DataGridLength.SizeToCells Właściwość

Definicja

DataGridLength Pobiera strukturę, która reprezentuje tryb automatycznej zmiany rozmiarów oparty na komórce.Gets a DataGridLength structure that represents the cell-based automatic sizing mode.

public:
 static property System::Windows::Controls::DataGridLength SizeToCells { System::Windows::Controls::DataGridLength get(); };
public static System.Windows.Controls.DataGridLength SizeToCells { get; }
member this.SizeToCells : System.Windows.Controls.DataGridLength
Public Shared ReadOnly Property SizeToCells As DataGridLength

Wartość właściwości

DataGridLength Struktura, która reprezentuje tryb automatycznej zmiany rozmiarów oparty na komórce.A DataGridLength structure that represents the cell-based automatic sizing mode.

Uwagi

Tryb DataGrid automatycznego ustalania rozmiaru na podstawie komórek w oparciu o zawartość komórek w kolumnie, bez uwzględniania nagłówków kolumn.The cell-based automatic sizing mode sizes DataGrid columns based on the contents of cells in the column, not including column headers. W tym trybie zmiany rozmiaru kolumny będą rozszerzane, jeśli zawartość większa niż bieżąca rozmiar kolumny jest przewijana do widoku.This sizing mode will cause columns to expand if content that is larger than the current column size is scrolled into view. Kolumna nie zostanie zmniejszana, gdy zawartość nie zostanie wyświetlona z widoku.The column will not shrink after the content is scrolled out of view.

Dotyczy