InkCanvasStrokeErasingEventArgs Klasa

Definicja

Udostępnia dane dla zdarzenia StrokeErasing.Provides data for the StrokeErasing event.

public ref class InkCanvasStrokeErasingEventArgs : System::ComponentModel::CancelEventArgs
public class InkCanvasStrokeErasingEventArgs : System.ComponentModel.CancelEventArgs
type InkCanvasStrokeErasingEventArgs = class
    inherit CancelEventArgs
Public Class InkCanvasStrokeErasingEventArgs
Inherits CancelEventArgs
Dziedziczenie
InkCanvasStrokeErasingEventArgs

Właściwości

Cancel

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy zdarzenie powinno być anulowane.Gets or sets a value indicating whether the event should be canceled.

(Odziedziczone po CancelEventArgs)
Stroke

Pobiera pociągnięcia, które ma zostać wymazane.Gets the stroke that is about to be erased.

Metody

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.Determines whether the specified object is equal to the current object.

(Odziedziczone po Object)
GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.Serves as the default hash function.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Pobiera Type bieżące wystąpienie.Gets the Type of the current instance.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy skróconą kopię bieżącego elementu Object .Creates a shallow copy of the current Object.

(Odziedziczone po Object)
ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.Returns a string that represents the current object.

(Odziedziczone po Object)

Dotyczy