TextBoxBase.Copy Metoda

Definicja

Kopiuje bieżące zaznaczenie kontrolki edycji tekstu do Clipboard.Copies the current selection of the text editing control to the Clipboard.

public:
 void Copy();
public void Copy ();
[System.Security.SecurityCritical]
public void Copy ();
member this.Copy : unit -> unit
Public Sub Copy ()
Atrybuty

Przykłady

Poniższy przykład ilustruje sposób używania metody Copy do kopiowania tekstu zaznaczonego w kontrolce TextBox.The following example demonstrates how to use the Copy method to copy the text that is selected in a TextBox control.

private void copyText(object sender, RoutedEventArgs e)
{
    myTextBox.Copy();
}
Private Sub copyText(ByVal sender As Object, ByVal e As RoutedEventArgs)
    myTextBox.Copy()
End Sub

Uwagi

Operacja kopiowania Kopiuje zaznaczony tekst do Clipboard.A copy operation copies the selected text to the Clipboard. Należy zauważyć, że zaznaczony tekst nie jest usuwany z kontrolki edycji tekstu w procesie.Note that the selected text is not removed from the text editing control in the process. Podobna Metoda Cut, przenosi bieżące zaznaczenie do Clipboard i usuwa zaznaczony tekst z kontrolki edycji tekstu w procesie.A similar method, Cut, moves the current selection to the Clipboard and removes the selected text from the text editing control in the process.

Dotyczy

Zobacz też