Calendar.DisplayDateChanged Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy DisplayDate Właściwość zostanie zmieniona.Occurs when the DisplayDate property is changed.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Controls::CalendarDateChangedEventArgs ^> ^ DisplayDateChanged;
public event EventHandler<System.Windows.Controls.CalendarDateChangedEventArgs> DisplayDateChanged;
member this.DisplayDateChanged : EventHandler<System.Windows.Controls.CalendarDateChangedEventArgs> 
Public Custom Event DisplayDateChanged As EventHandler(Of CalendarDateChangedEventArgs) 
Public Event DisplayDateChanged As EventHandler(Of CalendarDateChangedEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<CalendarDateChangedEventArgs>

Przykłady

Poniższy program obsługi zdarzeń aktualizuje TextBox informacje z tego DisplayDateChanged zdarzenia.The following event handler updates a TextBox with information from the DisplayDateChanged event. Ten przykład jest częścią większego przykładu dostępnego w Calendar przeglądzie.This example is part of a larger example available in the Calendar overview.

<Calendar Name="calendar1" Loaded="calendar1_Loaded"/>

Uwagi

To zdarzenie występuje po DisplayDate przypisaniu nowej wartości.This event occurs after DisplayDate is assigned its new value.

Użycie atrybutu języka XAMLXAML Attribute Usage

<Calendar DisplayDateChanged="eventhandler"/>  

Dotyczy