ContentElement.TouchLeave Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy nastąpi przejście z wewnątrz do granic tego elementu.Occurs when a touch moves from inside to outside the bounds of this element.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Input::TouchEventArgs ^> ^ TouchLeave;
public event EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> TouchLeave;
member this.TouchLeave : EventHandler<System.Windows.Input.TouchEventArgs> 
Public Custom Event TouchLeave As EventHandler(Of TouchEventArgs) 

Uwagi

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field TouchLeaveEvent
Strategia routinguRouting strategy BezpośrednieDirect
DelegateDelegate EventHandler<TEventArgs> typu TouchEventArgs.EventHandler<TEventArgs> of type TouchEventArgs.
  • Zastąp OnTouchLeave, aby zaimplementować obsługę klasy dla tego zdarzenia w klasach pochodnych.Override OnTouchLeave to implement class handling for this event in derived classes.

Dotyczy