DocumentPageView.DocumentPaginator Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia DocumentPaginator używany do pobierania stron zawartości dla tego widoku.Gets or sets the DocumentPaginator used to retrieve content pages for this view.

public:
 property System::Windows::Documents::DocumentPaginator ^ DocumentPaginator { System::Windows::Documents::DocumentPaginator ^ get(); void set(System::Windows::Documents::DocumentPaginator ^ value); };
public System.Windows.Documents.DocumentPaginator DocumentPaginator { get; set; }
member this.DocumentPaginator : System.Windows.Documents.DocumentPaginator with get, set
Public Property DocumentPaginator As DocumentPaginator

Wartość właściwości

DocumentPaginator

Paginator, który pobiera strony zawartości dla tego widoku.The paginator that retrieves content pages for this view.

Dotyczy