GeneratorStatus Wyliczenie

Definicja

Używane przez ItemContainerGenerator w celu wskazania stanu generacji elementu.Used by ItemContainerGenerator to indicate the status of its item generation.

public enum class GeneratorStatus
public enum GeneratorStatus
type GeneratorStatus = 
Public Enum GeneratorStatus
Dziedziczenie
GeneratorStatus

Pola

ContainersGenerated 2

Generator zakończył generowanie kontenerów.The generator has finished generating containers.

Error 3

Generator zakończył generowanie kontenerów, ale napotkano co najmniej jeden błąd.The generator has finished generating containers, but encountered one or more errors.

GeneratingContainers 1

Generator generuje kontenery.The generator is generating containers.

NotStarted 0

Generator nie podjął próby wygenerowania zawartości.The generator has not tried to generate content.

Dotyczy