DataGridLength.DesiredValue Właściwość

Definicja

Pobiera obliczoną wartość pikseli, która jest wymagana dla elementu.Gets the calculated pixel value needed for the element.

public:
 property double DesiredValue { double get(); };
public double DesiredValue { get; }
member this.DesiredValue : double
Public ReadOnly Property DesiredValue As Double

Wartość właściwości

Liczba pikseli obliczona dla rozmiaru elementu.The number of pixels calculated for the size of the element.

Dotyczy