DataGrid Klasa

Definicja

Reprezentuje kontrolkę wyświetlającą dane w dostosowywanej siatce.Represents a control that displays data in a customizable grid.

public ref class DataGrid : System::Windows::Controls::Primitives::MultiSelector
public class DataGrid : System.Windows.Controls.Primitives.MultiSelector
type DataGrid = class
  inherit MultiSelector
Public Class DataGrid
Inherits MultiSelector
Dziedziczenie

Przykłady

Poniższy przykład przedstawia sposób powiązania DataGrid z DataTable i używania autogeneracji kolumn.The following example shows how to bind a DataGrid to a DataTable and use column auto-generation. DataTable jest wypełniana przy użyciu metody Fill DataAdapter z DataSet.The DataTable is populated by using the Fill method of a DataAdapter from a DataSet. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie zestawu danych i wypełnianie zestawu danych z elementu DataAdapter.For more information, see Creating a DataSet and Populating a DataSet from a DataAdapter. Aby użyć WPF Designer for Visual StudioWPF Designer for Visual Studio, zobacz Powiązywanie kontrolek WPF z danymi w programie Visual Studio.To use the WPF Designer for Visual StudioWPF Designer for Visual Studio, see Bind WPF controls to data in Visual Studio.

<DataGrid x:Name="CustomerGrid" ItemsSource="{Binding}" AlternatingRowBackground="LightBlue" AlternationCount="2" />
//Set the DataGrid's DataContext to be a filled DataTable
CustomerGrid.DataContext = custDataTable;
'Set the DataGrid's DataContext to be a filled DataTable
CustomerGrid.DataContext = custDataTable

Poniższy przykład pokazuje, jak utworzyć DataGrid przy użyciu dostosowanej kolekcji Columns.The following example shows how to create a DataGrid with a customized Columns collection.

  <NavigationWindow x:Class="DataGrid_CustomColumns.Window1"
    xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
    xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
    xmlns:core="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"
    xmlns:local="clr-namespace:DataGrid_CustomColumns"
    Title="Customers" Height="300" Width="300" ShowsNavigationUI="False" >
    
  <NavigationWindow.Resources>
    <!--Create list of enumeration values-->
    <ObjectDataProvider x:Key="myEnum" MethodName="GetValues" ObjectType="{x:Type core:Enum}">
      <ObjectDataProvider.MethodParameters>
        <x:Type Type="local:OrderStatus"/>
      </ObjectDataProvider.MethodParameters>
    </ObjectDataProvider>
    <!--Create an instance of the converter for Email-->
    <local:EmailConverter x:Key="EmailConverter" />
  </NavigationWindow.Resources>
  <NavigationWindow.Content> 
    
  <Grid>
    <DataGrid Name="DG1" ItemsSource="{Binding}" AutoGenerateColumns="False" >
      <DataGrid.Columns>
        <DataGridTextColumn Header="First Name" Binding="{Binding FirstName}"/>
        <DataGridTextColumn Header="Last Name" Binding="{Binding LastName}" />
        <!--The Email property contains a URI. For example "mailto:lucy0@adventure-works.com"-->
        <DataGridHyperlinkColumn Header="Email" Binding="{Binding Email}" ContentBinding="{Binding Email, Converter={StaticResource EmailConverter}}" />
        <DataGridCheckBoxColumn Header="Member?" Binding="{Binding IsMember}" />
        <DataGridComboBoxColumn Header="Order Status" SelectedItemBinding="{Binding Status}" ItemsSource="{Binding Source={StaticResource myEnum}}" />
      </DataGrid.Columns>
    </DataGrid>
  </Grid>
  </NavigationWindow.Content>
</NavigationWindow>
//Additional using statements
using System.Data;
using System.Collections.ObjectModel;
using System.Diagnostics;
'Additional using statements
Imports System.Data
Imports System.Collections.ObjectModel
Imports System.Diagnostics
public partial class Window1 : NavigationWindow
{
Class Window1
public Window1()
{
  InitializeComponent();

  //GetData() creates a collection of Customer data from a database
  ObservableCollection<Customer> custdata = GetData();
  
  //Bind the DataGrid to the customer data
  DG1.DataContext = custdata;
  
}
Public Sub New()
  ' This call is required by the Windows Form Designer.
  InitializeComponent()
  ' Add any initialization after the InitializeComponent() call.

  'GetData() creates a collection of Customer data from a database
  Dim custdata As ObservableCollection(Of Customer) = GetData()

  'Bind the DataGrid to the customer data
  DG1.DataContext = custdata

End Sub
//Defines the customer object
public class Customer
{
  public string FirstName { get; set; }
  public string LastName { get; set; }
  public Uri Email { get; set; }
  public bool IsMember { get; set; }
  public OrderStatus Status { get; set; }

}
'Defines the customer object
Public Class Customer
  Public Property FirstName() As String
  Public Property LastName() As String
  Public Property Email() As Uri
  Public Property IsMember() As Boolean
  Public Property Status() As OrderStatus
End Class
}
End Class
public enum OrderStatus { None, New, Processing, Shipped, Received };
Public Enum OrderStatus
  None
  [New]
  Processing
  Shipped
  Received
End Enum
//Converts the mailto uri to a string with just the customer alias
public class EmailConverter : IValueConverter
{
  public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    if (value != null)
    {
      string email = value.ToString();
      int index = email.IndexOf("@");
      string alias = email.Substring(7, index-7);
      return alias;
    }
    else
    {
      string email = "";
      return email;
    }
  }

  public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, System.Globalization.CultureInfo culture)
  {
    Uri email = new Uri((string)value);
    return email;
  }
}
'Converts the mailto uri to a string with just the customer alias
Public Class EmailConverter
  Implements IValueConverter

  Public Function Convert(value As Object, targetType As System.Type, parameter As Object, culture As System.Globalization.CultureInfo) As Object Implements System.Windows.Data.IValueConverter.Convert
    If value IsNot Nothing Then
      Dim email As String = value.ToString()
      Dim index As Integer = email.IndexOf("@")
      Dim [alias] As String = email.Substring(7, index - 7)
      Return [alias]
    Else
      Dim email As String = ""
      Return email
    End If
  End Function

  Public Function ConvertBack(value As Object, targetType As System.Type, parameter As Object, culture As System.Globalization.CultureInfo) As Object Implements System.Windows.Data.IValueConverter.ConvertBack
    Dim email As New Uri(DirectCast(value, String))
    Return email
  End Function
End Class

Uwagi

Formant DataGrid zapewnia elastyczny sposób wyświetlania kolekcji danych w wierszach i kolumnach.The DataGrid control provides a flexible way to display a collection of data in rows and columns. DataGrid zawiera wbudowane typy kolumn i kolumnę szablonu do hostowania zawartości niestandardowej.The DataGrid includes built-in column types and a template column for hosting custom content. Wbudowany typ wiersza zawiera sekcję szczegółów listy rozwijanej, która służy do wyświetlania dodatkowej zawartości poniżej wartości komórek.The built-in row type includes a drop-down details section that you can use to display additional content below the cell values.

Wiązanie z danymiBinding to Data

Aby powiązać DataGrid z danymi, ustaw właściwość ItemsSource na implementację IEnumerable.To bind the DataGrid to data, set the ItemsSource property to an IEnumerable implementation. Każdy wiersz w siatce danych jest powiązany z obiektem w źródle danych, a każda kolumna w siatce danych jest powiązana z właściwością obiektu danych.Each row in the data grid is bound to an object in the data source, and each column in the data grid is bound to a property of the data object. Aby interfejs użytkownika DataGrid mógł automatycznie aktualizować, gdy elementy są dodawane lub usuwane z danych źródłowych, DataGrid muszą być powiązane z kolekcją implementującą interfejs INotifyCollectionChanged, na przykład ObservableCollection<T>.In order for the DataGrid user interface to update automatically when items are added to or removed from the source data, the DataGrid must be bound to a collection that implements the INotifyCollectionChanged interface, such as an ObservableCollection<T>. Aby automatycznie odzwierciedlały zmiany właściwości, obiekty w kolekcji źródłowej muszą implementować interfejs INotifyPropertyChanged.To automatically reflect property changes, the objects in the source collection must implement the INotifyPropertyChanged interface. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz powiązanie danych (WPF).For more information, see Data Binding (WPF).

KolumnyColumns

Domyślnie formant DataGrid generuje kolumny automatycznie po ustawieniu właściwości ItemsSource.By default, the DataGrid control generates columns automatically when you set the ItemsSource property. Typ generowanej kolumny zależy od typu danych w kolumnie.The type of column that is generated depends on the type of data in the column. W poniższej tabeli wymieniono typy wygenerowanych kolumn.The following table lists the generated columns types.

Wygenerowany typ kolumnyGenerated Column Type Typ danychData Type
DataGridTextColumn String
DataGridCheckBoxColumn Boolean
DataGridComboBoxColumn Enum
DataGridHyperlinkColumn Uri

Poniższa ilustracja przedstawia każdy typ kolumny.The following illustration shows each of the column types.

DataGrid ze wszystkimi czterema domyślnymi typami kolumnDataGrid with all four default column types

Gdy kolumny są generowane automatycznie, można obsłużyć zdarzenie AutoGeneratingColumn, aby dostosować lub anulować kolumny, zanim zostaną dodane do DataGrid.When columns are auto-generated, you can handle the AutoGeneratingColumn event to customize or cancel columns before they are added to the DataGrid. W przypadku dodania kolumn zdefiniowanych przez użytkownika i automatycznie generowanych kolumn do DataGrid, najpierw zostaną dodane kolumny zdefiniowane przez użytkownika.If you add both user-defined columns and auto-generated columns to the DataGrid, the user-defined columns are added first. Aby zmienić kolejność wyświetlania kolumn, można ustawić właściwość DisplayIndex dla poszczególnych kolumn.To rearrange the display order of the columns, you can set the DisplayIndex property for individual columns.

Można zapobiec automatycznemu generowaniu kolumn, ustawiając właściwość AutoGenerateColumns na false.You can prevent automatic column generation by setting the AutoGenerateColumns property to false. Jest to przydatne, jeśli chcesz jawnie utworzyć i skonfigurować wszystkie kolumny.This is useful if you want to create and configure all columns explicitly.

Użyj typu DataGridTemplateColumn, aby zdefiniować kolumnę niestandardową, jeśli wbudowane typy kolumn nie spełniają Twoich potrzeb.Use the DataGridTemplateColumn type to define a custom column if the built-in column types do not meet your needs. Typ DataGridTemplateColumn zapewnia CellTemplate i CellEditingTemplate właściwości, które umożliwiają określanie szablonów zawartości dla trybów wyświetlania i edycji.The DataGridTemplateColumn type provides CellTemplate and CellEditingTemplate properties that enable you to specify content templates for both display and editing modes. Na przykład można zdefiniować kolumnę niestandardową dla dat.For example, you could define a custom column for dates. CellTemplate może zdefiniować TextBlock do wyświetlania daty, a CellEditingTemplate może zdefiniować kontrolkę DatePicker, aby edytować datę.The CellTemplate could define a TextBlock to display a date, and the CellEditingTemplate could define a DatePicker control to edit the date.

Za pomocą kolekcji Columns można programowo dodawać, wstawiać, usuwać i zmieniać dowolne kolumny w kontrolce w czasie wykonywania.You can use the Columns collection to programmatically add, insert, remove, and change any columns in the control at run time. Sprawdź Właściwość IsAutoGenerated, aby określić, czy kolumna jest generowana automatycznie, czy zdefiniowana przez użytkownika.Check the IsAutoGenerated property to determine whether a column is auto generated or user defined. Automatyczne generowane kolumny zostaną automatycznie dodane, usunięte lub ponownie wygenerowane po zmianie ItemsSource.Auto-generated columns will be automatically added, removed, or regenerated when the ItemsSource changes.

WybórSelection

Domyślnie cały wiersz jest wybierany, gdy użytkownik klika komórkę w DataGrid, a użytkownik może wybrać wiele wierszy.By default, the entire row is selected when a user clicks a cell in a DataGrid, and a user can select multiple rows. Można ustawić właściwość SelectionUnit, aby określić, czy użytkownik może zaznaczać komórki, pełne wiersze czy oba te elementy.You can set the SelectionUnit property to specify whether a user can select cells, full rows, or both. Ustaw właściwość SelectionMode, aby określić, czy można wybrać wiele wierszy lub komórek, czy tylko pojedyncze wiersze lub komórki.Set the SelectionMode property to specify whether multiple rows or cells can be selected, or only single rows or cells.

Możesz uzyskać informacje o komórkach wybranych z właściwości SelectedCells.You can get information about the cells that are selected from the SelectedCells property. Możesz uzyskać informacje na temat komórek, dla których wybór został zmieniony w SelectedCellsChangedEventArgs zdarzenia SelectedCellsChanged.You can get information about cells for which selection has changed in the SelectedCellsChangedEventArgs of the SelectedCellsChanged event. Wywołaj metody SelectAllCells lub UnselectAllCells, aby programowo zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie wszystkich komórek.Call the SelectAllCells or UnselectAllCells methods to programmatically select or unselect all cells. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz domyślne zachowanie klawiatury i myszy w kontrolce DataGrid.For more information, see Default Keyboard and Mouse Behavior in the DataGrid Control.

Grupowanie, sortowanie i filtrowanieGrouping, Sorting, and Filtering

Domyślnie elementy w DataGrid można sortować, klikając nagłówek kolumny.By default, you can sort items in a DataGrid by clicking the column header. Sortowanie można dostosować przez obsługę zdarzenia Sorting.You can customize sorting by handling the Sorting event. Aby anulować sortowanie domyślne, ustaw właściwość Handled na true.To cancel the default sort, set the Handled property to true. Możesz również posortować dane źródłowe przed wyświetleniem ich w DataGrid.You can also sort the source data before it is displayed in the DataGrid.

Aby grupować, sortować i filtrować dane w DataGrid, należy powiązać DataGrid z implementacją ICollectionView, która obsługuje te operacje.To group, sort, and filter data in the DataGrid, you bind the DataGrid to an ICollectionView implementation that supports these operations. Następnie wykonujesz operacje w widoku kolekcji.You then perform the operations on the collection view. Gdy elementy są zgrupowane w DataGrid, można zdefiniować GroupStyle, który określa wygląd każdej grupy.When items are grouped in the DataGrid, you can define a GroupStyle that specifies the appearance of each group. GroupStyle należy zastosować przez dodanie go do GroupStyle kolekcji DataGrid.You apply the GroupStyle by adding it to the GroupStyle collection of the DataGrid. Jeśli masz wiele poziomów grupowania, możesz zastosować różne style do poszczególnych poziomów grup.If you have multiple levels of grouping, you can apply different styles to each group level. Style są stosowane w kolejności, w jakiej zostały zdefiniowane.Styles are applied in the order in which they are defined. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: grupowanie, sortowanie i filtrowanie danych w kontrolce DataGrid.For more information, see How to: Group, Sort, and Filter Data in the DataGrid Control.

EdytowanieEditing

Domyślnie elementy można edytować bezpośrednio w DataGrid.By default, you can edit items directly in the DataGrid. Aby zagwarantować, że zmiany mogą być zatwierdzane i anulowane prawidłowo, obiekty w DataGrid muszą implementować interfejs IEditableObject.To guarantee that edits can be committed and canceled correctly, the objects in the DataGrid must implement the IEditableObject interface. Alternatywnie można ustawić właściwość IsReadOnly na true, aby wyłączyć edytowanie w DataGrid.Alternatively, you can set the IsReadOnly property to true to disable editing in the DataGrid.

DataGrid ma wbudowaną obsługę następujących poleceń edycji:The DataGrid has built-in support for the following editing commands:

PolecenieCommand Domyślne powiązanie wejścioweDefault Input Binding
BeginEditCommand F2F2
CancelEditCommand ESCESC
CommitEditCommand ENTERENTER
DeleteCommand DELETEDELETE

Bieżącą komórkę można umieścić w trybie edycji, klikając ją lub naciskając klawisz F2.You put the current cell into edit mode by clicking it or pressing F2. Edytowanie na poziomie komórki jest zatwierdzane po przejściu do innej komórki w tym samym wierszu lub naciśnięciu klawisza ENTER, gdy komórka jest w trybie edycji.A cell-level edit is committed when you move to another cell in the same row or press ENTER while the cell is in edit mode. Wszystkie zmiany w wierszu są zatwierdzane po przejściu do innego wiersza lub naciśnięciu klawisza ENTER, gdy wiersz jest w trybie edycji.All edits in a row are committed when you move to another row or press ENTER while the row is in edit mode. Możesz anulować edycję komórki, naciskając klawisz ESC po raz i Anuluj wszystkie zmiany w wierszu, naciskając klawisz ESC dwa razy.You cancel a cell edit by pressing ESC one time, and cancel all edits in a row by pressing ESC two times. Aby uzyskać więcej informacji na temat programowo zatwierdzania i anulowania edycji, zobacz Metody BeginEdit, CommitEditi CancelEdit.For more information about programmatically committing and canceling edits, see the BeginEdit, CommitEdit, and CancelEdit methods. Aby uzyskać więcej informacji na temat zdarzeń związanych z edytowaniem, zobacz BeginningEdit, PreparingCellForEdit, CellEditEndingi RowEditEnding.For more information about edit-related events, see BeginningEdit, PreparingCellForEdit, CellEditEnding, and RowEditEnding.

Ustaw właściwości CanUserAddRows i CanUserDeleteRows, aby określić, czy użytkownik może dodawać i usuwać wiersze.Set the CanUserAddRows and CanUserDeleteRows properties to specify whether a user can add or delete rows. Użytkownik może usunąć zaznaczone wiersze, naciskając klawisz DELETE.A user can delete selected rows by pressing the DELETE key. Jeśli właściwość CanUserAddRows jest ustawiona na true, nowy wiersz elementu zostanie dodany jako ostatni wiersz w DataGrid.If the CanUserAddRows property is set to true, a new item row is added as the last row in the DataGrid. Można ustawić wartości domyślne dla nowych elementów przez obsługę zdarzenia InitializingNewItem.You can set default values for new items by handling the InitializingNewItem event.

Uwaga

Niezależnie od tego, czy na akcje edycji są dozwolone różne dodatkowe czynniki, w tym IsReadOnly i IsEnabled stan DataGridoraz czy źródłowa kolekcja danych zezwala na działanie.Whether editing actions are allowed is influenced by a variety of additional factors, including the IsReadOnly and IsEnabled state of the DataGrid, and whether the underlying data collection allows the action.

WalidacjaValidation

DataGrid pozwala na przeprowadzanie walidacji zarówno na poziomie komórki, jak i w wierszu.The DataGrid enables you to perform validation at both the cell and row level. Walidacja na poziomie komórki polega na sprawdzeniu poprawności poszczególnych właściwości powiązanego obiektu danych, gdy użytkownik aktualizuje wartość.With cell-level validation, you validate individual properties of a bound data object when a user updates a value. Za pomocą walidacji na poziomie wierszy można sprawdzać poprawność wszystkich obiektów danych, gdy użytkownik zatwierdzi zmiany w wierszu.With row-level validation, you validate entire data objects when a user commits changes to a row. Możesz podać niestandardowe Opinie wizualne dla błędów walidacji na poziomie wiersza, ustawiając właściwość RowValidationErrorTemplate lub można użyć domyślnego wskaźnika błędów.You can provide customized visual feedback for row-level validation errors by setting the RowValidationErrorTemplate property, or you can use the default error indicator. Aby utworzyć niestandardową regułę walidacji, należy utworzyć klasę, która dziedziczy z klasy ValidationRule i zaimplementować metodę Validate.To create a custom validation rule, create a class that derives from the ValidationRule class and implement the Validate method. Dodaj niestandardową regułę walidacji do kolekcji RowValidationRules.Add the custom validation rule to the RowValidationRules collection.

Dostosowywanie formantu DataGridCustomizing the DataGrid Control

Formant DataGrid obsługuje typowe opcje formatowania tabeli, takie jak przemienne tła wierszy i możliwość wyświetlania lub ukrywania nagłówków, linii siatki i pasków przewijania.The DataGrid control supports common table formatting options, such as alternating row backgrounds and the ability to show or hide headers, gridlines, and scroll bars. Ponadto kontrolka zawiera kilka właściwości stylu i szablonu, których można użyć do całkowitego zmiany wyglądu kontrolki i jej wierszy, kolumn, nagłówków i komórek.Additionally, the control provides several style and template properties that you can use to completely change the appearance of the control and its rows, columns, headers, and cells.

Aby dostosować zachowanie DataGrid, można obsługiwać zdarzenia związane z zmianami wyboru, edytowaniem komórek i porządkowaniem kolumn.To customize DataGrid behavior, you can handle events for selection change, cell editing, and column re-ordering. DataGrid udostępnia również kilka zdarzeń związanych z odtwarzaniem wierszy, które można obsłużyć w celu dostosowania wierszy.The DataGrid also exposes several events for row recycling that you can handle to customize rows.

Aby zastosować te same ustawienia właściwości do wielu formantów DataGrid, użyj właściwości Style.To apply the same property settings to multiple DataGrid controls, use the Style property. Możesz zmodyfikować domyślne ControlTemplate, aby nadać formantowi unikatowy wygląd.You can modify the default ControlTemplate to give the control a unique appearance. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia ControlTemplate, zobacz Dostosowywanie wyglądu istniejącej kontrolki przez utworzenie elementu ControlTemplate.For more information about creating a ControlTemplate, see Customizing the Appearance of an Existing Control by Creating a ControlTemplate. Aby zobaczyć części i Stany, które są specyficzne dla DataGrid, zobacz Style i szablony DataGrid.To see the parts and states that are specific to the DataGrid, see DataGrid Styles and Templates.

Właściwości zależności dla tego formantu można ustawić przy użyciu domyślnego stylu kontrolki.Dependency properties for this control might be set by the control's default style. Jeśli właściwość jest ustawiana za pomocą stylu domyślnego, właściwość może ulec zmianie z wartości domyślnej, gdy kontrolka pojawi się w aplikacji.If a property is set by a default style, the property might change from its default value when the control appears in the application. Domyślny styl jest określany na podstawie tego, który Motyw pulpitu jest używany, gdy aplikacja jest uruchomiona.The default style is determined by which desktop theme is used when the application is running. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz domyślne motywy WPF.For more information, see Default WPF Themes.

Uwaga

Ustawienie wartości właściwości wizualnej tylko obowiązuje, jeśli ta właściwość jest obecny w formantu domyślnego szablonu i są ustawiane przy użyciu TemplateBinding.Setting a visual property only has an effect if that property is both present in the control's default template and is set by using a TemplateBinding. Można znaleźć listy właściwości wizualne w zmianie Visual struktury kontrolki sekcji Dostosowywanie wyglądu istniejącego formantu przez stworzenie ControlTemplate artykułu.You can find a list of visual properties in the Changing the Visual Structure of a Control section in the Customizing the Appearance of an Existing Control by Creating a ControlTemplate article.

Typowe zadaniaCommon Tasks

Poniższa tabela zawiera informacje o zadaniach, które są zwykle skojarzone z DataGrid.The following table provides information about tasks that are typically associated with the DataGrid.

ZadanieTask ImplementacjaImplementation
Ustaw kolory tła z przemiennym wierszemSet alternating row background colors Ustaw właściwość AlternationIndex na 2 lub więcej, a następnie przypisz Brush do właściwości RowBackground i AlternatingRowBackground.Set the AlternationIndex property to 2 or more, and then assign a Brush to the RowBackground and AlternatingRowBackground properties.
Zdefiniuj zachowanie wyboru komórki i wierszaDefine cell and row selection behavior Ustaw właściwości SelectionMode i SelectionUnit.Set the SelectionMode and SelectionUnit properties.
Dostosuj wygląd nagłówków, komórek i wierszy wizualizacjiCustomize the visual appearance of headers, cells and rows Zastosuj nową Style do właściwości ColumnHeaderStyle, RowHeaderStyle, CellStylelub RowStyle.Apply a new Style to the ColumnHeaderStyle, RowHeaderStyle, CellStyle, or RowStyle properties.
Ustawianie opcji ustalania wielkościSet sizing options Ustaw właściwości Height, MaxHeight, MinHeight, Width, MaxWidthlub MinWidth.Set the Height, MaxHeight, MinHeight, Width, MaxWidth, or MinWidth properties. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje ustalania rozmiarów w kontrolce DataGrid.For more information, see Sizing Options in the DataGrid Control.
Dostęp do wybranych elementówAccess selected items Zaznacz Właściwość SelectedCells, aby pobrać zaznaczone komórki, i sprawdź Właściwość SelectedItems, aby pobrać wybrane wiersze.Check the SelectedCells property to get the selected cells and check the SelectedItems property to get the selected rows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Właściwość SelectedCells.For more information, see the SelectedCells property.
Dostosowywanie interakcji użytkowników końcowychCustomize end-user interactions Ustaw właściwości CanUserAddRows, CanUserDeleteRows, CanUserReorderColumns, CanUserResizeColumns, CanUserResizeRowsi CanUserSortColumns.Set the CanUserAddRows, CanUserDeleteRows, CanUserReorderColumns, CanUserResizeColumns, CanUserResizeRows, and CanUserSortColumns properties.
Anuluj lub Zmień automatycznie generowane kolumnyCancel or change auto-generated columns Obsłuż zdarzenie AutoGeneratingColumn.Handle the AutoGeneratingColumn event.
Zablokuj kolumnęFreeze a column Ustaw właściwość FrozenColumnCount na 1 i Przenieś kolumnę do lewej strony, ustawiając właściwość DisplayIndex na 0.Set the FrozenColumnCount property to 1 and move the column to the left-most position by setting the DisplayIndex property to 0.
Używanie danych XML jako źródła danychUse XML data as the data source Powiąż ItemsSource na DataGrid z kwerendą XPath reprezentującą kolekcję elementów.Bind the ItemsSource on the DataGrid to the XPath query representing the collection of items. Utwórz każdą kolumnę w DataGrid.Create each column in the DataGrid. Powiąż każdą kolumnę, ustawiając wyrażenie XPath dla powiązania z zapytaniem, które pobiera właściwość w źródle elementu.Bind each column by setting the XPath on the binding to the query that gets the property on the item source. Aby zapoznać się z przykładem, zobacz DataGridTextColumn.For an example, see DataGridTextColumn.
Grupuj elementyGroup items Powiąż z CollectionView lub CollectionViewSource, który obsługuje grupowanie.Bind to a CollectionView or CollectionViewSource that supports grouping. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: grupowanie, sortowanie i filtrowanie danych w kontrolce DataGrid.For more information, see How to: Group, Sort, and Filter Data in the DataGrid Control.
Wyświetlanie sekcji szczegółów dla wierszaDisplay the details section for a row Zdefiniuj RowDetailsTemplate, aby określić wygląd sekcji Szczegóły.Define a RowDetailsTemplate to specify the appearance of the details section. Ustaw RowDetailsVisibilityMode, aby określić, kiedy sekcja szczegółów ma być wyświetlana.Set the RowDetailsVisibilityMode to specify when the details section is shown. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz jak: dodać Szczegóły wiersza do kontrolki DataGrid.For more information, see How to: Add Row Details to a DataGrid Control.

Konstruktory

DataGrid()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy DataGrid klasy.Initializes a new instance of the DataGrid class.

Pola

AlternatingRowBackgroundProperty

Identyfikuje właściwość zależności AlternatingRowBackground.Identifies the AlternatingRowBackground dependency property.

AreRowDetailsFrozenProperty

Identyfikuje właściwość zależności AreRowDetailsFrozen.Identifies the AreRowDetailsFrozen dependency property.

AutoGenerateColumnsProperty

Identyfikuje właściwość zależności AutoGenerateColumns.Identifies the AutoGenerateColumns dependency property.

BeginEditCommand

Reprezentuje polecenie wskazujące zamiar rozpoczęcia edytowania bieżącej komórki lub wiersza DataGrid.Represents the command that indicates the intention to begin editing the current cell or row of the DataGrid.

CancelEditCommand

Reprezentuje polecenie, które wskazuje zamiar anulowania wszelkich oczekujących zmian w bieżącej komórce lub wierszu i przywrócenie stanu przed wykonaniem BeginEditCommand polecenie.Represents the command that indicates the intention to cancel any pending changes to the current cell or row and revert to the state before the BeginEditCommand command was executed.

CanUserAddRowsProperty

Identyfikuje właściwość zależności CanUserAddRows.Identifies the CanUserAddRows dependency property.

CanUserDeleteRowsProperty

Identyfikuje właściwość zależności CanUserDeleteRows.Identifies the CanUserDeleteRows dependency property.

CanUserReorderColumnsProperty

Identyfikuje właściwość zależności CanUserReorderColumns.Identifies the CanUserReorderColumns dependency property.

CanUserResizeColumnsProperty

Identyfikuje właściwość zależności CanUserResizeColumns.Identifies the CanUserResizeColumns dependency property.

CanUserResizeRowsProperty

Identyfikuje właściwość zależności CanUserResizeRows.Identifies the CanUserResizeRows dependency property.

CanUserSortColumnsProperty

Identyfikuje właściwość zależności CanUserSortColumns.Identifies the CanUserSortColumns dependency property.

CellsPanelHorizontalOffsetProperty

Identyfikuje właściwość zależności CellsPanelHorizontalOffset.Identifies the CellsPanelHorizontalOffset dependency property.

CellStyleProperty

Identyfikuje właściwość zależności CellStyle.Identifies the CellStyle dependency property.

ClipboardCopyModeProperty

Identyfikuje właściwość zależności ClipboardCopyMode.Identifies the ClipboardCopyMode dependency property.

ColumnHeaderHeightProperty

Identyfikuje właściwość zależności ColumnHeaderHeight.Identifies the ColumnHeaderHeight dependency property.

ColumnHeaderStyleProperty

Identyfikuje właściwość zależności ColumnHeaderStyle.Identifies the ColumnHeaderStyle dependency property.

ColumnWidthProperty

Identyfikuje właściwość zależności ColumnWidth.Identifies the ColumnWidth dependency property.

CommitEditCommand

Reprezentuje polecenie wskazujące zamiar zatwierdzić oczekujące zmiany w bieżącej komórce lub wierszu i wyjść z trybu edycji.Represents the command that indicates the intention to commit pending changes to the current cell or row and exit edit mode.

CurrentCellProperty

Identyfikuje właściwość zależności CurrentCell.Identifies the CurrentCell dependency property.

CurrentColumnProperty

Identyfikuje właściwość zależności CurrentColumn.Identifies the CurrentColumn dependency property.

CurrentItemProperty

Identyfikuje właściwość zależności CurrentItem.Identifies the CurrentItem dependency property.

DragIndicatorStyleProperty

Identyfikuje właściwość zależności DragIndicatorStyle.Identifies the DragIndicatorStyle dependency property.

DropLocationIndicatorStyleProperty

Identyfikuje właściwość zależności DropLocationIndicatorStyle.Identifies the DropLocationIndicatorStyle dependency property.

EnableColumnVirtualizationProperty

Identyfikuje właściwość zależności EnableColumnVirtualization.Identifies the EnableColumnVirtualization dependency property.

EnableRowVirtualizationProperty

Identyfikuje właściwość zależności EnableRowVirtualization.Identifies the EnableRowVirtualization dependency property.

FrozenColumnCountProperty

Identyfikuje właściwość zależności FrozenColumnCount.Identifies the FrozenColumnCount dependency property.

GridLinesVisibilityProperty

Identyfikuje właściwość zależności GridLinesVisibility.Identifies the GridLinesVisibility dependency property.

HeadersVisibilityProperty

Identyfikuje właściwość zależności HeadersVisibility.Identifies the HeadersVisibility dependency property.

HorizontalGridLinesBrushProperty

Identyfikuje właściwość zależności HorizontalGridLinesBrush.Identifies the HorizontalGridLinesBrush dependency property.

HorizontalScrollBarVisibilityProperty

Identyfikuje właściwość zależności HorizontalScrollBarVisibility.Identifies the HorizontalScrollBarVisibility dependency property.

IsReadOnlyProperty

Identyfikuje właściwość zależności IsReadOnly.Identifies the IsReadOnly dependency property.

MaxColumnWidthProperty

Identyfikuje właściwość zależności MaxColumnWidth.Identifies the MaxColumnWidth dependency property.

MinColumnWidthProperty

Identyfikuje właściwość zależności MinColumnWidth.Identifies the MinColumnWidth dependency property.

MinRowHeightProperty

Identyfikuje właściwość zależności MinRowHeight.Identifies the MinRowHeight dependency property.

NewItemMarginProperty

Identyfikuje właściwość zależności NewItemMargin.Identifies the NewItemMargin dependency property.

NonFrozenColumnsViewportHorizontalOffsetProperty

Identyfikuje właściwość zależności NonFrozenColumnsViewportHorizontalOffset.Identifies the NonFrozenColumnsViewportHorizontalOffset dependency property.

RowBackgroundProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowBackground.Identifies the RowBackground dependency property.

RowDetailsTemplateProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowDetailsTemplate.Identifies the RowDetailsTemplate dependency property.

RowDetailsTemplateSelectorProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowDetailsTemplateSelector.Identifies the RowDetailsTemplateSelector dependency property.

RowDetailsVisibilityModeProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowDetailsVisibilityMode.Identifies the RowDetailsVisibilityMode dependency property.

RowHeaderActualWidthProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowHeaderActualWidth.Identifies the RowHeaderActualWidth dependency property.

RowHeaderStyleProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowHeaderStyle.Identifies the RowHeaderStyle dependency property.

RowHeaderTemplateProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowHeaderTemplate.Identifies the RowHeaderTemplate dependency property.

RowHeaderTemplateSelectorProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowHeaderTemplateSelector.Identifies the RowHeaderTemplateSelector dependency property.

RowHeaderWidthProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowHeaderWidth.Identifies the RowHeaderWidth dependency property.

RowHeightProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowHeight.Identifies the RowHeight dependency property.

RowStyleProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowStyle.Identifies the RowStyle dependency property.

RowStyleSelectorProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowStyleSelector.Identifies the RowStyleSelector dependency property.

RowValidationErrorTemplateProperty

Identyfikuje właściwość zależności RowValidationErrorTemplate.Identifies the RowValidationErrorTemplate dependency property.

SelectionModeProperty

Identyfikuje właściwość zależności SelectionMode.Identifies the SelectionMode dependency property.

SelectionUnitProperty

Identyfikuje właściwość zależności SelectionUnit.Identifies the SelectionUnit dependency property.

VerticalGridLinesBrushProperty

Identyfikuje właściwość zależności VerticalGridLinesBrush.Identifies the VerticalGridLinesBrush dependency property.

VerticalScrollBarVisibilityProperty

Identyfikuje właściwość zależności VerticalScrollBarVisibility.Identifies the VerticalScrollBarVisibility dependency property.

Właściwości

ActualHeight

Pobiera wyrenderowaną wysokość tego elementu.Gets the rendered height of this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ActualWidth

Pobiera wartość renderowanej szerokości tego elementu.Gets the rendered width of this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
AllowDrop

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten element może być używany jako element docelowy operacji przeciągania i upuszczania.Gets or sets a value indicating whether this element can be used as the target of a drag-and-drop operation. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
AlternatingRowBackground

Pobiera lub ustawia Pędzel tła do użycia w przemiennych wierszach.Gets or sets the background brush for use on alternating rows.

AlternationCount

Pobiera lub ustawia liczbę kontenerów przemiennych elementów w ItemsControl, co umożliwia używanie kontenerów z unikatowym wyglądem.Gets or sets the number of alternating item containers in the ItemsControl, which enables alternating containers to have a unique appearance.

(Odziedziczone po ItemsControl)
AreAnyTouchesCaptured

Pobiera wartość wskazującą, czy do tego elementu jest przechwytywany co najmniej jeden element dotykowy.Gets a value that indicates whether at least one touch is captured to this element.

(Odziedziczone po UIElement)
AreAnyTouchesCapturedWithin

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jedna dotknięcie jest przechwytywana do tego elementu lub do żadnych elementów podrzędnych w jego drzewie wizualnym.Gets a value that indicates whether at least one touch is captured to this element or to any child elements in its visual tree.

(Odziedziczone po UIElement)
AreAnyTouchesDirectlyOver

Pobiera wartość wskazującą, czy dla tego elementu zostanie naciśnięta co najmniej jedna dotknięcie.Gets a value that indicates whether at least one touch is pressed over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
AreAnyTouchesOver

Pobiera wartość wskazującą, czy co najmniej jedna dotknięcie jest wciśnięta nad tym elementem lub wszelkimi elementami podrzędnymi w jego drzewie wizualnym.Gets a value that indicates whether at least one touch is pressed over this element or any child elements in its visual tree.

(Odziedziczone po UIElement)
AreRowDetailsFrozen

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Szczegóły wiersza mogą być przewijane w poziomie.Gets or sets a value that indicates whether the row details can scroll horizontally.

AutoGenerateColumns

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kolumny są tworzone automatycznie.Gets or sets a value that indicates whether the columns are created automatically.

Background

Pobiera lub ustawia pędzel opisujący tło kontrolki.Gets or sets a brush that describes the background of a control.

(Odziedziczone po Control)
BindingGroup

Pobiera lub ustawia BindingGroup, który jest używany dla elementu.Gets or sets the BindingGroup that is used for the element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
BitmapEffect

Pobiera lub ustawia efekt mapy bitowej stosowany bezpośrednio do renderowanej zawartości dla tego elementu.Gets or sets a bitmap effect that applies directly to the rendered content for this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
BitmapEffectInput

Pobiera lub ustawia źródło danych wejściowych dla efektu mapy bitowej stosowanego bezpośrednio do renderowanej zawartości dla tego elementu.Gets or sets an input source for the bitmap effect that applies directly to the rendered content for this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
BorderBrush

Pobiera lub ustawia pędzel opisujący tło obramowania kontrolki.Gets or sets a brush that describes the border background of a control.

(Odziedziczone po Control)
BorderThickness

Pobiera lub ustawia grubość obramowania kontrolki.Gets or sets the border thickness of a control.

(Odziedziczone po Control)
CacheMode

Pobiera lub ustawia buforowaną reprezentację UIElement.Gets or sets a cached representation of the UIElement.

(Odziedziczone po UIElement)
CanSelectMultipleItems

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy w danej MultiSelector chwili można wybrać wiele elementów w elemencie.Gets or sets a value that indicates whether the multiple items in the MultiSelector can be selected at a time.

(Odziedziczone po MultiSelector)
CanUserAddRows

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może dodawać nowe wiersze do DataGrid.Gets or sets a value that indicates whether the user can add new rows to the DataGrid.

CanUserDeleteRows

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może usuwać wiersze z DataGrid.Gets or sets a value that indicates whether the user can delete rows from the DataGrid.

CanUserReorderColumns

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może zmienić kolejność wyświetlania kolumn przez przeciągnięcie nagłówków kolumn za pomocą myszy.Gets or sets a value that indicates whether the user can change the column display order by dragging column headers with the mouse.

CanUserResizeColumns

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może dostosować szerokość kolumn za pomocą myszy.Gets or sets a value that indicates whether the user can adjust the width of columns by using the mouse.

CanUserResizeRows

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może dostosować wysokość wierszy za pomocą myszy.Gets or sets a value that indicates whether the user can adjust the height of rows by using the mouse.

CanUserSortColumns

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może sortować kolumny przez kliknięcie nagłówka kolumny.Gets or sets a value that indicates whether the user can sort columns by clicking the column header.

CellsPanelHorizontalOffset

Pobiera przesunięcie w poziomie dla DataGridCellsPanel.Gets the horizontal offset for the DataGridCellsPanel.

CellStyle

Pobiera lub ustawia styl stosowany do wszystkich komórek w DataGrid.Gets or sets the style applied to all cells in the DataGrid.

Clip

Pobiera lub ustawia geometrię używaną do definiowania konturu zawartości elementu.Gets or sets the geometry used to define the outline of the contents of an element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
ClipboardCopyMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą sposób kopiowania zawartości do Schowka.Gets or sets a value that indicates how content is copied to the clipboard.

ClipToBounds

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zawartość tego elementu (lub zawartość pochodząca z elementów podrzędnych tego elementu) ma być przycięta do rozmiaru elementu zawierającego.Gets or sets a value indicating whether to clip the content of this element (or content coming from the child elements of this element) to fit into the size of the containing element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
ColumnHeaderHeight

Pobiera lub ustawia wysokość wiersza nagłówków kolumn.Gets or sets the height of the column headers row.

ColumnHeaderStyle

Pobiera lub ustawia styl stosowany do wszystkich nagłówków kolumn w DataGrid.Gets or sets the style applied to all column headers in the DataGrid.

Columns

Pobiera kolekcję zawierającą wszystkie kolumny w DataGrid.Gets a collection that contains all the columns in the DataGrid.

ColumnWidth

Pobiera lub ustawia standardową szerokość i tryb ustalania rozmiarów kolumn i nagłówków w DataGrid.Gets or sets the standard width and sizing mode of columns and headers in the DataGrid.

CommandBindings

Pobiera kolekcję obiektów CommandBinding skojarzonych z tym elementem.Gets a collection of CommandBinding objects associated with this element. CommandBinding umożliwia obsługę poleceń dla tego elementu i deklaruje połączenie między poleceniem, jego zdarzeniami i procedurami obsługi dołączonymi do tego elementu.A CommandBinding enables command handling for this element, and declares the linkage between a command, its events, and the handlers attached by this element.

(Odziedziczone po UIElement)
ContextMenu

Pobiera lub ustawia element menu kontekstowego, który powinien pojawić się za każdym razem, gdy menu kontekstowe zostanie zażądane za pośrednictwem interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) z tego elementu.Gets or sets the context menu element that should appear whenever the context menu is requested through interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) from within this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
CurrentCell

Pobiera lub ustawia komórkę, która ma fokus.Gets or sets the cell that has focus.

CurrentColumn

Pobiera lub ustawia kolumnę, która zawiera bieżącą komórkę.Gets or sets the column that contains the current cell.

CurrentItem

Pobiera element danych powiązany z wierszem zawierającym bieżącą komórkę.Gets the data item bound to the row that contains the current cell.

Cursor

Pobiera lub ustawia kursor wyświetlany, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Gets or sets the cursor that displays when the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
DataContext

Pobiera lub ustawia kontekst danych dla elementu, gdy uczestniczy w powiązaniu danych.Gets or sets the data context for an element when it participates in data binding.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
DefaultStyleKey

Pobiera lub ustawia klucz, który będzie używany do odwoływania się do stylu dla tej kontrolki, gdy są używane lub zdefiniowane style motywu.Gets or sets the key to use to reference the style for this control, when theme styles are used or defined.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
DeleteCommand

Reprezentuje polecenie, które wskazuje zamiar usunięcia bieżącego wiersza.Represents the command that indicates the intention to delete the current row.

DependencyObjectType

Pobiera DependencyObjectType, które zawijają typ CLRCLR tego wystąpienia.Gets the DependencyObjectType that wraps the CLRCLR type of this instance.

(Odziedziczone po DependencyObject)
DesiredSize

Pobiera rozmiar, który ten element jest obliczany podczas pomiaru przebiegu procesu układu.Gets the size that this element computed during the measure pass of the layout process.

(Odziedziczone po UIElement)
Dispatcher

Dispatcher Pobiera ten DispatcherObject program jest skojarzony z.Gets the Dispatcher this DispatcherObject is associated with.

(Odziedziczone po DispatcherObject)
DisplayMemberPath

Pobiera lub ustawia ścieżkę do wartości w obiekcie źródłowym, która będzie stanowić reprezentację wizualną obiektu.Gets or sets a path to a value on the source object to serve as the visual representation of the object.

(Odziedziczone po ItemsControl)
DragIndicatorStyle

Pobiera lub ustawia styl używany podczas renderowania wskaźnika przeciągania, który jest wyświetlany podczas przeciągania nagłówka kolumny.Gets or sets the style that is used when rendering the drag indicator that is displayed while dragging a column header.

DropLocationIndicatorStyle

Pobiera lub ustawia styl stosowany do wskazywania lokalizacji docelowej podczas przeciągania nagłówka kolumny.Gets or sets the style that is applied to indicate the drop location when dragging a column header.

Effect

Pobiera lub ustawia efekt mapy bitowej, który ma zostać zastosowany do UIElement.Gets or sets the bitmap effect to apply to the UIElement. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
EnableColumnVirtualization

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Wirtualizacja kolumny jest włączona.Gets or sets a value that indicates whether column virtualization is enabled.

EnableRowVirtualization

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Wirtualizacja wiersza jest włączona.Gets or sets a value that indicates whether row virtualization is enabled.

FlowDirection

Pobiera lub ustawia kierunek, w jakim tekst i inne elementy interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) będą przepływać w obrębie dowolnego elementu nadrzędnego, który kontroluje ich układ.Gets or sets the direction that text and other interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) elements flow within any parent element that controls their layout.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Focusable

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy element może odebrać fokus.Gets or sets a value that indicates whether the element can receive focus. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
FocusBorderBrushKey

Pobiera klucz odwołujący się do domyślnego pędzla obramowania dla komórki z fokusem.Gets the key that references the default border brush for a focused cell.

FocusVisualStyle

Pobiera lub ustawia właściwość, która umożliwia dostosowanie wyglądu, efektów lub innych cech stylu, które będą stosowane do tego elementu, gdy przechwytuje fokus klawiatury.Gets or sets a property that enables customization of appearance, effects, or other style characteristics that will apply to this element when it captures keyboard focus.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
FontFamily

Pobiera lub ustawia rodzinę czcionek formantu.Gets or sets the font family of the control.

(Odziedziczone po Control)
FontSize

Pobiera lub ustawia rozmiar czcionki.Gets or sets the font size.

(Odziedziczone po Control)
FontStretch

Pobiera lub ustawia stopień, w jakim czcionka jest wąska lub rozwinięta na ekranie.Gets or sets the degree to which a font is condensed or expanded on the screen.

(Odziedziczone po Control)
FontStyle

Pobiera lub ustawia styl czcionki.Gets or sets the font style.

(Odziedziczone po Control)
FontWeight

Pobiera lub ustawia wagę lub grubość określonej czcionki.Gets or sets the weight or thickness of the specified font.

(Odziedziczone po Control)
ForceCursor

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ta FrameworkElement powinna wymusić renderowanie przez interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) kursora jako zadeklarowanego przez właściwość Cursor.Gets or sets a value that indicates whether this FrameworkElement should force the interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) to render the cursor as declared by the Cursor property.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Foreground

Pobiera lub ustawia pędzel opisujący kolor pierwszego planu.Gets or sets a brush that describes the foreground color.

(Odziedziczone po Control)
FrozenColumnCount

Pobiera lub ustawia liczbę kolumn, które nie są przewijane.Gets or sets the number of non-scrolling columns.

GridLinesVisibility

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, które linie siatki są wyświetlane.Gets or sets a value that indicates which grid lines are shown.

GroupStyle

Pobiera kolekcję obiektów GroupStyle, które definiują wygląd poszczególnych poziomów grup.Gets a collection of GroupStyle objects that define the appearance of each level of groups.

(Odziedziczone po ItemsControl)
GroupStyleSelector

Pobiera lub ustawia metodę, która umożliwia określenie niestandardowej logiki wyboru dla GroupStyle do zastosowania do każdej grupy w kolekcji.Gets or sets a method that enables you to provide custom selection logic for a GroupStyle to apply to each group in a collection.

(Odziedziczone po ItemsControl)
HandlesScrolling

Pobiera wartość wskazującą, czy DataGrid obsługuje przewijanie klawiatury niestandardowej.Gets a value that indicates whether the DataGrid supports custom keyboard scrolling.

HasAnimatedProperties

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element ma wszystkie animowane właściwości.Gets a value indicating whether this element has any animated properties.

(Odziedziczone po UIElement)
HasEffectiveKeyboardFocus

Pobiera wartość wskazującą, czy UIElement ma fokus.Gets a value that indicates whether the UIElement has focus.

(Odziedziczone po UIElement)
HasItems

Pobiera wartość wskazującą, czy ItemsControl zawiera elementy.Gets a value that indicates whether the ItemsControl contains items.

(Odziedziczone po ItemsControl)
HeadersVisibility

Pobiera lub ustawia wartość określającą widoczność nagłówków wierszy i kolumn.Gets or sets the value that specifies the visibility of the row and column headers.

HeadersVisibilityConverter

Pobiera konwerter, który konwertuje DataGridHeadersVisibility na Visibility.Gets the converter that converts a DataGridHeadersVisibility to a Visibility.

Height

Pobiera lub ustawia sugerowaną wysokość elementu.Gets or sets the suggested height of the element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
HorizontalAlignment

Pobiera lub ustawia charakterystyki wyrównania poziomego stosowane do tego elementu, gdy jest on tworzony w elemencie nadrzędnym, takim jak panel lub kontrolka elementów.Gets or sets the horizontal alignment characteristics applied to this element when it is composed within a parent element, such as a panel or items control.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
HorizontalContentAlignment

Pobiera lub Ustawia wyrównanie w poziomie zawartości kontrolki.Gets or sets the horizontal alignment of the control's content.

(Odziedziczone po Control)
HorizontalGridLinesBrush

Pobiera lub ustawia pędzel używany do rysowania poziomych linii siatki.Gets or sets the brush that is used to draw the horizontal grid lines.

HorizontalScrollBarVisibility

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą sposób wyświetlania poziomych pasków przewijania w DataGrid.Gets or sets a value that indicates how horizontal scroll bars are displayed in the DataGrid.

InheritanceBehavior

Pobiera lub ustawia limity zakresu dla dziedziczenia wartości właściwości, wyszukiwania kluczy zasobów i wyszukiwania RelativeSource FindAncestor.Gets or sets the scope limits for property value inheritance, resource key lookup, and RelativeSource FindAncestor lookup.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
InputBindings

Pobiera kolekcję powiązań wejściowych skojarzonych z tym elementem.Gets the collection of input bindings associated with this element.

(Odziedziczone po UIElement)
InputScope

Pobiera lub ustawia kontekst dla danych wejściowych używanych przez ten FrameworkElement.Gets or sets the context for input used by this FrameworkElement.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
IsArrangeValid

Pobiera wartość wskazującą, czy obliczony rozmiar i położenie elementów podrzędnych w układzie tego elementu są prawidłowe.Gets a value indicating whether the computed size and position of child elements in this element's layout are valid.

(Odziedziczone po UIElement)
IsEnabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten element jest włączony w interfejs użytkownika (UI)user interface (UI).Gets or sets a value indicating whether this element is enabled in the interfejs użytkownika (UI)user interface (UI). Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsEnabledCore

Pobiera wartość, która staje się wartością zwracaną IsEnabled w klasach pochodnych.Gets a value that becomes the return value of IsEnabled in derived classes.

(Odziedziczone po UIElement)
IsFocused

Pobiera wartość określającą, czy ten element ma fokus logiczny.Gets a value that determines whether this element has logical focus. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsGrouping

Pobiera wartość wskazującą, czy kontrolka używa grupowania.Gets a value that indicates whether the control is using grouping.

(Odziedziczone po ItemsControl)
IsHitTestVisible

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy ten element może być zwracany jako wynik testu trafień z pewnej części zawartości renderowanej.Gets or sets a value that declares whether this element can possibly be returned as a hit test result from some portion of its rendered content. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsInitialized

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element został zainicjowany, podczas przetwarzania przez procesor XAMLXAML lub poprzez jawne wywołanie metody EndInit().Gets a value that indicates whether this element has been initialized, either during processing by a XAMLXAML processor, or by explicitly having its EndInit() method called.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
IsInputMethodEnabled

Pobiera wartość wskazującą, czy system metody wejściowej, taki jak Input Method Editor (IME)Input Method Editor (IME), jest włączony na potrzeby przetwarzania danych wejściowych do tego elementu.Gets a value indicating whether an input method system, such as an Input Method Editor (IME)Input Method Editor (IME), is enabled for processing the input to this element.

(Odziedziczone po UIElement)
IsKeyboardFocused

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element ma fokus klawiatury.Gets a value indicating whether this element has keyboard focus. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsKeyboardFocusWithin

Pobiera wartość wskazującą, czy fokus klawiatury znajduje się w dowolnym miejscu elementu lub jego elementów podrzędnych drzewa wizualnego.Gets a value indicating whether keyboard focus is anywhere within the element or its visual tree child elements. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsLoaded

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element został załadowany do prezentacji.Gets a value that indicates whether this element has been loaded for presentation.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
IsManipulationEnabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy dla tego UIElementsą włączone zdarzenia manipulowania.Gets or sets a value that indicates whether manipulation events are enabled on this UIElement.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMeasureValid

Pobiera wartość wskazującą, czy bieżący rozmiar zwrócony przez miarę układu jest prawidłowy.Gets a value indicating whether the current size returned by layout measure is valid.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseCaptured

Pobiera wartość wskazującą, czy wskaźnik myszy jest przechwytywany do tego elementu.Gets a value indicating whether the mouse is captured to this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseCaptureWithin

Pobiera wartość określającą, czy przechwytywanie myszy jest przechowywane przez ten element, czy przez elementy podrzędne w jego drzewie wizualnym.Gets a value that determines whether mouse capture is held by this element or by child elements in its visual tree. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseDirectlyOver

Pobiera wartość wskazującą, czy pozycja wskaźnika myszy odnosi się do wyników testu trafień, które przynoszą do konta.Gets a value that indicates whether the position of the mouse pointer corresponds to hit test results, which take element compositing into account. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseOver

Pobiera wartość wskazującą, czy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem (w tym elementami podrzędnymi w drzewie wizualnym).Gets a value indicating whether the mouse pointer is located over this element (including child elements in the visual tree). Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsReadOnly

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy użytkownik może edytować wartości w DataGrid.Gets or sets a value that indicates whether the user can edit values in the DataGrid.

IsSealed

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie jest aktualnie zapieczętowane (tylko do odczytu).Gets a value that indicates whether this instance is currently sealed (read-only).

(Odziedziczone po DependencyObject)
IsStylusCaptured

Pobiera wartość wskazującą, czy pióro jest przechwytywane przez ten element.Gets a value indicating whether the stylus is captured by this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusCaptureWithin

Pobiera wartość określającą, czy przechwycenie piórem jest utrzymywane przez ten element, czy element w granicach elementów i jego drzewie wizualnym.Gets a value that determines whether stylus capture is held by this element, or an element within the element bounds and its visual tree. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusDirectlyOver

Pobiera wartość wskazującą, czy pozycja pióra odnosi się do wyników testu trafień, które przyjmują elementy.Gets a value that indicates whether the stylus position corresponds to hit test results, which take element compositing into account. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusOver

Pobiera wartość wskazującą, czy kursor pióra znajduje się nad tym elementem (w tym elementy potomne elementu wizualnego).Gets a value indicating whether the stylus cursor is located over this element (including visual child elements). Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
IsSynchronizedWithCurrentItem

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy Selector powinien zachować SelectedItem zsynchronizowany z bieżącym elementem we właściwości Items.Gets or sets a value that indicates whether a Selector should keep the SelectedItem synchronized with the current item in the Items property.

(Odziedziczone po Selector)
IsTabStop

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka jest uwzględniona w nawigacji karty.Gets or sets a value that indicates whether a control is included in tab navigation.

(Odziedziczone po Control)
IsTextSearchCaseSensitive

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przypadek jest warunkiem podczas wyszukiwania elementów.Gets or sets a value that indicates whether case is a condition when searching for items.

(Odziedziczone po ItemsControl)
IsTextSearchEnabled

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy w wystąpieniu ItemsControl TextSearch jest włączona.Gets or sets a value that indicates whether TextSearch is enabled on the ItemsControl instance.

(Odziedziczone po ItemsControl)
IsUpdatingSelectedItems

Pobiera wartość wskazującą, czy MultiSelector aktualnie wykonuje aktualizację zbiorczą SelectedItems do kolekcji.Gets a value that indicates whether the MultiSelector is currently performing a bulk update to the SelectedItems collection.

(Odziedziczone po MultiSelector)
IsVisible

Pobiera wartość wskazującą, czy ten element jest widoczny w interfejs użytkownika (UI)user interface (UI).Gets a value indicating whether this element is visible in the interfejs użytkownika (UI)user interface (UI). Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
ItemBindingGroup

Pobiera lub ustawia BindingGroup kopiowany do każdego elementu w ItemsControl.Gets or sets the BindingGroup that is copied to each item in the ItemsControl.

(Odziedziczone po ItemsControl)
ItemContainerGenerator

Pobiera ItemContainerGenerator, która jest skojarzona z kontrolką.Gets the ItemContainerGenerator that is associated with the control.

(Odziedziczone po ItemsControl)
ItemContainerStyle

Pobiera lub ustawia Style, który zostanie zastosowany do elementu kontenera wygenerowanego dla każdego elementu.Gets or sets the Style that is applied to the container element generated for each item.

(Odziedziczone po ItemsControl)
ItemContainerStyleSelector

Pobiera lub ustawia niestandardową logikę wyboru stylu dla stylu, który można zastosować do każdego wygenerowanego elementu kontenera.Gets or sets custom style-selection logic for a style that can be applied to each generated container element.

(Odziedziczone po ItemsControl)
Items

Pobiera kolekcję używaną do generowania zawartości ItemsControl.Gets the collection used to generate the content of the ItemsControl.

(Odziedziczone po ItemsControl)
ItemsPanel

Pobiera lub ustawia szablon definiujący panel, który kontroluje układ elementów.Gets or sets the template that defines the panel that controls the layout of items.

(Odziedziczone po ItemsControl)
ItemsSource

Pobiera lub ustawia kolekcję używaną do generowania zawartości ItemsControl.Gets or sets a collection used to generate the content of the ItemsControl.

(Odziedziczone po ItemsControl)
ItemStringFormat

Pobiera lub ustawia ciąg złożony, który określa sposób formatowania elementów w ItemsControl, jeśli są one wyświetlane jako ciągi.Gets or sets a composite string that specifies how to format the items in the ItemsControl if they are displayed as strings.

(Odziedziczone po ItemsControl)
ItemTemplate

Pobiera lub ustawia DataTemplate używany do wyświetlania każdego elementu.Gets or sets the DataTemplate used to display each item.

(Odziedziczone po ItemsControl)
ItemTemplateSelector

Pobiera lub ustawia logikę niestandardową służącą do wybierania szablonu używanego do wyświetlania każdego elementu.Gets or sets the custom logic for choosing a template used to display each item.

(Odziedziczone po ItemsControl)
Language

Pobiera lub ustawia informacje o języku lokalizacji/globalizacji, które mają zastosowanie do elementu.Gets or sets localization/globalization language information that applies to an element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
LayoutTransform

Pobiera lub ustawia transformację graficzną, która powinna zostać zastosowana do tego elementu podczas wykonywania układu.Gets or sets a graphics transformation that should apply to this element when layout is performed.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
LogicalChildren

Pobiera moduł wyliczający dla logicznych obiektów podrzędnych obiektu ItemsControl.Gets an enumerator for the logical child objects of the ItemsControl object.

(Odziedziczone po ItemsControl)
Margin

Pobiera lub ustawia zewnętrzny margines elementu.Gets or sets the outer margin of an element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
MaxColumnWidth

Pobiera lub ustawia ograniczenie maksymalnej szerokości kolumn i nagłówków w DataGrid.Gets or sets the maximum width constraint of the columns and headers in the DataGrid.

MaxHeight

Pobiera lub ustawia ograniczenie maksymalnej wysokości elementu.Gets or sets the maximum height constraint of the element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
MaxWidth

Pobiera lub ustawia ograniczenie maksymalnej szerokości elementu.Gets or sets the maximum width constraint of the element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
MinColumnWidth

Pobiera lub ustawia ograniczenie minimalnej szerokości kolumn i nagłówków w DataGrid.Gets or sets the minimum width constraint of the columns and headers in the DataGrid.

MinHeight

Pobiera lub ustawia ograniczenie minimalnej wysokości elementu.Gets or sets the minimum height constraint of the element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
MinRowHeight

Pobiera lub ustawia ograniczenie minimalnej wysokości wierszy i nagłówków w DataGrid.Gets or sets the minimum height constraint of the rows and headers in the DataGrid.

MinWidth

Pobiera lub ustawia ograniczenie minimalnej szerokości elementu.Gets or sets the minimum width constraint of the element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Name

Pobiera lub ustawia nazwę identyfikującą elementu.Gets or sets the identifying name of the element. Nazwa zawiera odwołanie, dzięki czemu kod, taki jak kod procedury obsługi zdarzeń, może odwoływać się do elementu znaczników po jego skonstruowaniu podczas przetwarzania przez procesor XAMLXAML.The name provides a reference so that code-behind, such as event handler code, can refer to a markup element after it is constructed during processing by a XAMLXAML processor.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
NewItemMargin

Pobiera lub ustawia margines dla wiersza nowego elementu.Gets or sets the margin for the new item row.

NonFrozenColumnsViewportHorizontalOffset

Pobiera przesunięcie w poziomie kolumn przewijalnych na port widoku.Gets the horizontal offset of the scrollable columns in the view port.

Opacity

Pobiera lub ustawia współczynnik nieprzezroczystości stosowany do całego UIElement, gdy jest renderowany w interfejs użytkownika (UI)user interface (UI).Gets or sets the opacity factor applied to the entire UIElement when it is rendered in the interfejs użytkownika (UI)user interface (UI). Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
OpacityMask

Pobiera lub ustawia maskę przezroczystości jako implementację Brush, która jest stosowana do dowolnego maskowania kanału alfa dla renderowanej zawartości tego elementu.Gets or sets an opacity mask, as a Brush implementation that is applied to any alpha-channel masking for the rendered content of this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
OverridesDefaultStyle

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy ten element uwzględnia właściwości stylu ze stylów motywu.Gets or sets a value that indicates whether this element incorporates style properties from theme styles.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Padding

Pobiera lub ustawia uzupełnienie wewnątrz kontrolki.Gets or sets the padding inside a control.

(Odziedziczone po Control)
Parent

Pobiera logiczny element nadrzędny tego elementu.Gets the logical parent element of this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
PersistId

Pobiera wartość, która jednoznacznie identyfikuje ten element.Gets a value that uniquely identifies this element.

(Odziedziczone po UIElement)
RenderSize

Pobiera (lub ustawia) końcowy rozmiar renderowania tego elementu.Gets (or sets) the final render size of this element.

(Odziedziczone po UIElement)
RenderTransform

Pobiera lub ustawia informacje przekształcenia, które mają wpływ na położenie renderowania tego elementu.Gets or sets transform information that affects the rendering position of this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
RenderTransformOrigin

Pobiera lub ustawia punkt środkowy dowolnego możliwego przekształcenia renderowania zadeklarowanego przez RenderTransformwzględem granic elementu.Gets or sets the center point of any possible render transform declared by RenderTransform, relative to the bounds of the element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
Resources

Pobiera lub ustawia słownik zasobów zdefiniowany lokalnie.Gets or sets the locally-defined resource dictionary.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
RowBackground

Pobiera lub ustawia domyślny pędzel dla tła wiersza.Gets or sets the default brush for the row background.

RowDetailsScrollingConverter

Pobiera konwerter, który konwertuje wartość logiczną na SelectiveScrollingOrientation.Gets the converter that converts a Boolean value to a SelectiveScrollingOrientation.

RowDetailsTemplate

Pobiera lub ustawia szablon, który jest używany do wyświetlania szczegółów wiersza.Gets or sets the template that is used to display the row details.

RowDetailsTemplateSelector

Pobiera lub ustawia selektor szablonu używany dla szczegółów wiersza.Gets or sets the template selector that is used for the row details.

RowDetailsVisibilityMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, kiedy zostanie wyświetlona sekcja szczegółów wiersza.Gets or sets a value that indicates when the details section of a row is displayed.

RowHeaderActualWidth

Pobiera wyrenderowaną szerokość kolumny nagłówki wierszy.Gets the rendered width of the row headers column.

RowHeaderStyle

Pobiera lub ustawia styl stosowany do wszystkich nagłówków wierszy.Gets or sets the style applied to all row headers.

RowHeaderTemplate

Pobiera lub ustawia szablon dla nagłówków wierszy.Gets or set the template for the row headers.

RowHeaderTemplateSelector

Pobiera lub ustawia selektor szablonu dla nagłówków wierszy.Gets or sets the template selector for row headers.

RowHeaderWidth

Pobiera lub ustawia szerokość kolumny nagłówka wiersza.Gets or sets the width of the row header column.

RowHeight

Pobiera lub ustawia sugerowaną wysokość dla wszystkich wierszy.Gets or sets the suggested height for all rows.

RowStyle

Pobiera lub ustawia styl stosowany do wszystkich wierszy.Gets or sets the style applied to all rows.

RowStyleSelector

Pobiera lub ustawia selektor stylu dla wierszy.Gets or sets the style selector for the rows.

RowValidationErrorTemplate

Pobiera lub ustawia szablon, który jest używany w celu wizualnego wskazania błędu w walidacji wiersza.Gets or sets the template that is used to visually indicate an error in row validation.

RowValidationRules

Pobiera reguły używane do walidacji danych w każdym wierszu.Gets the rules that are used to validate the data in each row.

SelectAllCommand

Reprezentuje polecenie, które wskazuje zamiar wyboru wszystkich komórek w DataGrid.Represents the command that indicates the intention to select all cells in the DataGrid.

SelectedCells

Pobiera listę obecnie zaznaczonych komórek.Gets the list of cells that are currently selected.

SelectedIndex

Pobiera lub ustawia indeks pierwszego elementu w bieżącym zaznaczeniu lub zwraca wartość ujemną (-1), jeśli zaznaczenie jest puste.Gets or sets the index of the first item in the current selection or returns negative one (-1) if the selection is empty.

(Odziedziczone po Selector)
SelectedItem

Pobiera lub ustawia pierwszy element w bieżącym zaznaczeniu lub zwraca wartość null, jeśli zaznaczenie jest puste.Gets or sets the first item in the current selection or returns null if the selection is empty.

(Odziedziczone po Selector)
SelectedItems

Pobiera elementy w MultiSelector wybranym elemencie.Gets the items in the MultiSelector that are selected.

(Odziedziczone po MultiSelector)
SelectedValue

Pobiera lub ustawia wartość SelectedItemuzyskanej przy użyciu SelectedValuePath.Gets or sets the value of the SelectedItem, obtained by using SelectedValuePath.

(Odziedziczone po Selector)
SelectedValuePath

Pobiera lub ustawia ścieżkę, która jest używana do pobierania SelectedValue z SelectedItem.Gets or sets the path that is used to get the SelectedValue from the SelectedItem.

(Odziedziczone po Selector)
SelectionMode

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą sposób wyboru wierszy i komórek w DataGrid.Gets or sets a value that indicates how rows and cells are selected in the DataGrid.

SelectionUnit

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy w DataGridmogą być zaznaczone wiersze, komórki lub oba te elementy.Gets or sets a value that indicates whether rows, cells, or both can be selected in the DataGrid.

SnapsToDevicePixels

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy renderowanie tego elementu powinno używać ustawień pikseli specyficznych dla urządzenia podczas renderowania.Gets or sets a value that determines whether rendering for this element should use device-specific pixel settings during rendering. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
Style

Pobiera lub ustawia styl używany przez ten element, gdy jest renderowany.Gets or sets the style used by this element when it is rendered.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
StylusPlugIns

Pobiera kolekcję wszystkich obiektów wtyczki pióra (dostosowania) skojarzonych z tym elementem.Gets a collection of all stylus plug-in (customization) objects associated with this element.

(Odziedziczone po UIElement)
TabIndex

Pobiera lub ustawia wartość określającą kolejność, w której elementy są odbierane, gdy użytkownik przechodzi przez kontrolki za pomocą klawisza TAB.Gets or sets a value that determines the order in which elements receive focus when the user navigates through controls by using the TAB key.

(Odziedziczone po Control)
Tag

Pobiera lub ustawia dowolną wartość obiektu, która może być używana do przechowywania informacji niestandardowych o tym elemencie.Gets or sets an arbitrary object value that can be used to store custom information about this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Template

Pobiera lub ustawia szablon kontrolki.Gets or sets a control template.

(Odziedziczone po Control)
TemplatedParent

Pobiera odwołanie do elementu nadrzędnego szablonu tego elementu.Gets a reference to the template parent of this element. Ta właściwość nie jest istotna, jeśli element nie został utworzony za pomocą szablonu.This property is not relevant if the element was not created through a template.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ToolTip

Pobiera lub ustawia obiekt etykietki narzędzia wyświetlany dla tego elementu w interfejs użytkownika (UI)user interface (UI).Gets or sets the tool-tip object that is displayed for this element in the interfejs użytkownika (UI)user interface (UI).

(Odziedziczone po FrameworkElement)
TouchesCaptured

Pobiera wszystkie urządzenia Touch, które są przechwytywane do tego elementu.Gets all touch devices that are captured to this element.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchesCapturedWithin

Pobiera wszystkie urządzenia Touch, które są przechwytywane do tego elementu lub wszelkich elementów podrzędnych w jego drzewie wizualnym.Gets all touch devices that are captured to this element or any child elements in its visual tree.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchesDirectlyOver

Pobiera wszystkie urządzenia Touch, które znajdują się nad tym elementem.Gets all touch devices that are over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchesOver

Pobiera wszystkie urządzenia dotykowe, które znajdują się nad tym elementem lub wszystkie elementy podrzędne w jego drzewie wizualnym.Gets all touch devices that are over this element or any child elements in its visual tree.

(Odziedziczone po UIElement)
Triggers

Pobiera kolekcję wyzwalaczy ustanowionych bezpośrednio w tym elemencie lub w elementach podrzędnych.Gets the collection of triggers established directly on this element, or in child elements.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Uid

Pobiera lub ustawia unikatowy identyfikator (dla lokalizacji) dla tego elementu.Gets or sets the unique identifier (for localization) for this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
UseLayoutRounding

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zaokrąglanie układu ma być stosowane do rozmiaru i pozycji tego elementu w trakcie układu.Gets or sets a value that indicates whether layout rounding should be applied to this element's size and position during layout.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
VerticalAlignment

Pobiera lub ustawia charakterystyki wyrównania w pionie stosowane do tego elementu, gdy jest on tworzony w elemencie nadrzędnym, takim jak panel lub kontrolka elementów.Gets or sets the vertical alignment characteristics applied to this element when it is composed within a parent element such as a panel or items control.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
VerticalContentAlignment

Pobiera lub Ustawia wyrównanie w pionie zawartości kontrolki.Gets or sets the vertical alignment of the control's content.

(Odziedziczone po Control)
VerticalGridLinesBrush

Pobiera lub ustawia pędzel używany do rysowania pionowych linii siatki.Gets or sets the brush that is used to draw the vertical grid lines.

VerticalScrollBarVisibility

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą sposób wyświetlania pionowych pasków przewijania w DataGrid.Gets or sets a value that indicates how vertical scroll bars are displayed in the DataGrid.

Visibility

Pobiera lub ustawia widoczność interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) tego elementu.Gets or sets the interfejs użytkownika (UI)user interface (UI) visibility of this element. Jest to właściwość zależności.This is a dependency property.

(Odziedziczone po UIElement)
VisualBitmapEffect

Pobiera lub ustawia wartość BitmapEffect Visual.Gets or sets the BitmapEffect value for the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualBitmapEffectInput

Pobiera lub ustawia wartość BitmapEffectInput Visual.Gets or sets the BitmapEffectInput value for the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualBitmapScalingMode

Pobiera lub ustawia obiekt BitmapScalingMode dla obiektu Visual.Gets or sets the BitmapScalingMode for the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualCacheMode

Pobiera lub ustawia buforowaną reprezentację Visual.Gets or sets a cached representation of the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualChildrenCount

Pobiera liczbę elementów podrzędnych wizualizacji w tym elemencie.Gets the number of visual child elements within this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
VisualClearTypeHint

Pobiera lub ustawia ClearTypeHint, które określają sposób renderowania technologii ClearType w Visual.Gets or sets the ClearTypeHint that determines how ClearType is rendered in the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualClip

Pobiera lub ustawia region przycinania Visual jako wartość Geometry.Gets or sets the clip region of the Visual as a Geometry value.

(Odziedziczone po Visual)
VisualEdgeMode

Pobiera lub ustawia tryb krawędzi Visual jako wartość EdgeMode.Gets or sets the edge mode of the Visual as an EdgeMode value.

(Odziedziczone po Visual)
VisualEffect

Pobiera lub ustawia efekt mapy bitowej, który ma zostać zastosowany do Visual.Gets or sets the bitmap effect to apply to the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualOffset

Pobiera lub ustawia wartość przesunięcia obiektu wizualnego.Gets or sets the offset value of the visual object.

(Odziedziczone po Visual)
VisualOpacity

Pobiera lub ustawia nieprzezroczystość Visual.Gets or sets the opacity of the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualOpacityMask

Pobiera lub ustawia wartość Brush reprezentującą maskę nieprzezroczystości Visual.Gets or sets the Brush value that represents the opacity mask of the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualParent

Pobiera element nadrzędny drzewa wizualnego obiektu wizualnego.Gets the visual tree parent of the visual object.

(Odziedziczone po Visual)
VisualScrollableAreaClip

Pobiera lub ustawia obszar przewijania przycinania dla Visual.Gets or sets a clipped scrollable area for the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualTextHintingMode

Pobiera lub ustawia TextHintingMode Visual.Gets or sets the TextHintingMode of the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualTextRenderingMode

Pobiera lub ustawia TextRenderingMode Visual.Gets or sets the TextRenderingMode of the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualTransform

Pobiera lub ustawia wartość Transform Visual.Gets or sets the Transform value for the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
VisualXSnappingGuidelines

Pobiera lub ustawia kolekcję wytycznych x-współrzędnej (pionowej).Gets or sets the x-coordinate (vertical) guideline collection.

(Odziedziczone po Visual)
VisualYSnappingGuidelines

Pobiera lub ustawia kolekcję wskazówek dotyczących osi y (w poziomie).Gets or sets the y-coordinate (horizontal) guideline collection.

(Odziedziczone po Visual)
Width

Pobiera lub ustawia szerokość elementu.Gets or sets the width of the element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)

Metody

AddChild(Object)

Dodaje określony obiekt jako element podrzędny obiektu ItemsControl.Adds the specified object as the child of the ItemsControl object.

(Odziedziczone po ItemsControl)
AddHandler(RoutedEvent, Delegate)

Dodaje procedurę obsługi zdarzeń kierowanych dla określonego zdarzenia kierowanego, dodając procedurę obsługi do kolekcji programu obsługi w bieżącym elemencie.Adds a routed event handler for a specified routed event, adding the handler to the handler collection on the current element.

(Odziedziczone po UIElement)
AddHandler(RoutedEvent, Delegate, Boolean)

Dodaje procedurę obsługi zdarzeń kierowanych dla określonego zdarzenia kierowanego, dodając procedurę obsługi do kolekcji programu obsługi w bieżącym elemencie.Adds a routed event handler for a specified routed event, adding the handler to the handler collection on the current element. Określ handledEventsToo jako true, aby zapewnić wywoływanie obsługi dla zdarzenia kierowanego, które zostało już oznaczone jako obsługiwane przez inny element wzdłuż trasy zdarzenia.Specify handledEventsToo as true to have the provided handler be invoked for routed event that had already been marked as handled by another element along the event route.

(Odziedziczone po UIElement)
AddLogicalChild(Object)

Dodaje podany obiekt do drzewa logicznego tego elementu.Adds the provided object to the logical tree of this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
AddText(String)

Dodaje określony ciąg tekstowy do obiektu ItemsControl.Adds the specified text string to the ItemsControl object.

(Odziedziczone po ItemsControl)
AddToEventRoute(EventRoute, RoutedEventArgs)

Dodaje programy obsługi do określonego EventRoute dla bieżącej kolekcji obsługi zdarzeń UIElement.Adds handlers to the specified EventRoute for the current UIElement event handler collection.

(Odziedziczone po UIElement)
AddVisualChild(Visual)

Definiuje relację nadrzędny-podrzędny między dwiema wizualizacjami.Defines the parent-child relationship between two visuals.

(Odziedziczone po Visual)
ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock)

Stosuje animację do określonej właściwości zależności w tym elemencie.Applies an animation to a specified dependency property on this element. Wszystkie istniejące animacje zostaną zatrzymane i zastąpione nową animacją.Any existing animations are stopped and replaced with the new animation.

(Odziedziczone po UIElement)
ApplyAnimationClock(DependencyProperty, AnimationClock, HandoffBehavior)

Stosuje animację do określonej właściwości zależności tego elementu, z możliwością określenia, co się stanie, jeśli właściwość ma już uruchomioną animację.Applies an animation to a specified dependency property on this element, with the ability to specify what happens if the property already has a running animation.

(Odziedziczone po UIElement)
ApplyTemplate()

W razie potrzeby kompiluje drzewo wizualne bieżącego szablonu i zwraca wartość wskazującą, czy drzewo wizualne zostało odbudowane przez to wywołanie.Builds the current template's visual tree if necessary, and returns a value that indicates whether the visual tree was rebuilt by this call.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Arrange(Rect)

Położenie elementów podrzędnych i Określanie rozmiaru UIElement.Positions child elements and determines a size for a UIElement. Elementy nadrzędne wywołują tę metodę z ich implementacji ArrangeCore(Rect) (lub równoważnego poziomu platformy WPF) w celu utworzenia cyklicznej aktualizacji układu.Parent elements call this method from their ArrangeCore(Rect) implementation (or a WPF framework-level equivalent) to form a recursive layout update. Ta metoda stanowi drugi przebieg aktualizacji układu.This method constitutes the second pass of a layout update.

(Odziedziczone po UIElement)
ArrangeCore(Rect)

Implementuje ArrangeCore(Rect) (zdefiniowane jako wirtualne w UIElement) i plombuje implementację.Implements ArrangeCore(Rect) (defined as virtual in UIElement) and seals the implementation.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ArrangeOverride(Size)

Wywołuje się, by rozmieścić i zmienić rozmiar Control zawartości obiektu.Called to arrange and size the content of a Control object.

(Odziedziczone po Control)
BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline)

Uruchamia animację dla określonej animowanej właściwości w tym elemencie.Starts an animation for a specified animated property on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
BeginAnimation(DependencyProperty, AnimationTimeline, HandoffBehavior)

Uruchamia konkretną animację dla określonej animowanej właściwości w tym elemencie z opcją określenia, co się stanie, jeśli właściwość ma już uruchomioną animację.Starts a specific animation for a specified animated property on this element, with the option of specifying what happens if the property already has a running animation.

(Odziedziczone po UIElement)
BeginEdit()

Wywołuje BeginEdit() polecenie, które spowoduje umieszczenie bieżącej komórki lub wiersza w trybie edycji.Invokes the BeginEdit() command, which will place the current cell or row into edit mode.

BeginEdit(RoutedEventArgs)

Wywołuje BeginEdit() polecenie, które spowoduje umieszczenie bieżącej komórki lub wiersza w trybie edycji.Invokes the BeginEdit() command, which will place the current cell or row into edit mode.

BeginInit()

Wskazuje, że Inicjalizacja obiektu ItemsControl ma zostać rozpoczęta.Indicates that the initialization of the ItemsControl object is about to start.

(Odziedziczone po ItemsControl)
BeginStoryboard(Storyboard)

Rozpoczyna sekwencję akcji, które są zawarte w podanym scenorysie.Begins the sequence of actions that are contained in the provided storyboard.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
BeginStoryboard(Storyboard, HandoffBehavior)

Rozpoczyna sekwencję akcji zawartych w podanym scenorysie, z opcjami określonymi dla tego, co powinno się zdarzyć, jeśli właściwość jest już animowana.Begins the sequence of actions contained in the provided storyboard, with options specified for what should happen if the property is already animated.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
BeginStoryboard(Storyboard, HandoffBehavior, Boolean)

Rozpoczyna sekwencję akcji zawartych w podanym scenorysie z określonym stanem kontroli animacji po jej uruchomieniu.Begins the sequence of actions contained in the provided storyboard, with specified state for control of the animation after it is started.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
BeginUpdateSelectedItems()

Uruchamia nową transakcję wyboru.Starts a new selection transaction.

(Odziedziczone po MultiSelector)
BringIntoView()

Podejmuje próbę przełączenia tego elementu do widoku w obrębie dowolnego regionu przewijalnego, w którym jest zawarte.Attempts to bring this element into view, within any scrollable regions it is contained within.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
BringIntoView(Rect)

Próbuje przenieść podany rozmiar regionu tego elementu do widoku w obrębie regionów, w których jest zawarty.Attempts to bring the provided region size of this element into view, within any scrollable regions it is contained within.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
CancelEdit()

Wywołuje CancelEditCommand polecenie dla komórki lub wiersza aktualnie w trybie edycji.Invokes the CancelEditCommand command for the cell or row currently in edit mode.

CancelEdit(DataGridEditingUnit)

Wywołuje CancelEditCommand polecenie dla określonej komórki lub wiersza w trybie edycji.Invokes the CancelEditCommand command for the specified cell or row in edit mode.

CaptureMouse()

Próbuje wymusić przechwycenie wskaźnika myszy do tego elementu.Attempts to force capture of the mouse to this element.

(Odziedziczone po UIElement)
CaptureStylus()

Próbuje wymusić przechwycenie pióra do tego elementu.Attempts to force capture of the stylus to this element.

(Odziedziczone po UIElement)
CaptureTouch(TouchDevice)

Podejmuje próbę wymuszenia przechwycenia dotyku do tego elementu.Attempts to force capture of a touch to this element.

(Odziedziczone po UIElement)
CheckAccess()

Określa, czy wątek wywołujący ma dostęp do DispatcherObjecttego.Determines whether the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Odziedziczone po DispatcherObject)
ClearContainerForItemOverride(DependencyObject, Object)

Zwalnia wiersz dla określonego elementu.Unloads the row for the specified item.

ClearDetailsVisibilityForItem(Object)

Czyści Właściwość DetailsVisibility DataGridRow reprezentującej określony element danych.Clears the DetailsVisibility property for the DataGridRow that represents the specified data item.

ClearValue(DependencyProperty)

Czyści wartość lokalną właściwości.Clears the local value of a property. Właściwość, która ma zostać wyczyszczona, jest określana przez identyfikator DependencyProperty.The property to be cleared is specified by a DependencyProperty identifier.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ClearValue(DependencyPropertyKey)

Czyści wartość lokalną właściwości tylko do odczytu.Clears the local value of a read-only property. Właściwość, która ma zostać wyczyszczona, jest określana przez DependencyPropertyKey.The property to be cleared is specified by a DependencyPropertyKey.

(Odziedziczone po DependencyObject)
CoerceValue(DependencyProperty)

Przekształca wartość określonej właściwości zależności.Coerces the value of the specified dependency property. W tym celu należy wywołać dowolną funkcję CoerceValueCallback określoną w metadanych właściwości dla właściwości zależności, która istnieje w DependencyObjectwywoływania.This is accomplished by invoking any CoerceValueCallback function specified in property metadata for the dependency property as it exists on the calling DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ColumnFromDisplayIndex(Int32)

Pobiera DataGridColumn o określonym indeksie.Gets the DataGridColumn at the specified index.

CommitEdit()

Wywołuje CommitEditCommand polecenie dla komórki lub wiersza aktualnie w trybie edycji.Invokes the CommitEditCommand command for the cell or row currently in edit mode.

CommitEdit(DataGridEditingUnit, Boolean)

Wywołuje CommitEditCommand polecenie dla określonej komórki lub wiersza aktualnie w trybie edycji.Invokes the CommitEditCommand command for the specified cell or row currently in edit mode.

ContainerFromElement(DependencyObject)

Zwraca kontener, który należy do bieżącego ItemsControl, który jest właścicielem danego elementu.Returns the container that belongs to the current ItemsControl that owns the given element.

(Odziedziczone po ItemsControl)
EndInit()

Wskazuje, że inicjowanie obiektu ItemsControl zostało zakończone.Indicates that the initialization of the ItemsControl object is complete.

(Odziedziczone po ItemsControl)
EndUpdateSelectedItems()

Zatwierdza wybrane elementy do MultiSelector.Commits the selected items to the MultiSelector.

(Odziedziczone po MultiSelector)
Equals(Object)

Określa, czy podana DependencyObject jest równoważna z bieżącym DependencyObject.Determines whether a provided DependencyObject is equivalent to the current DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
FindCommonVisualAncestor(DependencyObject)

Zwraca wspólny element nadrzędny dwóch obiektów wizualnych.Returns the common ancestor of two visual objects.

(Odziedziczone po Visual)
FindName(String)

Znajduje element o podanej nazwie identyfikatora.Finds an element that has the provided identifier name.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
FindResource(Object)

Wyszukuje zasób z określonym kluczem i zgłasza wyjątek, jeśli nie odnaleziono żądanego zasobu.Searches for a resource with the specified key, and throws an exception if the requested resource is not found.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Focus()

Próbuje ustawić fokus na tym elemencie.Attempts to set focus to this element.

(Odziedziczone po UIElement)
GenerateColumns(IItemProperties)

Generuje kolumny dla określonych właściwości obiektu.Generates columns for the specified properties of an object.

GetAnimationBaseValue(DependencyProperty)

Zwraca wartość właściwości bazowej dla określonej właściwości w tym elemencie, bez uwzględnienia ewentualnej wartości animowanej z działającej lub zatrzymanej animacji.Returns the base property value for the specified property on this element, disregarding any possible animated value from a running or stopped animation.

(Odziedziczone po UIElement)
GetBindingExpression(DependencyProperty)

Zwraca BindingExpression, która reprezentuje powiązanie dla określonej właściwości.Returns the BindingExpression that represents the binding on the specified property.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
GetContainerForItemOverride()

Tworzy wystąpienie nowego DataGridRow.Instantiates a new DataGridRow.

GetDetailsVisibilityForItem(Object)

Pobiera właściwość DetailsVisibility dla DataGridRow, która reprezentuje określony element danych.Gets the DetailsVisibility property for the DataGridRow that represents the specified data item.

GetHashCode()

Pobiera kod skrótu dla tego DependencyObject.Gets a hash code for this DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
GetLayoutClip(Size)

Zwraca geometrię dla maski przycinającej.Returns a geometry for a clipping mask. Maska ma zastosowanie, gdy system układu próbuje rozmieścić element, który jest większy niż dostępne miejsce do wyświetlenia.The mask applies if the layout system attempts to arrange an element that is larger than the available display space.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
GetLocalValueEnumerator()

Tworzy wyspecjalizowany moduł wyliczający służący do określania, które właściwości zależności mają lokalnie ustawione wartości na tej DependencyObject.Creates a specialized enumerator for determining which dependency properties have locally set values on this DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
GetTemplateChild(String)

Zwraca nazwany element w drzewie wizualnym ControlTemplatewystąpienia.Returns the named element in the visual tree of an instantiated ControlTemplate.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
GetType()

Pobiera Type bieżącego wystąpienia.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
GetUIParentCore()

Zwraca alternatywny logiczny element nadrzędny dla tego elementu, jeśli nie istnieje obiekt nadrzędny.Returns an alternative logical parent for this element if there is no visual parent.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
GetValue(DependencyProperty)

Zwraca bieżącą obowiązującą wartość właściwości zależności w tym wystąpieniu DependencyObject.Returns the current effective value of a dependency property on this instance of a DependencyObject.

(Odziedziczone po DependencyObject)
GetVisualChild(Int32)

Zastępuje GetVisualChild(Int32)i zwraca element podrzędny o określonym indeksie z kolekcji elementów podrzędnych.Overrides GetVisualChild(Int32), and returns a child at the specified index from a collection of child elements.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
HitTestCore(GeometryHitTestParameters)

Implementuje HitTestCore(GeometryHitTestParameters), aby dostarczyć zachowanie testowania trafień elementu podstawowego (zwracając GeometryHitTestResult).Implements HitTestCore(GeometryHitTestParameters) to supply base element hit testing behavior (returning GeometryHitTestResult).

(Odziedziczone po UIElement)
HitTestCore(PointHitTestParameters)

Implementuje HitTestCore(PointHitTestParameters), aby dostarczyć zachowanie testowania trafień elementu podstawowego (zwracając HitTestResult).Implements HitTestCore(PointHitTestParameters) to supply base element hit testing behavior (returning HitTestResult).

(Odziedziczone po UIElement)
InputHitTest(Point)

Zwraca element wejściowy w bieżącym elemencie, który znajduje się na określonych współrzędnych względem pochodzenia bieżącego elementu.Returns the input element within the current element that is at the specified coordinates, relative to the current element's origin.

(Odziedziczone po UIElement)
InvalidateArrange()

Unieważnia stan rozmieszczania (układ) dla elementu.Invalidates the arrange state (layout) for the element. Po unieważnieniu element będzie miał zaktualizowany układ, który będzie wykonywany asynchronicznie, chyba że zostanie wymuszony przez UpdateLayout().After the invalidation, the element will have its layout updated, which will occur asynchronously unless subsequently forced by UpdateLayout().

(Odziedziczone po UIElement)
InvalidateMeasure()

Unieważnia stan pomiaru (układ) dla elementu.Invalidates the measurement state (layout) for the element.

(Odziedziczone po UIElement)
InvalidateProperty(DependencyProperty)

Ponowna ocenuje wartość efektywną dla określonej właściwości zależności.Re-evaluates the effective value for the specified dependency property.

(Odziedziczone po DependencyObject)
InvalidateVisual()

Unieważnia renderowanie elementu i wymusza pełny nowy przebieg układu.Invalidates the rendering of the element, and forces a complete new layout pass. OnRender(DrawingContext) jest wywoływana po zakończeniu cyklu układu.OnRender(DrawingContext) is called after the layout cycle is completed.

(Odziedziczone po UIElement)
IsAncestorOf(DependencyObject)

Określa, czy obiekt wizualny jest elementem nadrzędnym obiektu wizualizacji podrzędnej.Determines whether the visual object is an ancestor of the descendant visual object.

(Odziedziczone po Visual)
IsDescendantOf(DependencyObject)

Określa, czy obiekt wizualny jest elementem potomnym obiektu wizualizacji nadrzędnej.Determines whether the visual object is a descendant of the ancestor visual object.

(Odziedziczone po Visual)
IsItemItsOwnContainer(Object)

Określa, czy określony element jest (lub czy może być) własnym kontenerem.Determines if the specified item is (or is eligible to be) its own container.

(Odziedziczone po ItemsControl)
IsItemItsOwnContainerOverride(Object)

Określa, czy element jest DataGridRow.Determines if an item is a DataGridRow.

Measure(Size)

Aktualizuje DesiredSize UIElement.Updates the DesiredSize of a UIElement. Elementy nadrzędne wywołują tę metodę z własnych implementacji MeasureCore(Size), aby utworzyć rekursywną aktualizację układu.Parent elements call this method from their own MeasureCore(Size) implementations to form a recursive layout update. Wywołanie tej metody stanowi pierwszy przebieg ("pomiar" przebiegu) aktualizacji układu.Calling this method constitutes the first pass (the "Measure" pass) of a layout update.

(Odziedziczone po UIElement)
MeasureCore(Size)

Implementuje podstawowe zachowanie systemu pomiaru przebiegu układu dla FrameworkElement.Implements basic measure-pass layout system behavior for FrameworkElement.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
MeasureOverride(Size)

Określa żądany rozmiar DataGrid.Determines the desired size of the DataGrid.

MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego Object.Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
MoveFocus(TraversalRequest)

Przesuwa fokus klawiatury od tego elementu i do innego elementu w podanym kierunku przechodzenia.Moves the keyboard focus away from this element and to another element in a provided traversal direction.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnAccessKey(AccessKeyEventArgs)

Zapewnia obsługę klas, gdy wywoływana jest klucz dostępu zrozumiały dla tego elementu.Provides class handling for when an access key that is meaningful for this element is invoked.

(Odziedziczone po UIElement)
OnAddingNewItem(AddingNewItemEventArgs)

Podnosi zdarzenie AddingNewItem.Raises the AddingNewItem event.

OnAlternationCountChanged(Int32, Int32)

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość AlternationCount.Invoked when the AlternationCount property changes.

(Odziedziczone po ItemsControl)
OnApplyTemplate()

Wywoływana za każdym razem, gdy kod aplikacji lub procesy wewnętrzne wywołują ApplyTemplate().Invoked whenever application code or internal processes call ApplyTemplate().

OnAutoGeneratedColumns(EventArgs)

Podnosi zdarzenie AutoGeneratedColumns.Raises the AutoGeneratedColumns event.

OnAutoGeneratingColumn(DataGridAutoGeneratingColumnEventArgs)

Podnosi zdarzenie AutoGeneratingColumn.Raises the AutoGeneratingColumn event.

OnBeginningEdit(DataGridBeginningEditEventArgs)

Podnosi zdarzenie BeginningEdit.Raises the BeginningEdit event.

OnCanExecuteBeginEdit(CanExecuteRoutedEventArgs)

Zapewnia obsługę dla zdarzenia CanExecute skojarzonego z BeginEditCommand polecenie.Provides handling for the CanExecute event associated with the BeginEditCommand command.

OnCanExecuteCancelEdit(CanExecuteRoutedEventArgs)

Zapewnia obsługę dla zdarzenia CanExecute skojarzonego z CancelEditCommand polecenie.Provides handling for the CanExecute event associated with the CancelEditCommand command.

OnCanExecuteCommitEdit(CanExecuteRoutedEventArgs)

Zapewnia obsługę dla zdarzenia CanExecute skojarzonego z CommitEditCommand polecenie.Provides handling for the CanExecute event associated with the CommitEditCommand command.

OnCanExecuteCopy(CanExecuteRoutedEventArgs)

Zapewnia obsługę dla zdarzenia CanExecute skojarzonego z Copy polecenie.Provides handling for the CanExecute event associated with the Copy command.

OnCanExecuteDelete(CanExecuteRoutedEventArgs)

Zapewnia obsługę dla zdarzenia CanExecute skojarzonego z DeleteCommand polecenie.Provides handling for the CanExecute event associated with the DeleteCommand command.

OnCellEditEnding(DataGridCellEditEndingEventArgs)

Podnosi zdarzenie CellEditEnding.Raises the CellEditEnding event.

OnChildDesiredSizeChanged(UIElement)

Obsługuje zachowanie układu, gdy zmieniany jest rozmiar elementu podrzędnego.Supports layout behavior when a child element is resized.

(Odziedziczone po UIElement)
OnColumnDisplayIndexChanged(DataGridColumnEventArgs)

Podnosi zdarzenie ColumnDisplayIndexChanged.Raises the ColumnDisplayIndexChanged event.

OnColumnHeaderDragCompleted(DragCompletedEventArgs)

Podnosi zdarzenie ColumnHeaderDragCompleted.Raises the ColumnHeaderDragCompleted event.

OnColumnHeaderDragDelta(DragDeltaEventArgs)

Podnosi zdarzenie ColumnHeaderDragDelta.Raises the ColumnHeaderDragDelta event.

OnColumnHeaderDragStarted(DragStartedEventArgs)

Podnosi zdarzenie ColumnHeaderDragStarted.Raises the ColumnHeaderDragStarted event.

OnColumnReordered(DataGridColumnEventArgs)

Podnosi zdarzenie ColumnReordered.Raises the ColumnReordered event.

OnColumnReordering(DataGridColumnReorderingEventArgs)

Podnosi zdarzenie ColumnReordering.Raises the ColumnReordering event.

OnContextMenuClosing(ContextMenuEventArgs)

Wywoływana za każdym razem, gdy nieobsłużone zdarzenie ContextMenuClosing kierowane osiągnie tę klasę w swojej trasie.Invoked whenever an unhandled ContextMenuClosing routed event reaches this class in its route. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnContextMenuOpening(ContextMenuEventArgs)

Wybiera komórkę, jeśli jej menu kontekstowe jest otwarte.Selects a cell if its context menu is opened.

OnCopyingRowClipboardContent(DataGridRowClipboardEventArgs)

Podnosi zdarzenie CopyingRowClipboardContent.Raises the CopyingRowClipboardContent event.

OnCreateAutomationPeer()

Zwraca element równorzędny usługi Automation dla tego DataGrid.Returns the automation peer for this DataGrid.

OnCurrentCellChanged(EventArgs)

Podnosi zdarzenie CurrentCellChanged.Raises the CurrentCellChanged event.

OnDisplayMemberPathChanged(String, String)

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość DisplayMemberPath.Invoked when the DisplayMemberPath property changes.

(Odziedziczone po ItemsControl)
OnDpiChanged(DpiScale, DpiScale)

Wywołuje się, gdy zmienia się wartość DPI, w której jest renderowany ten widok.Called when the DPI at which this View is rendered changes.

(Odziedziczone po Visual)
OnDragEnter(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie DragEnter dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled DragEnter attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnDragLeave(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie DragLeave dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled DragLeave attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnDragOver(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie DragOver dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled DragOver attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnDrop(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie DragEnter dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled DragEnter attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnExecutedBeginEdit(ExecutedRoutedEventArgs)

Zapewnia obsługę dla zdarzenia Executed skojarzonego z BeginEditCommand polecenie.Provides handling for the Executed event associated with the BeginEditCommand command.

OnExecutedCancelEdit(ExecutedRoutedEventArgs)

Zapewnia obsługę dla zdarzenia Executed skojarzonego z CancelEditCommand polecenie.Provides handling for the Executed event associated with the CancelEditCommand command.

OnExecutedCommitEdit(ExecutedRoutedEventArgs)

Zapewnia obsługę dla zdarzenia Executed skojarzonego z CommitEditCommand polecenie.Provides handling for the Executed event associated with the CommitEditCommand command.

OnExecutedCopy(ExecutedRoutedEventArgs)

Zapewnia obsługę dla zdarzenia Executed skojarzonego z Copy polecenie.Provides handling for the Executed event associated with the Copy command.

OnExecutedDelete(ExecutedRoutedEventArgs)

Zapewnia obsługę dla zdarzenia Executed skojarzonego z DeleteCommand polecenie.Provides handling for the Executed event associated with the DeleteCommand command.

OnGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie GiveFeedback dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled GiveFeedback attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnGotFocus(RoutedEventArgs)

Wywoływana za każdym razem, gdy nieobsłużone zdarzenie GotFocus osiągnie ten element w swojej trasie.Invoked whenever an unhandled GotFocus event reaches this element in its route.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnGotKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie GotKeyboardFocus dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled GotKeyboardFocus attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnGotMouseCapture(MouseEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie GotMouseCapture dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled GotMouseCapture attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnGotStylusCapture(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie GotStylusCapture dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled GotStylusCapture attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnGotTouchCapture(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla zdarzenia trasowanego GotTouchCapture, które występuje po przechwyceniu dotyku do tego elementu.Provides class handling for the GotTouchCapture routed event that occurs when a touch is captured to this element.

(Odziedziczone po UIElement)
OnGroupStyleSelectorChanged(GroupStyleSelector, GroupStyleSelector)

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość GroupStyleSelector.Invoked when the GroupStyleSelector property changes.

(Odziedziczone po ItemsControl)
OnInitialized(EventArgs)

Podnosi zdarzenie Initialized.Raises the Initialized event. Ta metoda jest wywoływana za każdym razem, gdy IsInitialized jest ustawiona na true wewnętrznie.This method is invoked whenever IsInitialized is set to true internally.

(Odziedziczone po Selector)
OnInitializingNewItem(InitializingNewItemEventArgs)

Podnosi zdarzenie InitializingNewItem.Raises the InitializingNewItem event.

OnIsKeyboardFocusedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane, gdy w tym elemencie zostanie zgłoszone nieobsłużone zdarzenie IsKeyboardFocusedChanged.Invoked when an unhandled IsKeyboardFocusedChanged event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsKeyboardFocusWithinChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywołuje się, gdy zmieniono Właściwość IsKeyboardFocusWithin.Called when the IsKeyboardFocusWithin property has changed.

(Odziedziczone po Selector)
OnIsMouseCapturedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy właściwość IsMouseCaptured zostanie zmieniona w tym elemencie.Called when the IsMouseCaptured property changes on this element.

OnIsMouseCaptureWithinChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane, gdy w tym elemencie zostanie zgłoszone nieobsłużone zdarzenie IsMouseCaptureWithinChanged.Invoked when an unhandled IsMouseCaptureWithinChanged event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsMouseDirectlyOverChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane, gdy w tym elemencie zostanie zgłoszone nieobsłużone zdarzenie IsMouseDirectlyOverChanged.Invoked when an unhandled IsMouseDirectlyOverChanged event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsStylusCapturedChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane, gdy w tym elemencie zostanie zgłoszone nieobsłużone zdarzenie IsStylusCapturedChanged.Invoked when an unhandled IsStylusCapturedChanged event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsStylusCaptureWithinChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane, gdy w tym elemencie zostanie zgłoszone nieobsłużone zdarzenie IsStylusCaptureWithinChanged.Invoked when an unhandled IsStylusCaptureWithinChanged event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnIsStylusDirectlyOverChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływane, gdy w tym elemencie zostanie zgłoszone nieobsłużone zdarzenie IsStylusDirectlyOverChanged.Invoked when an unhandled IsStylusDirectlyOverChanged event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnItemBindingGroupChanged(BindingGroup, BindingGroup)

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość ItemBindingGroup.Invoked when the ItemBindingGroup property changes.

(Odziedziczone po ItemsControl)
OnItemContainerStyleChanged(Style, Style)

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość ItemContainerStyle.Invoked when the ItemContainerStyle property changes.

(Odziedziczone po ItemsControl)
OnItemContainerStyleSelectorChanged(StyleSelector, StyleSelector)

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość ItemContainerStyleSelector.Invoked when the ItemContainerStyleSelector property changes.

(Odziedziczone po ItemsControl)
OnItemsChanged(NotifyCollectionChangedEventArgs)

Wykonuje automatyczne generowanie kolumn i aktualizuje flagi walidacji, gdy zmieniają się elementy.Performs column auto generation and updates validation flags when items change.

OnItemsPanelChanged(ItemsPanelTemplate, ItemsPanelTemplate)

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość ItemsPanel.Invoked when the ItemsPanel property changes.

(Odziedziczone po ItemsControl)
OnItemsSourceChanged(IEnumerable, IEnumerable)

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość ItemsSource.Invoked when the ItemsSource property changes.

OnItemStringFormatChanged(String, String)

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość ItemStringFormat.Invoked when the ItemStringFormat property changes.

(Odziedziczone po ItemsControl)
OnItemTemplateChanged(DataTemplate, DataTemplate)

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość ItemTemplate.Invoked when the ItemTemplate property changes.

(Odziedziczone po ItemsControl)
OnItemTemplateSelectorChanged(DataTemplateSelector, DataTemplateSelector)

Wywoływana, gdy zostanie zmieniona właściwość ItemTemplateSelector.Invoked when the ItemTemplateSelector property changes.

(Odziedziczone po ItemsControl)
OnKeyDown(KeyEventArgs)

Wywoływane po odebraniu zdarzenia KeyDown.Invoked when the KeyDown event is received.

OnKeyUp(KeyEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie KeyUp dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled KeyUp attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnLoadingRow(DataGridRowEventArgs)

Podnosi zdarzenie LoadingRow.Raises the LoadingRow event.

OnLoadingRowDetails(DataGridRowDetailsEventArgs)

Podnosi zdarzenie LoadingRowDetails.Raises the LoadingRowDetails event.

OnLostFocus(RoutedEventArgs)

Wywołuje zdarzenie LostFocus kierowane przy użyciu dostarczonych danych zdarzenia.Raises the LostFocus routed event by using the event data that is provided.

(Odziedziczone po UIElement)
OnLostKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie LostKeyboardFocus dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled LostKeyboardFocus attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnLostMouseCapture(MouseEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie LostMouseCapture dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled LostMouseCapture attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnLostStylusCapture(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie LostStylusCapture dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled LostStylusCapture attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnLostTouchCapture(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla zdarzenia trasowanego LostTouchCapture, które występuje, gdy ten element utraci funkcję przechwytywania dotykowego.Provides class handling for the LostTouchCapture routed event that occurs when this element loses a touch capture.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationBoundaryFeedback(ManipulationBoundaryFeedbackEventArgs)

Wywoływana, gdy wystąpi zdarzenie ManipulationBoundaryFeedback.Called when the ManipulationBoundaryFeedback event occurs.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationCompleted(ManipulationCompletedEventArgs)

Wywoływana, gdy wystąpi zdarzenie ManipulationCompleted.Called when the ManipulationCompleted event occurs.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationDelta(ManipulationDeltaEventArgs)

Wywoływana, gdy wystąpi zdarzenie ManipulationDelta.Called when the ManipulationDelta event occurs.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationInertiaStarting(ManipulationInertiaStartingEventArgs)

Wywoływana, gdy wystąpi zdarzenie ManipulationInertiaStarting.Called when the ManipulationInertiaStarting event occurs.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationStarted(ManipulationStartedEventArgs)

Wywoływana, gdy wystąpi zdarzenie ManipulationStarted.Called when the ManipulationStarted event occurs.

(Odziedziczone po UIElement)
OnManipulationStarting(ManipulationStartingEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia ManipulationStarting kierowanego, które występuje podczas pierwszego tworzenia procesora operowania.Provides class handling for the ManipulationStarting routed event that occurs when the manipulation processor is first created.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseDoubleClick(MouseButtonEventArgs)

Podnosi zdarzenie MouseDoubleClick kierowane.Raises the MouseDoubleClick routed event.

(Odziedziczone po Control)
OnMouseDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie MouseDown dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled MouseDown attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseEnter(MouseEventArgs)

Wywoływane, gdy w tym elemencie zostanie zgłoszone nieobsłużone zdarzenie MouseEnter dołączone.Invoked when an unhandled MouseEnter attached event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseLeave(MouseEventArgs)

Wywoływane, gdy w tym elemencie zostanie zgłoszone nieobsłużone zdarzenie MouseLeave dołączone.Invoked when an unhandled MouseLeave attached event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy dla tego elementu zgłoszono nieobsłużone zdarzenie MouseLeftButtonDown.Invoked when an unhandled MouseLeftButtonDown routed event is raised on this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsłużone zdarzenie MouseLeftButtonUp trasowane osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled MouseLeftButtonUp routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseMove(MouseEventArgs)

Aktualizuje kolekcję elementów wybranych ze względu na to, że użytkownik przeciągnie mysz w DataGrid.Updates the collection of items that are selected due to the user dragging the mouse in the DataGrid.

OnMouseRightButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsłużone zdarzenie MouseRightButtonDown trasowane osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled MouseRightButtonDown routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseRightButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsłużone zdarzenie MouseRightButtonUp trasowane osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled MouseRightButtonUp routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsłużone zdarzenie MouseUp trasowane osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled MouseUp routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnMouseWheel(MouseWheelEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie MouseWheel dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled MouseWheel attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreparingCellForEdit(DataGridPreparingCellForEditEventArgs)

Podnosi zdarzenie PreparingCellForEdit.Raises the PreparingCellForEdit event.

OnPreviewDragEnter(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewDragEnter dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewDragEnter attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewDragLeave(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewDragLeave dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewDragLeave attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewDragOver(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewDragOver dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewDragOver attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewDrop(DragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewDrop dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewDrop attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewGiveFeedback(GiveFeedbackEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewGiveFeedback dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewGiveFeedback attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewGotKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewGotKeyboardFocus dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewGotKeyboardFocus attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewKeyDown(KeyEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewKeyDown dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewKeyDown attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewKeyUp(KeyEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewKeyUp dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewKeyUp attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewLostKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewKeyDown dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewKeyDown attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseDoubleClick(MouseButtonEventArgs)

Podnosi zdarzenie PreviewMouseDoubleClick kierowane.Raises the PreviewMouseDoubleClick routed event.

(Odziedziczone po Control)
OnPreviewMouseDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsłużone PreviewMouseDown dołączone zdarzenie kierowane osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewMouseDown attached routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseLeftButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewMouseLeftButtonDown trasowane osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewMouseLeftButtonDown routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseLeftButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewMouseLeftButtonUp trasowane osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewMouseLeftButtonUp routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseMove(MouseEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewMouseMove dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewMouseMove attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseRightButtonDown(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewMouseRightButtonDown trasowane osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewMouseRightButtonDown routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseRightButtonUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewMouseRightButtonUp trasowane osiągnie element w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewMouseRightButtonUp routed event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseUp(MouseButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewMouseUp dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewMouseUp attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewMouseWheel(MouseWheelEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewMouseWheel dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewMouseWheel attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewQueryContinueDrag dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewQueryContinueDrag attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusButtonDown(StylusButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewStylusButtonDown dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewStylusButtonDown attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusButtonUp(StylusButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewStylusButtonUp dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewStylusButtonUp attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusDown(StylusDownEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewStylusDown dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewStylusDown attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusInAirMove(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewStylusInAirMove dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewStylusInAirMove attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusInRange(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewStylusInRange dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewStylusInRange attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusMove(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewStylusMove dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewStylusMove attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusOutOfRange(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewStylusOutOfRange dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewStylusOutOfRange attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusSystemGesture(StylusSystemGestureEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewStylusSystemGesture dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewStylusSystemGesture attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewStylusUp(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewStylusUp dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewStylusUp attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewTextInput(TextCompositionEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie PreviewTextInput dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled PreviewTextInput attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewTouchDown(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla zdarzenia trasowanego PreviewTouchDown, które występuje, gdy dotknięciem jest naciśnięcie tego elementu.Provides class handling for the PreviewTouchDown routed event that occurs when a touch presses this element.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewTouchMove(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia PreviewTouchMove trasowanego, gdy nastąpi przeniesienie dotyku w obrębie tego elementu.Provides class handling for the PreviewTouchMove routed event that occurs when a touch moves while inside this element.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPreviewTouchUp(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla zdarzenia trasowanego PreviewTouchUp, które występuje po wydaniu dotyku w tym elemencie.Provides class handling for the PreviewTouchUp routed event that occurs when a touch is released inside this element.

(Odziedziczone po UIElement)
OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs)

Wywoływana za każdym razem, gdy wartość skuteczna każdej właściwości zależności w tym FrameworkElement została zaktualizowana.Invoked whenever the effective value of any dependency property on this FrameworkElement has been updated. Określona właściwość zależności, która została zmieniona, jest raportowana w parametrze argumenty.The specific dependency property that changed is reported in the arguments parameter. Zastępuje OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs).Overrides OnPropertyChanged(DependencyPropertyChangedEventArgs).

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnQueryContinueDrag(QueryContinueDragEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie QueryContinueDrag dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled QueryContinueDrag attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnQueryCursor(QueryCursorEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie QueryCursor dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled QueryCursor attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnRender(DrawingContext)

Gdy jest zastępowany w klasie pochodnej, uczestniczy w operacjach renderowania, które są kierowane przez system układu.When overridden in a derived class, participates in rendering operations that are directed by the layout system. Instrukcje renderowania dla tego elementu nie są używane bezpośrednio w przypadku wywołania tej metody i są zachowywane w celu późniejszego użycia asynchronicznego przez układ i rysowanie.The rendering instructions for this element are not used directly when this method is invoked, and are instead preserved for later asynchronous use by layout and drawing.

(Odziedziczone po UIElement)
OnRenderSizeChanged(SizeChangedInfo)

Podnosi zdarzenie SizeChanged przy użyciu określonych informacji w ramach danych zdarzenia ostatecznego.Raises the SizeChanged event, using the specified information as part of the eventual event data.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnRowDetailsVisibilityChanged(DataGridRowDetailsEventArgs)

Podnosi zdarzenie RowDetailsVisibilityChanged.Raises the RowDetailsVisibilityChanged event.

OnRowEditEnding(DataGridRowEditEndingEventArgs)

Podnosi zdarzenie RowEditEnding.Raises the RowEditEnding event.

OnSelectedCellsChanged(SelectedCellsChangedEventArgs)

Podnosi zdarzenie SelectedCellsChanged.Raises the SelectedCellsChanged event.

OnSelectionChanged(SelectionChangedEventArgs)

Wywoływana, gdy zmieni się zaznaczenie.Invoked when the selection changes.

OnSorting(DataGridSortingEventArgs)

Podnosi zdarzenie Sorting.Raises the Sorting event.

OnStyleChanged(Style, Style)

Wywoływana, gdy styl używany przez ten element zostanie zmieniony, co spowoduje unieważnienie układu.Invoked when the style in use on this element changes, which will invalidate the layout.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnStylusButtonDown(StylusButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie StylusButtonDown dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled StylusButtonDown attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusButtonUp(StylusButtonEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie StylusButtonUp dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled StylusButtonUp attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusDown(StylusDownEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie StylusDown dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled StylusDown attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusEnter(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsłużone zdarzenie StylusEnter dołączone przez ten element.Invoked when an unhandled StylusEnter attached event is raised by this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusInAirMove(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie StylusInAirMove dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled StylusInAirMove attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusInRange(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie StylusInRange dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled StylusInRange attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusLeave(StylusEventArgs)

Wywoływane, gdy nieobsłużone zdarzenie StylusLeave dołączone przez ten element.Invoked when an unhandled StylusLeave attached event is raised by this element. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusMove(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie StylusMove dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled StylusMove attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusOutOfRange(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie StylusOutOfRange dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled StylusOutOfRange attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusSystemGesture(StylusSystemGestureEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie StylusSystemGesture dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled StylusSystemGesture attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnStylusUp(StylusEventArgs)

Wywoływana, gdy nieobsłużone zdarzenie StylusUp dołączone do elementu w swojej trasie, który jest pochodną tej klasy.Invoked when an unhandled StylusUp attached event reaches an element in its route that is derived from this class. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po UIElement)
OnTemplateChanged(ControlTemplate, ControlTemplate)

Wywoływana za każdym razem, gdy zostanie zmieniony szablon DataGrid.Called whenever the template of the DataGrid changes.

OnTextInput(TextCompositionEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia TextInput kierowanego.Provides class handling for the TextInput routed event.

OnToolTipClosing(ToolTipEventArgs)

Wywoływana za każdym razem, gdy nieobsłużone zdarzenie ToolTipClosing kierowane osiągnie tę klasę w swojej trasie.Invoked whenever an unhandled ToolTipClosing routed event reaches this class in its route. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnToolTipOpening(ToolTipEventArgs)

Wywoływana za każdym razem, gdy zdarzenie ToolTipOpening Route osiągnie tę klasę w swojej trasie.Invoked whenever the ToolTipOpening routed event reaches this class in its route. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
OnTouchDown(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla zdarzenia trasowanego TouchDown, które występuje po naciśnięciu dotknięcia wewnątrz tego elementu.Provides class handling for the TouchDown routed event that occurs when a touch presses inside this element.

(Odziedziczone po UIElement)
OnTouchEnter(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia TouchEnter trasowanego, gdy nastąpi przejście z zewnątrz do wewnątrz granic tego elementu.Provides class handling for the TouchEnter routed event that occurs when a touch moves from outside to inside the bounds of this element.

(Odziedziczone po UIElement)
OnTouchLeave(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia TouchLeave trasowanego, gdy nastąpi przejście z wewnątrz do granic tego UIElement.Provides class handling for the TouchLeave routed event that occurs when a touch moves from inside to outside the bounds of this UIElement.

(Odziedziczone po UIElement)
OnTouchMove(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klas dla zdarzenia TouchMove trasowanego, gdy nastąpi przeniesienie dotyku w obrębie tego elementu.Provides class handling for the TouchMove routed event that occurs when a touch moves while inside this element.

(Odziedziczone po UIElement)
OnTouchUp(TouchEventArgs)

Zapewnia obsługę klasy dla zdarzenia trasowanego TouchUp, które występuje po wydaniu dotyku w tym elemencie.Provides class handling for the TouchUp routed event that occurs when a touch is released inside this element.

(Odziedziczone po UIElement)
OnUnloadingRow(DataGridRowEventArgs)

Podnosi zdarzenie UnloadingRow.Raises the UnloadingRow event.

OnUnloadingRowDetails(DataGridRowDetailsEventArgs)

Podnosi zdarzenie UnloadingRowDetails.Raises the UnloadingRowDetails event.

OnVisualChildrenChanged(DependencyObject, DependencyObject)

Wywoływana, gdy VisualCollection obiektu wizualnego jest modyfikowany.Called when the VisualCollection of the visual object is modified.

(Odziedziczone po Visual)
OnVisualParentChanged(DependencyObject)

Wywoływana, gdy obiekt nadrzędny tego elementu w drzewie wizualnym zostanie zmieniony.Invoked when the parent of this element in the visual tree is changed. Zastępuje OnVisualParentChanged(DependencyObject).Overrides OnVisualParentChanged(DependencyObject).

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ParentLayoutInvalidated(UIElement)

Obsługuje przyrostowe implementacje układów w wyspecjalizowanych podklasach FrameworkElement.Supports incremental layout implementations in specialized subclasses of FrameworkElement. ParentLayoutInvalidated(UIElement) jest wywoływana, gdy element podrzędny ma unieważnioną właściwość, która jest oznaczona w metadanych, co wpływa na miarę obiektu nadrzędnego lub organizuje przebiegi podczas układu.ParentLayoutInvalidated(UIElement) is invoked when a child element has invalidated a property that is marked in metadata as affecting the parent's measure or arrange passes during layout.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
PointFromScreen(Point)

Konwertuje Point w współrzędnych ekranu do Point, który reprezentuje bieżący system współrzędnych Visual.Converts a Point in screen coordinates into a Point that represents the current coordinate system of the Visual.

(Odziedziczone po Visual)
PointToScreen(Point)

Konwertuje Point, która reprezentuje bieżący system współrzędnych Visual do Point we współrzędnych ekranu.Converts a Point that represents the current coordinate system of the Visual into a Point in screen coordinates.

(Odziedziczone po Visual)
PredictFocus(FocusNavigationDirection)

Określa następny element, który będzie miał fokus względem tego elementu dla podanego kierunku przenoszenia fokusu, ale nie przesuwa fokusu.Determines the next element that would receive focus relative to this element for a provided focus movement direction, but does not actually move the focus.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
PrepareContainerForItemOverride(DependencyObject, Object)

Przygotowuje nowy wiersz dla określonego elementu.Prepares a new row for the specified item.

RaiseEvent(RoutedEventArgs)

Wywołuje określone zdarzenie kierowane.Raises a specific routed event. RoutedEvent, który ma zostać podniesiony, jest identyfikowany w wystąpieniu RoutedEventArgs, które jest dostępne (jako właściwość RoutedEvent danych zdarzenia).The RoutedEvent to be raised is identified within the RoutedEventArgs instance that is provided (as the RoutedEvent property of that event data).

(Odziedziczone po UIElement)
ReadLocalValue(DependencyProperty)

Zwraca wartość lokalną właściwości zależności, jeśli istnieje.Returns the local value of a dependency property, if it exists.

(Odziedziczone po DependencyObject)
RegisterName(String, Object)

Zapewnia metodę dostępu, która upraszcza dostęp do metody rejestracji NameScope.Provides an accessor that simplifies access to the NameScope registration method.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ReleaseAllTouchCaptures()

Zwalnia wszystkie przechwycone urządzenia touch z tego elementu.Releases all captured touch devices from this element.

(Odziedziczone po UIElement)
ReleaseMouseCapture()

Zwalnia funkcję przechwytywania myszy, jeśli ten element przechwytuje przechwytywanie.Releases the mouse capture, if this element held the capture.

(Odziedziczone po UIElement)
ReleaseStylusCapture()

Zwalnia funkcję przechwytywania urządzenia pióra, jeśli ten element przechwytuje przechwytywanie.Releases the stylus device capture, if this element held the capture.

(Odziedziczone po UIElement)
ReleaseTouchCapture(TouchDevice)

Próbuje zwolnić określone urządzenie dotykowe z tego elementu.Attempts to release the specified touch device from this element.

(Odziedziczone po UIElement)
RemoveHandler(RoutedEvent, Delegate)

Usuwa określony moduł obsługi zdarzeń kierowany z tego elementu.Removes the specified routed event handler from this element.

(Odziedziczone po UIElement)
RemoveLogicalChild(Object)

Usuwa podany obiekt z drzewa logicznego tego elementu.Removes the provided object from this element's logical tree. FrameworkElement aktualizuje wskaźniki nadrzędnego drzewa logicznego, które mają być zsynchronizowane z tym usunięciem.FrameworkElement updates the affected logical tree parent pointers to keep in sync with this deletion.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
RemoveVisualChild(Visual)

Usuwa relację nadrzędny-podrzędny między dwiema wizualizacjami.Removes the parent-child relationship between two visuals.

(Odziedziczone po Visual)
ScrollIntoView(Object)

Przewija DataGrid w pionie, aby wyświetlić wiersz dla określonego elementu danych.Scrolls the DataGrid vertically to display the row for the specified data item.

ScrollIntoView(Object, DataGridColumn)

Przewija DataGrid w pionie i poziomie, aby wyświetlić komórkę dla określonego elementu danych i kolumny.Scrolls the DataGrid vertically and horizontally to display a cell for the specified data item and column.

SelectAll()

Wybiera wszystkie elementy w MultiSelector.Selects all of the items in the MultiSelector.

(Odziedziczone po MultiSelector)
SelectAllCells()

Zaznacza wszystkie komórki w DataGrid.Selects all the cells in the DataGrid.

SetBinding(DependencyProperty, BindingBase)

Dołącza powiązanie do tego elementu na podstawie podanego obiektu powiązania.Attaches a binding to this element, based on the provided binding object.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
SetBinding(DependencyProperty, String)

Dołącza powiązanie do tego elementu, na podstawie podanej nazwy właściwości źródłowej jako ścieżki kwalifikacji do źródła danych.Attaches a binding to this element, based on the provided source property name as a path qualification to the data source.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
SetCurrentValue(DependencyProperty, Object)

Ustawia wartość właściwości zależności bez zmiany jego źródła wartości.Sets the value of a dependency property without changing its value source.

(Odziedziczone po DependencyObject)
SetDetailsVisibilityForItem(Object, Visibility)

Ustawia wartość właściwości DetailsVisibility dla DataGridRow, która zawiera określony obiekt.Sets the value of the DetailsVisibility property for the DataGridRow that contains the specified object.

SetResourceReference(DependencyProperty, Object)

Wyszukuje zasób o określonej nazwie i konfiguruje odwołanie do zasobu dla określonej właściwości.Searches for a resource with the specified name and sets up a resource reference to it for the specified property.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
SetValue(DependencyProperty, Object)

Ustawia wartość lokalną właściwości zależności, określoną za pomocą identyfikatora właściwości zależności.Sets the local value of a dependency property, specified by its dependency property identifier.

(Odziedziczone po DependencyObject)
SetValue(DependencyPropertyKey, Object)

Ustawia wartość lokalną właściwości zależności tylko do odczytu, określoną przez DependencyPropertyKey identyfikator właściwości zależności.Sets the local value of a read-only dependency property, specified by the DependencyPropertyKey identifier of the dependency property.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ShouldApplyItemContainerStyle(DependencyObject, Object)

Zwraca wartość wskazującą, czy zastosować styl z właściwości ItemContainerStyle lub ItemContainerStyleSelector do elementu Container określonego elementu.Returns a value that indicates whether to apply the style from the ItemContainerStyle or ItemContainerStyleSelector property to the container element of the specified item.

(Odziedziczone po ItemsControl)
ShouldSerializeCommandBindings()

Zwraca czy procesy serializacji powinny serializować zawartość właściwości CommandBindings w wystąpieniach tej klasy.Returns whether serialization processes should serialize the contents of the CommandBindings property on instances of this class.

(Odziedziczone po UIElement)
ShouldSerializeGroupStyle()

Zwraca wartość wskazującą, czy procesy serializacji powinny serializować wartość efektywną właściwości GroupStyle.Returns a value that indicates whether serialization processes should serialize the effective value of the GroupStyle property.

(Odziedziczone po ItemsControl)
ShouldSerializeInputBindings()

Zwraca czy procesy serializacji powinny serializować zawartość właściwości InputBindings w wystąpieniach tej klasy.Returns whether serialization processes should serialize the contents of the InputBindings property on instances of this class.

(Odziedziczone po UIElement)
ShouldSerializeItems()

Zwraca wartość wskazującą, czy procesy serializacji powinny serializować wartość efektywną właściwości Items.Returns a value that indicates whether serialization processes should serialize the effective value of the Items property.

(Odziedziczone po ItemsControl)
ShouldSerializeProperty(DependencyProperty)

Zwraca wartość wskazującą, czy procesy serializacji powinny serializować wartość dla podanej właściwości zależności.Returns a value that indicates whether serialization processes should serialize the value for the provided dependency property.

(Odziedziczone po DependencyObject)
ShouldSerializeResources()

Zwraca czy procesy serializacji powinny serializować zawartość właściwości Resources.Returns whether serialization processes should serialize the contents of the Resources property.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ShouldSerializeStyle()

Zwraca czy procesy serializacji powinny serializować zawartość właściwości Style.Returns whether serialization processes should serialize the contents of the Style property.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ShouldSerializeTriggers()

Zwraca czy procesy serializacji powinny serializować zawartość właściwości Triggers.Returns whether serialization processes should serialize the contents of the Triggers property.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ToString()

Przedstawia reprezentację ciągu obiektu ItemsControl.Provides a string representation of the ItemsControl object.

(Odziedziczone po ItemsControl)
TransformToAncestor(Visual)

Zwraca transformację, która może być użyta do przekształcenia współrzędnych z Visual do określonego Visual elementu nadrzędnego obiektu wizualnego.Returns a transform that can be used to transform coordinates from the Visual to the specified Visual ancestor of the visual object.

(Odziedziczone po Visual)
TransformToAncestor(Visual3D)

Zwraca transformację, która może być użyta do przekształcenia współrzędnych z Visual do określonego Visual3D elementu nadrzędnego obiektu wizualnego.Returns a transform that can be used to transform coordinates from the Visual to the specified Visual3D ancestor of the visual object.

(Odziedziczone po Visual)
TransformToDescendant(Visual)

Zwraca transformację, która może być użyta do przekształcenia współrzędnych z Visual do określonego elementu podrzędnego obiektu wizualnego.Returns a transform that can be used to transform coordinates from the Visual to the specified visual object descendant.

(Odziedziczone po Visual)
TransformToVisual(Visual)

Zwraca transformację, która może być użyta do przekształcenia współrzędnych z Visual do określonego obiektu wizualnego.Returns a transform that can be used to transform coordinates from the Visual to the specified visual object.

(Odziedziczone po Visual)
TranslatePoint(Point, UIElement)

Tłumaczy punkt względem tego elementu na współrzędne, które są względne względem określonego elementu.Translates a point relative to this element to coordinates that are relative to the specified element.

(Odziedziczone po UIElement)
TryFindResource(Object)

Wyszukuje zasób z określonym kluczem i zwraca ten zasób, jeśli został znaleziony.Searches for a resource with the specified key, and returns that resource if found.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
UnregisterName(String)

Upraszcza dostęp do NameScopeej metody usuwania.Simplifies access to the NameScope de-registration method.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
UnselectAll()

Anuluje zaznaczenie wszystkich elementów w MultiSelector.Unselects all of the items in the MultiSelector.

(Odziedziczone po MultiSelector)
UnselectAllCells()

Anuluje zaznaczenie wszystkich komórek w DataGrid.Unselects all the cells in the DataGrid.

UpdateDefaultStyle()

Stosuje domyślny styl do bieżącego FrameworkElement.Reapplies the default style to the current FrameworkElement.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
UpdateLayout()

Zapewnia, że wszystkie elementy wizualne elementów podrzędnych tego elementu są prawidłowo aktualizowane na potrzeby układu.Ensures that all visual child elements of this element are properly updated for layout.

(Odziedziczone po UIElement)
VerifyAccess()

Wymusza, że wątek wywołujący ma dostęp do tego DispatcherObject.Enforces that the calling thread has access to this DispatcherObject.

(Odziedziczone po DispatcherObject)

Zdarzenia

AddingNewItem

Występuje przed dodaniem nowego elementu do DataGrid.Occurs before a new item is added to the DataGrid.

AutoGeneratedColumns

Występuje, gdy zostanie ukończona funkcja autogeneracji wszystkich kolumn.Occurs when auto generation of all columns is completed.

AutoGeneratingColumn

Występuje, gdy Pojedyncza kolumna jest generowana automatycznie.Occurs when an individual column is auto-generated.

BeginningEdit

Występuje, zanim wiersz lub komórka przejdzie do trybu edycji.Occurs before a row or cell enters edit mode.

CellEditEnding

Występuje przed zatwierdzeniem lub anulowaniem edycji komórki.Occurs before a cell edit is committed or canceled.

ColumnDisplayIndexChanged

Występuje po zmianie właściwości DisplayIndex w jednej z kolumn.Occurs when the DisplayIndex property on one of the columns changes.

ColumnHeaderDragCompleted

Występuje, gdy użytkownik zwolni nagłówek kolumny po przeciągnięciu go za pomocą myszy.Occurs when the user releases a column header after dragging it by using the mouse.

ColumnHeaderDragDelta

Występuje przy każdej zmianie położenia wskaźnika myszy, gdy użytkownik przeciągnie nagłówek kolumny.Occurs every time the mouse position changes while the user drags a column header.

ColumnHeaderDragStarted

Występuje, gdy użytkownik rozpocznie przeciąganie nagłówka kolumny za pomocą myszy.Occurs when the user begins dragging a column header by using the mouse.

ColumnReordered

Występuje, gdy kolumna zostanie przeniesiona do nowej pozycji w kolejności wyświetlania.Occurs when a column moves to a new position in the display order.

ColumnReordering

Występuje, zanim kolumna zostanie przeniesiona do nowej pozycji w kolejności wyświetlania.Occurs before a column moves to a new position in the display order.

ContextMenuClosing

Występuje tuż przed zamknięciem dowolnego menu kontekstowego elementu.Occurs just before any context menu on the element is closed.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ContextMenuOpening

Występuje po otwarciu dowolnego menu kontekstowego elementu.Occurs when any context menu on the element is opened.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
CopyingRowClipboardContent

Występuje po przygotowaniu zawartości wiersza domyślnego.Occurs after the default row content is prepared.

CurrentCellChanged

Występuje po zmianie wartości właściwości CurrentCell.Occurs when the value of the CurrentCell property has changed.

DataContextChanged

Występuje, gdy zostanie zmieniony kontekst danych dla tego elementu.Occurs when the data context for this element changes.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
DragEnter

Występuje, gdy system wejściowy zgłosi bazowe zdarzenie przeciągania z tym elementem jako element docelowy przeciągania.Occurs when the input system reports an underlying drag event with this element as the drag target.

(Odziedziczone po UIElement)
DragLeave

Występuje, gdy system wejściowy zgłosi bazowe zdarzenie przeciągania przy użyciu tego elementu jako punktu początkowego przeciągania.Occurs when the input system reports an underlying drag event with this element as the drag origin.

(Odziedziczone po UIElement)
DragOver

Występuje, gdy system wejściowy zgłosi bazowe zdarzenie przeciągania z tym elementem jako potencjalną tarczą docelową.Occurs when the input system reports an underlying drag event with this element as the potential drop target.

(Odziedziczone po UIElement)
Drop

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie upuszczania z tym elementem jako element docelowy upuszczania.Occurs when the input system reports an underlying drop event with this element as the drop target.

(Odziedziczone po UIElement)
FocusableChanged

Występuje po zmianie wartości właściwości Focusable.Occurs when the value of the Focusable property changes.

(Odziedziczone po UIElement)
GiveFeedback

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie przeciągania i upuszczania, które obejmuje ten element.Occurs when the input system reports an underlying drag-and-drop event that involves this element.

(Odziedziczone po UIElement)
GotFocus

Występuje, gdy ten element pobiera fokus logiczny.Occurs when this element gets logical focus.

(Odziedziczone po UIElement)
GotKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatura ma fokus w tym elemencie.Occurs when the keyboard is focused on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
GotMouseCapture

Występuje, gdy ten element przechwytuje mysz.Occurs when this element captures the mouse.

(Odziedziczone po UIElement)
GotStylusCapture

Występuje, gdy ten element przechwytuje pióro.Occurs when this element captures the stylus.

(Odziedziczone po UIElement)
GotTouchCapture

Występuje po przechwyceniu dotyku do tego elementu.Occurs when a touch is captured to this element.

(Odziedziczone po UIElement)
Initialized

Występuje po zainicjowaniu tego FrameworkElement.Occurs when this FrameworkElement is initialized. To zdarzenie pokrywa się z przypadkami, w których wartość właściwości IsInitialized zmienia się z false (lub niezdefiniowany) na true.This event coincides with cases where the value of the IsInitialized property changes from false (or undefined) to true.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
InitializingNewItem

Występuje po utworzeniu nowego elementu.Occurs when a new item is created.

IsEnabledChanged

Występuje, gdy wartość właściwości IsEnabled tego elementu zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsEnabled property on this element changes.

(Odziedziczone po UIElement)
IsHitTestVisibleChanged

Występuje po zmianie wartości właściwości zależności IsHitTestVisible w tym elemencie.Occurs when the value of the IsHitTestVisible dependency property changes on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
IsKeyboardFocusedChanged

Występuje, gdy wartość właściwości IsKeyboardFocused w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsKeyboardFocused property changes on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
IsKeyboardFocusWithinChanged

Występuje, gdy wartość właściwości IsKeyboardFocusWithin w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsKeyboardFocusWithin property changes on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseCapturedChanged

Występuje, gdy wartość właściwości IsMouseCaptured w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsMouseCaptured property changes on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseCaptureWithinChanged

Występuje, gdy wartość IsMouseCaptureWithinProperty zmieni się w tym elemencie.Occurs when the value of the IsMouseCaptureWithinProperty changes on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
IsMouseDirectlyOverChanged

Występuje, gdy wartość właściwości IsMouseDirectlyOver w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsMouseDirectlyOver property changes on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusCapturedChanged

Występuje, gdy wartość właściwości IsStylusCaptured w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsStylusCaptured property changes on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusCaptureWithinChanged

Występuje, gdy wartość właściwości IsStylusCaptureWithin w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsStylusCaptureWithin property changes on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
IsStylusDirectlyOverChanged

Występuje, gdy wartość właściwości IsStylusDirectlyOver w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsStylusDirectlyOver property changes on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
IsVisibleChanged

Występuje, gdy wartość właściwości IsVisible w tym elemencie zostanie zmieniona.Occurs when the value of the IsVisible property changes on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
KeyDown

Występuje po naciśnięciu klawisza, gdy fokus znajduje się na tym elemencie.Occurs when a key is pressed while focus is on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
KeyUp

Występuje, gdy klucz zostanie wydzierżawiony, gdy fokus znajduje się na tym elemencie.Occurs when a key is released while focus is on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
LayoutUpdated

Występuje, gdy zmieni się układ różnych elementów wizualnych powiązanych z bieżącym Dispatcher.Occurs when the layout of the various visual elements associated with the current Dispatcher changes.

(Odziedziczone po UIElement)
Loaded

Występuje, gdy element jest określony, renderowany i gotowy do interakcji.Occurs when the element is laid out, rendered, and ready for interaction.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
LoadingRow

Występuje po utworzeniu wystąpienia DataGridRow, aby można je było dostosować przed użyciem.Occurs after a DataGridRow is instantiated, so that you can customize it before it is used.

LoadingRowDetails

Występuje, gdy do wiersza zostanie zastosowany nowy szablon szczegółów wiersza.Occurs when a new row details template is applied to a row.

LostFocus

Występuje, gdy ten element utraci fokus logiczny.Occurs when this element loses logical focus.

(Odziedziczone po UIElement)
LostKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatura nie ma już fokusu w tym elemencie.Occurs when the keyboard is no longer focused on this element,.

(Odziedziczone po UIElement)
LostMouseCapture

Występuje, gdy ten element utraci przechwytywanie myszy.Occurs when this element loses mouse capture.

(Odziedziczone po UIElement)
LostStylusCapture

Występuje, gdy ten element utraci przechwytywanie pióra.Occurs when this element loses stylus capture.

(Odziedziczone po UIElement)
LostTouchCapture

Występuje, gdy ten element utraci funkcję przechwytywania dotykowego.Occurs when this element loses a touch capture.

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationBoundaryFeedback

Występuje, gdy manipulowanie napotyka granicę.Occurs when the manipulation encounters a boundary.

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationCompleted

Występuje po zakończeniu manipulowania i bezwładności obiektu UIElement.Occurs when a manipulation and inertia on the UIElement object is complete.

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationDelta

Występuje, gdy urządzenie wejściowe zmienia pozycję podczas manipulowania.Occurs when the input device changes position during a manipulation.

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationInertiaStarting

Występuje, gdy urządzenie wejściowe utraci kontakt z obiektem UIElement podczas operacji manipulowania i bezwładności.Occurs when the input device loses contact with the UIElement object during a manipulation and inertia begins.

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationStarted

Występuje, gdy urządzenie wejściowe rozpocznie manipulowanie na obiekcie UIElement.Occurs when an input device begins a manipulation on the UIElement object.

(Odziedziczone po UIElement)
ManipulationStarting

Występuje po pierwszym utworzeniu procesora manipulowania.Occurs when the manipulation processor is first created.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseDoubleClick

Występuje po dwukrotnym kliknięciu przycisku myszy.Occurs when a mouse button is clicked two or more times.

(Odziedziczone po Control)
MouseDown

Występuje po naciśnięciu dowolnego przycisku myszy, gdy wskaźnik znajduje się nad tym elementem.Occurs when any mouse button is pressed while the pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseEnter

Występuje, gdy wskaźnik myszy zostanie przesunięty w granice tego elementu.Occurs when the mouse pointer enters the bounds of this element.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseLeave

Występuje, gdy wskaźnik myszy opuszcza granice tego elementu.Occurs when the mouse pointer leaves the bounds of this element.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseLeftButtonDown

Występuje po naciśnięciu lewego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the left mouse button is pressed while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseLeftButtonUp

Występuje po udostępnieniu lewego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the left mouse button is released while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseMove

Występuje, gdy wskaźnik myszy jest przesuwany nad tym elementem.Occurs when the mouse pointer moves while over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseRightButtonDown

Występuje po naciśnięciu prawego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the right mouse button is pressed while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseRightButtonUp

Występuje po udostępnieniu prawego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the right mouse button is released while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseUp

Występuje po wydaniu dowolnego przycisku myszy nad tym elementem.Occurs when any mouse button is released over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
MouseWheel

Występuje, gdy użytkownik obraca kółko myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the user rotates the mouse wheel while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreparingCellForEdit

Występuje, gdy komórka przejdzie do trybu edycji.Occurs when a cell enters edit mode.

PreviewDragEnter

Występuje, gdy system wejściowy zgłosi bazowe zdarzenie przeciągania z tym elementem jako element docelowy przeciągania.Occurs when the input system reports an underlying drag event with this element as the drag target.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewDragLeave

Występuje, gdy system wejściowy zgłosi bazowe zdarzenie przeciągania przy użyciu tego elementu jako punktu początkowego przeciągania.Occurs when the input system reports an underlying drag event with this element as the drag origin.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewDragOver

Występuje, gdy system wejściowy zgłosi bazowe zdarzenie przeciągania z tym elementem jako potencjalną tarczą docelową.Occurs when the input system reports an underlying drag event with this element as the potential drop target.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewDrop

Występuje, gdy system wejściowy zgłasza bazowe zdarzenie upuszczania z tym elementem jako element docelowy upuszczania.Occurs when the input system reports an underlying drop event with this element as the drop target.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewGiveFeedback

Występuje po rozpoczęciu operacji przeciągania i upuszczania.Occurs when a drag-and-drop operation is started.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewGotKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatura ma fokus w tym elemencie.Occurs when the keyboard is focused on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewKeyDown

Występuje po naciśnięciu klawisza, gdy fokus znajduje się na tym elemencie.Occurs when a key is pressed while focus is on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewKeyUp

Występuje, gdy klucz zostanie wydzierżawiony, gdy fokus znajduje się na tym elemencie.Occurs when a key is released while focus is on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewLostKeyboardFocus

Występuje, gdy klawiatura nie ma już fokusu w tym elemencie.Occurs when the keyboard is no longer focused on this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseDoubleClick

Występuje, gdy użytkownik kliknie przycisk myszy dwa lub więcej razy.Occurs when a user clicks the mouse button two or more times.

(Odziedziczone po Control)
PreviewMouseDown

Występuje po naciśnięciu dowolnego przycisku myszy, gdy wskaźnik znajduje się nad tym elementem.Occurs when any mouse button is pressed while the pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseLeftButtonDown

Występuje po naciśnięciu lewego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the left mouse button is pressed while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseLeftButtonUp

Występuje po udostępnieniu lewego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the left mouse button is released while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseMove

Występuje po przesunięciu wskaźnika myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the mouse pointer moves while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseRightButtonDown

Występuje po naciśnięciu prawego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the right mouse button is pressed while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseRightButtonUp

Występuje po udostępnieniu prawego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the right mouse button is released while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseUp

Występuje po wydaniu dowolnego przycisku myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when any mouse button is released while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewMouseWheel

Występuje, gdy użytkownik obraca kółko myszy, gdy wskaźnik myszy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the user rotates the mouse wheel while the mouse pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewQueryContinueDrag

Występuje po zmianie stanu przycisku klawiatury lub myszy podczas operacji przeciągania i upuszczania.Occurs when there is a change in the keyboard or mouse button state during a drag-and-drop operation.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusButtonDown

Występuje po naciśnięciu przycisku pióra, gdy wskaźnik znajduje się nad tym elementem.Occurs when the stylus button is pressed while the pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusButtonUp

Występuje po udostępnieniu przycisku pióra, gdy wskaźnik znajduje się nad tym elementem.Occurs when the stylus button is released while the pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusDown

Występuje po dotknięciu dyskretyzatora przez pióro, gdy znajduje się on nad tym elementem.Occurs when the stylus touches the digitizer while it is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusInAirMove

Występuje, gdy pióro jest przemieszczane nad elementem bez dotykania dyskretyzatora.Occurs when the stylus moves over an element without actually touching the digitizer.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusInRange

Występuje, gdy pióro jest wystarczająco blisko dyskretyzatora, aby zostało wykryte, w tym elemencie.Occurs when the stylus is close enough to the digitizer to be detected, while over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusMove

Występuje, gdy pióro jest przemieszczane nad elementem.Occurs when the stylus moves while over the element. Pióro musi zostać przeniesione podczas wykrywania przez dyskretyzatora, aby zgłosić to zdarzenie. w przeciwnym razie zostanie zgłoszone PreviewStylusInAirMove.The stylus must move while being detected by the digitizer to raise this event, otherwise, PreviewStylusInAirMove is raised instead.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusOutOfRange

Występuje, gdy pióro jest zbyt daleko od dyskretyzatora, aby zostało wykryte.Occurs when the stylus is too far from the digitizer to be detected.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusSystemGesture

Występuje, gdy użytkownik wykonuje jeden z kilku gestów pióra.Occurs when a user performs one of several stylus gestures.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewStylusUp

Występuje, gdy użytkownik wywołuje pióro, gdy pióro znajduje się nad tym elementem.Occurs when the user raises the stylus off the digitizer while the stylus is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewTextInput

Występuje, gdy ten element Pobiera tekst w sposób niezależny od urządzenia.Occurs when this element gets text in a device-independent manner.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewTouchDown

Występuje, gdy palec dotyka ekranu, gdy palcem znajduje się nad tym elementem.Occurs when a finger touches the screen while the finger is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewTouchMove

Występuje, gdy palec jest przenoszony na ekranie, gdy palcem znajduje się nad tym elementem.Occurs when a finger moves on the screen while the finger is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
PreviewTouchUp

Występuje, gdy Finger zostanie wysunięty z ekranu, gdy palcem znajduje się nad tym elementem.Occurs when a finger is raised off of the screen while the finger is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
QueryContinueDrag

Występuje po zmianie stanu przycisku klawiatury lub myszy podczas operacji przeciągania i upuszczania.Occurs when there is a change in the keyboard or mouse button state during a drag-and-drop operation.

(Odziedziczone po UIElement)
QueryCursor

Występuje po zażądaniu wyświetlenia kursora.Occurs when the cursor is requested to display. To zdarzenie jest wywoływane na elemencie za każdym razem, gdy wskaźnik myszy jest przenoszony do nowej lokalizacji, co oznacza, że obiekt kursora może wymagać zmiany na podstawie jego nowej pozycji.This event is raised on an element each time that the mouse pointer moves to a new location, which means the cursor object might need to be changed based on its new position.

(Odziedziczone po UIElement)
RequestBringIntoView

Występuje, gdy BringIntoView(Rect) jest wywoływana dla tego elementu.Occurs when BringIntoView(Rect) is called on this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
RowDetailsVisibilityChanged

Występuje, gdy jest zmieniana widoczność elementu szczegółów wiersza.Occurs when the visibility of a row details element changes.

RowEditEnding

Występuje przed zatwierdzeniem lub anulowaniem modyfikacji wiersza.Occurs before a row edit is committed or canceled.

SelectedCellsChanged

Występuje po zmianie kolekcji SelectedCells.Occurs when the SelectedCells collection changes.

SelectionChanged

Występuje po zmianie zaznaczenia Selector.Occurs when the selection of a Selector changes.

(Odziedziczone po Selector)
SizeChanged

Występuje, gdy właściwości ActualHeight lub ActualWidth zmieniają wartość w tym elemencie.Occurs when either the ActualHeight or the ActualWidth properties change value on this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
Sorting

Występuje, gdy kolumna jest sortowana.Occurs when a column is being sorted.

SourceUpdated

Występuje, gdy wartość źródłowa zostanie zmieniona dla dowolnego istniejącego powiązania właściwości w tym elemencie.Occurs when the source value changes for any existing property binding on this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
StylusButtonDown

Występuje po naciśnięciu przycisku pióra, gdy wskaźnik znajduje się nad tym elementem.Occurs when the stylus button is pressed while the pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusButtonUp

Występuje po udostępnieniu przycisku pióra, gdy wskaźnik znajduje się nad tym elementem.Occurs when the stylus button is released while the pointer is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusDown

Występuje, gdy pióro dotyka dyskretyzatora, gdy pióro znajduje się nad tym elementem.Occurs when the stylus touches the digitizer while the stylus is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusEnter

Występuje, gdy pióro wprowadzi granice tego elementu.Occurs when the stylus enters the bounds of this element.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusInAirMove

Występuje, gdy pióro jest przemieszczane nad elementem bez dotykania dyskretyzatora.Occurs when the stylus moves over an element without actually touching the digitizer.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusInRange

Występuje, gdy pióro jest wystarczająco blisko dyskretyzatora, aby zostało wykryte, w tym elemencie.Occurs when the stylus is close enough to the digitizer to be detected, while over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusLeave

Występuje, gdy pióro opuści granice elementu.Occurs when the stylus leaves the bounds of the element.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusMove

Występuje, gdy pióro jest przenoszone nad tym elementem.Occurs when the stylus moves over this element. Aby zgłosić to zdarzenie, pióro musi zostać przeniesione przez dyskretyzatora.The stylus must move while on the digitizer to raise this event. W przeciwnym razie zostanie zgłoszony StylusInAirMove.Otherwise, StylusInAirMove is raised instead.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusOutOfRange

Występuje, gdy pióro jest zbyt daleko od dyskretyzatora, aby zostało wykryte, w tym elemencie.Occurs when the stylus is too far from the digitizer to be detected, while over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusSystemGesture

Występuje, gdy użytkownik wykonuje jeden z kilku gestów pióra.Occurs when a user performs one of several stylus gestures.

(Odziedziczone po UIElement)
StylusUp

Występuje, gdy użytkownik wywołuje pióro, gdy znajduje się nad tym elementem.Occurs when the user raises the stylus off the digitizer while it is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
TargetUpdated

Występuje, gdy wartość docelowa zostanie zmieniona dla dowolnego powiązania właściwości w tym elemencie.Occurs when the target value changes for any property binding on this element.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
TextInput

Występuje, gdy ten element Pobiera tekst w sposób niezależny od urządzenia.Occurs when this element gets text in a device-independent manner.

(Odziedziczone po UIElement)
ToolTipClosing

Występuje tuż przed zamknięciem dowolnej etykietki narzędzia w elemencie.Occurs just before any tooltip on the element is closed.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
ToolTipOpening

Występuje po otwarciu dowolnej etykietki narzędzia w elemencie.Occurs when any tooltip on the element is opened.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
TouchDown

Występuje, gdy palec dotyka ekranu, gdy palcem znajduje się nad tym elementem.Occurs when a finger touches the screen while the finger is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchEnter

Występuje, gdy nastąpi przejście z zewnątrz do wewnątrz granic tego elementu.Occurs when a touch moves from outside to inside the bounds of this element.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchLeave

Występuje, gdy nastąpi przejście z wewnątrz do granic tego elementu.Occurs when a touch moves from inside to outside the bounds of this element.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchMove

Występuje, gdy palec jest przenoszony na ekranie, gdy palcem znajduje się nad tym elementem.Occurs when a finger moves on the screen while the finger is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
TouchUp

Występuje, gdy Finger zostanie wysunięty z ekranu, gdy palcem znajduje się nad tym elementem.Occurs when a finger is raised off of the screen while the finger is over this element.

(Odziedziczone po UIElement)
Unloaded

Występuje, gdy element zostanie usunięty z drzewa elementów załadowanych elementów.Occurs when the element is removed from within an element tree of loaded elements.

(Odziedziczone po FrameworkElement)
UnloadingRow

Występuje, gdy obiekt DataGridRow stanie się dostępny do ponownego użycia.Occurs when a DataGridRow object becomes available for reuse.

UnloadingRowDetails

Występuje, gdy element Szczegóły wiersza stanie się dostępny do ponownego użycia.Occurs when a row details element becomes available for reuse.

Jawne implementacje interfejsu

IAddChild.AddChild(Object)

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

(Odziedziczone po ItemsControl)
IAddChild.AddText(String)

Ten element członkowski obsługuje infrastrukturę Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) i nie jest przeznaczony do użycia bezpośrednio w kodzie.This member supports the Windows Presentation Foundation (WPF)Windows Presentation Foundation (WPF) infrastructure and is not intended to be used directly from your code.

(Odziedziczone po ItemsControl)
IContainItemStorage.Clear()

Czyści wszystkie skojarzenia właściwości.Clears all property associations.

(Odziedziczone po ItemsControl)
IContainItemStorage.ClearItemValue(Object, DependencyProperty)

Usuwa skojarzenie między określonym elementem i właściwością.Removes the association between the specified item and property.

(Odziedziczone po ItemsControl)
IContainItemStorage.ClearValue(DependencyProperty)

Usuwa określoną właściwość ze wszystkich list właściwości.Removes the specified property from all property lists.

(Odziedziczone po ItemsControl)
IContainItemStorage.ReadItemValue(Object, DependencyProperty)

Zwraca wartość określonej właściwości, która jest skojarzona z określonym elementem.Returns the value of the specified property that is associated with the specified item.

(Odziedziczone po ItemsControl)
IContainItemStorage.StoreItemValue(Object, DependencyProperty, Object)

Przechowuje określoną właściwość i wartość i kojarzy je z określonym elementem.Stores the specified property and value and associates them with the specified item.

(Odziedziczone po ItemsControl)
IQueryAmbient.IsAmbientPropertyAvailable(String)

Aby uzyskać opis tego elementu członkowskiego, zobacz metodę IsAmbientPropertyAvailable(String).For a description of this member, see the IsAmbientPropertyAvailable(String) method.

(Odziedziczone po FrameworkElement)

Dotyczy