Control.OnMouseDoubleClick(MouseButtonEventArgs) Metoda

Definicja

Podnosi zdarzenie MouseDoubleClick kierowane.Raises the MouseDoubleClick routed event.

protected:
 virtual void OnMouseDoubleClick(System::Windows::Input::MouseButtonEventArgs ^ e);
protected virtual void OnMouseDoubleClick (System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs e);
abstract member OnMouseDoubleClick : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
override this.OnMouseDoubleClick : System.Windows.Input.MouseButtonEventArgs -> unit
Protected Overridable Sub OnMouseDoubleClick (e As MouseButtonEventArgs)

Parametry

e
MouseButtonEventArgs

Dane zdarzenia.The event data.

Uwagi

Kontrolka wywołuje zdarzenie MouseDoubleClick, wywołując metodę RaiseEvent.The control raises the MouseDoubleClick event by calling the RaiseEvent method. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Omówienie zdarzeń kierowanych.For more information, see Routed Events Overview.

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Podczas zastępowania OnMouseDoubleClick(MouseButtonEventArgs) w klasie pochodnej należy wywołać metodę OnMouseDoubleClick(MouseButtonEventArgs) klasy bazowej, tak aby zarejestrowane Delegaty otrzymywały zdarzenie.When overriding OnMouseDoubleClick(MouseButtonEventArgs) in a derived class, be sure to call the base class' OnMouseDoubleClick(MouseButtonEventArgs) method so that registered delegates receive the event.

Dotyczy