InitializingNewItemEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać InitializingNewItem zdarzenie typu DataGrid .Represents the method that will handle the InitializingNewItem event of a DataGrid.

public delegate void InitializingNewItemEventHandler(System::Object ^ sender, InitializingNewItemEventArgs ^ e);
public delegate void InitializingNewItemEventHandler(object sender, InitializingNewItemEventArgs e);
type InitializingNewItemEventHandler = delegate of obj * InitializingNewItemEventArgs -> unit
Public Delegate Sub InitializingNewItemEventHandler(sender As Object, e As InitializingNewItemEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source for the event.

e
InitializingNewItemEventArgs

Dane zdarzenia.The data for the event.

Dziedziczenie
InitializingNewItemEventHandler

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy