DataGridLength.IsStar Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy to wystąpienie automatycznie zmienia rozmiar elementów w oparciu o ważoną ilość dostępnego miejsca.Gets a value that indicates whether this instance automatically sizes elements based on a weighted proportion of available space.

public:
 property bool IsStar { bool get(); };
public bool IsStar { get; }
member this.IsStar : bool
Public ReadOnly Property IsStar As Boolean

Wartość właściwości

trueJeśli właściwość jest ustawiona na Star; w przeciwnym razie false. UnitTypetrue if the UnitType property is set to Star; otherwise, false.

Dotyczy