TextBoxBase.OnGotKeyboardFocus(KeyboardFocusChangedEventArgs) Metoda

Definicja

Wywoływana za każdym razem, gdy nieobsłużone GotKeyboardFocus dołączone zdarzenie kierowane osiągnie element pochodzący z tej klasy w swojej trasie.Invoked whenever an unhandled GotKeyboardFocus attached routed event reaches an element derived from this class in its route. Zaimplementuj tę metodę, aby dodać obsługę klasy dla tego zdarzenia.Implement this method to add class handling for this event.

protected:
 override void OnGotKeyboardFocus(System::Windows::Input::KeyboardFocusChangedEventArgs ^ e);
protected override void OnGotKeyboardFocus (System.Windows.Input.KeyboardFocusChangedEventArgs e);
override this.OnGotKeyboardFocus : System.Windows.Input.KeyboardFocusChangedEventArgs -> unit
Protected Overrides Sub OnGotKeyboardFocus (e As KeyboardFocusChangedEventArgs)

Parametry

e
KeyboardFocusChangedEventArgs

Zawiera dane dotyczące zdarzenia.Provides data about the event.

Dotyczy

Zobacz też