DataGridLength.IsSizeToCells Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie automatycznie zmienia rozmiar elementów na podstawie zawartości komórek.Gets a value that indicates whether this instance automatically sizes elements based on the content of the cells.

public:
 property bool IsSizeToCells { bool get(); };
public bool IsSizeToCells { get; }
member this.IsSizeToCells : bool
Public ReadOnly Property IsSizeToCells As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli właściwość jest ustawiona na SizeToCells; w przeciwnym razie false. UnitTypetrue if the UnitType property is set to SizeToCells; otherwise, false.

Dotyczy