ClickMode Wyliczenie

Definicja

Określa, kiedy Click ma zostać zgłoszone zdarzenie.Specifies when the Click event should be raised.

public enum class ClickMode
public enum ClickMode
type ClickMode = 
Public Enum ClickMode
Dziedziczenie
ClickMode

Pola

Hover 2

Określa, że Click zdarzenie ma być wywoływane, gdy wskaźnik myszy jest przesuwany nad kontrolką.Specifies that the Click event should be raised when the mouse hovers over a control.

Press 1

Określa, że Click zdarzenie ma być wywoływane zaraz po naciśnięciu przycisku.Specifies that the Click event should be raised as soon as a button is pressed.

Release 0

Określa, że Click zdarzenie ma zostać zgłoszone po naciśnięciu i udostępnieniu przycisku.Specifies that the Click event should be raised when a button is pressed and released.

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje trzy przyciski, które reagują na kliknięcia na trzy różne sposoby.The following example shows three buttons that respond to clicks in three different ways.

 • Aktywowanie — pierwszy przycisk zmienia kolory po umieszczeniu wskaźnika myszy nad przyciskiem.Hover - the first button changes colors when the user hovers with the mouse over the button.

 • Naciśnięcie klawisza — drugi przycisk wymaga naciśnięcia przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się na przycisku.Press - the second button requires that the mouse be pressed while the mouse pointer is in the button.

 • Wersja — trzeci przycisk nie resetuje koloru tła przycisków do momentu naciśnięcia i zwolnienia przycisku myszy.Release - the third button does not reset the background color of the buttons until the mouse is pressed and released in the button.

<Button Name="btn1" Background="Pink" 
    BorderBrush="Black" BorderThickness="1" 
    Click="OnClick1" ClickMode="Hover">
 ClickMe1
</Button>

<Button Name="btn2" Background="LightBlue" 
    BorderBrush="Black" BorderThickness="1" 
    Click="OnClick2" ClickMode="Press">
 ClickMe2
</Button>

<Button Name="btn3" 
    Click="OnClick3" ClickMode="Release">
 Reset
</Button>
void OnClick1(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  btn1.Background = Brushes.LightBlue;
}

void OnClick2(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  btn2.Background = Brushes.Pink;
}

void OnClick3(object sender, RoutedEventArgs e)
{
  btn1.Background = Brushes.Pink;
  btn2.Background = Brushes.LightBlue;
}
Private Sub OnClick1(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
  btn1.Background = Brushes.LightBlue
End Sub

Private Sub OnClick2(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
  btn2.Background = Brushes.Pink
End Sub

Private Sub OnClick3(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
  btn1.Background = Brushes.Pink
  btn2.Background = Brushes.LightBlue
End Sub

Dotyczy