Grid.SetIsSharedSizeScope(UIElement, Boolean) Metoda

Definicja

Ustawia wartość IsSharedSizeScope dołączonej właściwości na daną UIElement .Sets the value of the IsSharedSizeScope attached property to a given UIElement.

public:
 static void SetIsSharedSizeScope(System::Windows::UIElement ^ element, bool value);
public static void SetIsSharedSizeScope (System.Windows.UIElement element, bool value);
static member SetIsSharedSizeScope : System.Windows.UIElement * bool -> unit
Public Shared Sub SetIsSharedSizeScope (element As UIElement, value As Boolean)

Parametry

element
UIElement

Element, na którym ma zostać ustawiona IsSharedSizeScope dołączona właściwość.The element on which to set the IsSharedSizeScope attached property.

value
Boolean

Wartość właściwości do ustawienia.The property value to set.

Dotyczy

Zobacz też