DataGridLength.IsSizeToHeader Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie automatycznie zmienia rozmiar elementów na podstawie nagłówka.Gets a value that indicates whether this instance automatically sizes elements based on the header.

public:
 property bool IsSizeToHeader { bool get(); };
public bool IsSizeToHeader { get; }
member this.IsSizeToHeader : bool
Public ReadOnly Property IsSizeToHeader As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli właściwość jest ustawiona na SizeToHeader; w przeciwnym razie false. UnitTypetrue if the UnitType property is set to SizeToHeader; otherwise, false.

Dotyczy