GridViewColumnHeader.OnMouseLeave(MouseEventArgs) Metoda

Definicja

Zapewnia obsługę klasy dla MouseLeave zdarzenia, gdy wskaźnik myszy zostanie zatrzymany GridViewColumnHeader .Provides class handling for the MouseLeave event when the mouse moves off the GridViewColumnHeader.

protected:
 override void OnMouseLeave(System::Windows::Input::MouseEventArgs ^ e);
protected override void OnMouseLeave (System.Windows.Input.MouseEventArgs e);
override this.OnMouseLeave : System.Windows.Input.MouseEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnMouseLeave (e As MouseEventArgs)

Parametry

e
MouseEventArgs

Dane dotyczące zdarzenia.The event data.

Uwagi

Ta implementacja obsługuje MouseLeave zdarzenie, gdy użytkownik GridViewColumnHeader przeciągnie wskaźnikiem myszy ze starej lokalizacji do przenoszenia nagłówka i jego kolumny.This implementation handles the MouseLeave event when the user drags a GridViewColumnHeader with the mouse from its old location, to move the header and its column. Aby obsłużyć zdarzenie, Handled Właściwość MouseEventArgs jest ustawiona na true .To handle the event, the Handled property of the MouseEventArgs is set to true.

Dotyczy