ScrollBar.Scroll Zdarzenie

Definicja

Występuje jeden lub więcej razy, gdy zawartość jest przewijana ScrollBar podczas przenoszenia przez użytkownika przy Thumb użyciu myszy.Occurs one or more times as content scrolls in a ScrollBar when the user moves the Thumb by using the mouse.

public:
 event System::Windows::Controls::Primitives::ScrollEventHandler ^ Scroll;
public event System.Windows.Controls.Primitives.ScrollEventHandler Scroll;
member this.Scroll : System.Windows.Controls.Primitives.ScrollEventHandler 
Public Custom Event Scroll As ScrollEventHandler 

Typ zdarzenia

ScrollEventHandler

Przykłady

Poniższy przykład pokazuje, jak przypisać procedurę obsługi zdarzeń dla Scroll zdarzenia do ScrollBar kontrolki oraz jak zdefiniować procedurę obsługi zdarzeń w kodzie.The following example shows how assign an event handler for the Scroll event to a ScrollBar control, and how to define the event handler in code.

<ScrollBar Orientation="Horizontal"/>
private void OnScroll(object sender, RoutedEventArgs e)
{
   //Things to do when the Scroll event occurs
}
Private Sub OnScroll(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
   'Things to do when the Scroll event occurs
End Sub

Uwagi

To zdarzenie jest zwykle wykonywane wielokrotnie, gdy użytkownik zmienia się Value z, ScrollBar przeciągając Thumb .This event typically occurs multiple times when the user changes the Value of the ScrollBar by dragging the Thumb. Nie ma żadnego limitu liczby wystąpień tego zdarzenia, gdy Thumb pozycja zostanie przeciągnięta.There is no limit to the number of times this event is raised as the Thumb position is dragged.

To zdarzenie nie jest wywoływane, gdy w Value ScrollBar kodzie zostanie zmieniony formant.This event is not raised when the Value of the ScrollBar control is changed in code.

Informacje dotyczące kierowanego zdarzeniaRouted Event Information

Pole identyfikatoraIdentifier field ScrollEvent
Strategia routinguRouting strategy PropagacjaBubbling
DelegatDelegate ScrollEventHandler

Dotyczy

Zobacz też