TextBoxBase.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy kontrolka edycji tekstu jest tylko do odczytu dla użytkownika korzystającego z formantu.Gets or sets a value that indicates whether the text editing control is read-only to a user interacting with the control.

public:
 property bool IsReadOnly { bool get(); void set(bool value); };
public bool IsReadOnly { get; set; }
member this.IsReadOnly : bool with get, set
Public Property IsReadOnly As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true, jeśli zawartość kontrolki edycji tekstu jest tylko do odczytu dla użytkownika; w przeciwnym razie zawartość kontrolki edycji tekstu może być modyfikowana przez użytkownika.true if the contents of the text editing control are read-only to a user; otherwise, the contents of the text editing control can be modified by the user. Wartością domyślną jest false.The default value is false.

Uwagi

Ta wartość ma wpływ tylko na użytkownika, który działa z kontrolką.This value only affects a user who is interacting with the control. Zawartość kontrolki edycji tekstu zawsze można modyfikować programowo.The contents of a text editing control can always be modified programmatically.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field IsReadOnlyProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true Inherits

Dotyczy