenie true wartości, jeśli CommandBindings jest ustawiona lokalnie.This will return true if CommandBindings is locally set.

Ta ShouldSerialize Metoda jest dostępna, ponieważ CommandBindings Właściwość nie ma prostej wartości domyślnej.This ShouldSerialize method is provided because the CommandBindings property does not have a simple default value. Ta metoda wskazuje, czy właściwość została zmieniona z wartości domyślnej.This method indicates whether the property has changed from its default value. Ta metoda jest zazwyczaj wywoływana, jeśli tworzysz projektanta lub opracowujesz własny formant, który składa się z UIElement .You typically invoke this method if you are either developing a designer or developing your own control incorporating a UIElement.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie wartości domyślnych za pomocą metod ShouldSerialize i Reset.For more information, see Defining Default Values with the ShouldSerialize and Reset Methods.

Dotyczy