ContentElement.StylusEnter Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy pióro wprowadzi granice tego elementu.Occurs when the stylus enters the bounds of this element.

public:
 virtual event System::Windows::Input::StylusEventHandler ^ StylusEnter;
public event System.Windows.Input.StylusEventHandler StylusEnter;
member this.StylusEnter : System.Windows.Input.StylusEventHandler 
Public Custom Event StylusEnter As StylusEventHandler 

Implementuje

Uwagi

StylusEnter to przegląd zdarzeń kierowanych , które korzystają z strategii routingu bezpośredniego obsługi zdarzeń.StylusEnter is a Routed Events Overview that uses the direct event handling routing strategy. Zdarzenia kierowane bezpośrednio nie są zgłaszane na trasie; Zamiast tego są obsługiwane w tym samym elemencie, w którym zostały zgłoszone.Direct routed events are not raised along a route; instead, they are handled in the same element where they are raised. Jednak umożliwiają one włączenie innych aspektów zachowań zdarzeń kierowanych, takich jak wyzwalacze zdarzeń w stylach.However, they do enable other aspects of routed event behavior, such as event triggers in styles.

Mimo że StylusEnter śledzi, gdy pióro wprowadzi granice elementu, to zdarzenie jest bardziej dosłownie, gdy wartość właściwości IsStylusOver została zmieniona z false na true na tym elemencie.Although StylusEnter tracks when the stylus enters the bounds of an element, this event more literally reports that the IsStylusOver property value has changed from false to true on this element.

To zdarzenie tworzy alias dla Stylus.StylusEnter dołączonego zdarzenia dla tej klasy, tak że StylusEnter jest częścią listy składowych klasy, gdy ContentElement jest dziedziczona jako element podstawowy.This event creates an alias for the Stylus.StylusEnter attached event for this class, so that StylusEnter is part of the class members list when ContentElement is inherited as a base element. Programy obsługi zdarzeń dołączone do zdarzenia StylusEnter są dołączone do bazowego Stylus.StylusEnter dołączonego zdarzenia i odbierają to samo wystąpienie danych zdarzenia.Event handlers that are attached to the StylusEnter event are attached to the underlying Stylus.StylusEnter attached event and receive the same event data instance.

W określonej relacji istnieje dotyk, mysz i dane wejściowe pióra.Touch, mouse, and stylus input exist in a particular relationship. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o danych wejściowych.For more information, see Input Overview.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field StylusEnterEvent
Strategia routinguRouting strategy DirectDirect
DelegateDelegate StylusEventHandler
  • Zastąp OnStylusEnter, aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnStylusEnter to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy