DataGridSortingEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać Sorting zdarzenie typu DataGrid .Represents the method that will handle the Sorting event of a DataGrid.

public delegate void DataGridSortingEventHandler(System::Object ^ sender, DataGridSortingEventArgs ^ e);
public delegate void DataGridSortingEventHandler(object sender, DataGridSortingEventArgs e);
type DataGridSortingEventHandler = delegate of obj * DataGridSortingEventArgs -> unit
Public Delegate Sub DataGridSortingEventHandler(sender As Object, e As DataGridSortingEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
DataGridSortingEventArgs

Dane zdarzenia.The data for the event.

Dziedziczenie
DataGridSortingEventHandler

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy