Control.HandlesScrolling Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka obsługuje przewijanie.Gets a value that indicates whether a control supports scrolling.

protected public:
 virtual property bool HandlesScrolling { bool get(); };
protected internal virtual bool HandlesScrolling { get; }
member this.HandlesScrolling : bool
Protected Friend Overridable ReadOnly Property HandlesScrolling As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli formant ma ScrollViewer w jego stylu i ma niestandardowe zachowanie podczas przewijania klawiatury; w przeciwnym razie false.true if the control has a ScrollViewer in its style and has a custom keyboard scrolling behavior; otherwise, false.

Dotyczy