ItemContainerTemplateKey Konstruktory

Definicja

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ItemContainerTemplateKey.Initializes a new instance of the ItemContainerTemplateKey class.

Przeciążenia

ItemContainerTemplateKey()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ItemContainerTemplateKey.Initializes a new instance of the ItemContainerTemplateKey class.

ItemContainerTemplateKey(Object)

Inicjuje nowe wystąpienie ItemContainerTemplateKey klasy z określonym typem danych.Initializes a new instance of the ItemContainerTemplateKey class with the specified data type.

ItemContainerTemplateKey()

Inicjuje nowe wystąpienie klasy ItemContainerTemplateKey.Initializes a new instance of the ItemContainerTemplateKey class.

public:
 ItemContainerTemplateKey();
public ItemContainerTemplateKey ();
Public Sub New ()

Uwagi

Gdy ItemContainerTemplateKey jest inicjowany bez dataType parametru (na przykład po ustawieniu w języku XAML), należy ustawić wartość DataType właściwości.When the ItemContainerTemplateKey is initialized without a dataType parameter (for example, when set in XAML), you must set the value of the DataType property.

Dotyczy

ItemContainerTemplateKey(Object)

Inicjuje nowe wystąpienie ItemContainerTemplateKey klasy z określonym typem danych.Initializes a new instance of the ItemContainerTemplateKey class with the specified data type.

public:
 ItemContainerTemplateKey(System::Object ^ dataType);
public ItemContainerTemplateKey (object dataType);
new System.Windows.Controls.ItemContainerTemplateKey : obj -> System.Windows.Controls.ItemContainerTemplateKey
Public Sub New (dataType As Object)

Parametry

dataType
Object

Typ, dla którego zaprojektowano ten szablon.The type for which this template is designed.

Dotyczy