InkCanvasStrokeErasingEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która obsługuje StrokeErasing zdarzenie dla elementu InkCanvas .Represents the method that handles the StrokeErasing event for an InkCanvas.

public delegate void InkCanvasStrokeErasingEventHandler(System::Object ^ sender, InkCanvasStrokeErasingEventArgs ^ e);
public delegate void InkCanvasStrokeErasingEventHandler(object sender, InkCanvasStrokeErasingEventArgs e);
type InkCanvasStrokeErasingEventHandler = delegate of obj * InkCanvasStrokeErasingEventArgs -> unit
Public Delegate Sub InkCanvasStrokeErasingEventHandler(sender As Object, e As InkCanvasStrokeErasingEventArgs)

Parametry

sender
Object

Źródło zdarzenia.The source of the event.

e
InkCanvasStrokeErasingEventArgs

Dane dotyczące zdarzenia.The event data.

Dziedziczenie
InkCanvasStrokeErasingEventHandler

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy