DataGrid.PreparingCellForEdit Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy komórka przejdzie do trybu edycji.Occurs when a cell enters edit mode.

public:
 event EventHandler<System::Windows::Controls::DataGridPreparingCellForEditEventArgs ^> ^ PreparingCellForEdit;
public event EventHandler<System.Windows.Controls.DataGridPreparingCellForEditEventArgs> PreparingCellForEdit;
member this.PreparingCellForEdit : EventHandler<System.Windows.Controls.DataGridPreparingCellForEditEventArgs> 
Public Custom Event PreparingCellForEdit As EventHandler(Of DataGridPreparingCellForEditEventArgs) 
Public Event PreparingCellForEdit As EventHandler(Of DataGridPreparingCellForEditEventArgs) 

Typ zdarzenia

EventHandler<DataGridPreparingCellForEditEventArgs>

Uwagi

To zdarzenie można obsłużyć w celu zmodyfikowania komórki po przejściu do trybu edycji.You can handle this event to modify a cell when it enters edit mode.

To zdarzenie występuje po BeginningEdit zdarzeniu, jeśli to zdarzenie nie zostanie anulowane.This event occurs after the BeginningEdit event if that event is not canceled.

Dotyczy