Dock Wyliczenie

Definicja

Określa Dock pozycję elementu podrzędnego, który znajduje się wewnątrz DockPanel .Specifies the Dock position of a child element that is inside a DockPanel.

public enum class Dock
public enum Dock
type Dock = 
Public Enum Dock
Dziedziczenie

Pola

Bottom 3

Element podrzędny, który jest umieszczony w dolnej części DockPanel .A child element that is positioned at the bottom of the DockPanel.

Left 0

Element podrzędny, który jest umieszczony po lewej stronie DockPanel .A child element that is positioned on the left side of the DockPanel.

Right 2

Element podrzędny, który jest umieszczony po prawej stronie DockPanel .A child element that is positioned on the right side of the DockPanel.

Top 1

Element podrzędny umieszczony w górnej części DockPanel .A child element that is positioned at the top of the DockPanel.

Uwagi

Jeśli ustawisz właściwość DockPanel. LastChildFill na true , która jest ustawieniem domyślnym, ostatni element podrzędny DockPanel zawsze wypełnia pozostałe miejsce, niezależnie od innych wartości Dock ustawionych dla ostatniego elementu podrzędnego.If you set the DockPanel.LastChildFill property to true, which is the default setting, the last child element of a DockPanel always fills the remaining space, regardless of any other dock value that you set on the last child element. Aby zadokować element podrzędny w innym kierunku, należy ustawić właściwość DockPanel. LastChildFill na false i musi także ustawić jawny kierunek dokowania dla ostatniego elementu podrzędnego.To dock a child in another direction, you must set the DockPanel.LastChildFill property to false and must also set an explicit dock direction on the last child element.

Dotyczy

Zobacz też