ScrollEventHandler Delegat

Definicja

Reprezentuje metodę, która będzie obsługiwać Scroll zdarzenie kierowane, które występuje po Thumb ScrollBar przeniesieniu.Represents the method that will handle the Scroll routed event that occurs when the Thumb of a ScrollBar moves.

public delegate void ScrollEventHandler(System::Object ^ sender, ScrollEventArgs ^ e);
public delegate void ScrollEventHandler(object sender, ScrollEventArgs e);
type ScrollEventHandler = delegate of obj * ScrollEventArgs -> unit
Public Delegate Sub ScrollEventHandler(sender As Object, e As ScrollEventArgs)

Parametry

sender
Object

Obiekt, do którego jest dołączona procedura obsługi zdarzeń.The object where the event handler is attached.

e
ScrollEventArgs

Dane dotyczące zdarzenia.The event data.

Metody rozszerzania

GetMethodInfo(Delegate)

Pobiera obiekt, który reprezentuje metodę reprezentowaną przez określony delegat.Gets an object that represents the method represented by the specified delegate.

Dotyczy

Zobacz też