Image.BaseUri Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia podstawowy identyfikator URI (Uniform Resource Identifier) dla Image .Gets or sets the base uniform resource identifier (URI) for the Image.

protected:
 virtual property Uri ^ BaseUri { Uri ^ get(); void set(Uri ^ value); };
protected virtual Uri BaseUri { get; set; }
member this.BaseUri : Uri with get, set
Protected Overridable Property BaseUri As Uri

Wartość właściwości

Uri

Podstawowy identyfikator URI Image .A base URI for the Image.

Dotyczy