CleanUpVirtualizedItemEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje CleanUpVirtualizedItem dołączone zdarzenia.Represents the method that handles the CleanUpVirtualizedItem attached events.

public delegate void CleanUpVirtualizedItemEventHandler(System::Object ^ sender, CleanUpVirtualizedItemEventArgs ^ e);
public delegate void CleanUpVirtualizedItemEventHandler(object sender, CleanUpVirtualizedItemEventArgs e);
type CleanUpVirtualizedItemEventHandler = delegate of obj * CleanUpVirtualizedItemEventArgs -> unit
Public Delegate Sub CleanUpVirtualizedItemEventHandler(sender As Object, e As CleanUpVirtualizedItemEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
CleanUpVirtualizedItemEventArgs

Dane dotyczące zdarzenia.The event data.

Dziedziczenie
CleanUpVirtualizedItemEventHandler

Uwagi

Ten delegat musi być używany przez CleanUpVirtualizedItem program obsługi zdarzeń.This delegate must be used by the CleanUpVirtualizedItem event handler.

CleanUpVirtualizedItemZdarzenie jest załączonym zdarzeniem, ale ma strategię routingu bezpośredniego, co oznacza, że może być obsługiwana tylko na obiekcie, w którym jest wywoływany.The CleanUpVirtualizedItem event is an attached event, but it has a direct routing strategy, which means it can only be handled on the object where it is raised.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też